Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demokrasi eğitimi için karar verme modelinin kullanılması ilköğretim 3. sınıf hayat bilgisi dersi örneklemesi

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.9, ss.75-84, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A study on the Opinions of Class Teachers Regarding Their Proficiencies in Using Thinking Skills

Journal of Education and Practice, cilt.9, ss.36-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokul Üçüncü Sınıf Müfredatına Fen Bilimleri Dersinin Konulması Üzerine Bir Çalışma

HAYEF: Journal of Education, cilt.15, ss.123-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Elemanı/Üyelerinin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.174-188, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of Elementary School Students: Experiences and Dreams about the Life Studies Course

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, ss.440-454, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Türkiye ve Almanya-Hamburg Hayat Bilgisi Dersinin Karşılaştırılması: Genel Bir Bakış

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.11, ss.117-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve GerekliliğininÖğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.476-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Problem-based Learning Process: Reflections of Pre-service Elementary School Teachers

Educational Research and Reviews, cilt.12, ss.177-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlkokul Öğrencileri için Marmara Karar Verme Beceri Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

IJTASE: International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.6, ss.1-9, 2017 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Classroom Teachers' Awareness of Teaching Thinking Skills

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.5, ss.7-28, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Eğitimde Eylem Araştırmaları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.133-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Example of Decentralized Management in Education Provincial Directory Model

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.266-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Görsel Sunu Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirli Çalışması

Akademik Bakış Sosyal Bilimler E-Dergi, cilt.0, ss.126-136, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.79-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparaison Entre les Applications du Ministere Provincial de la Turquie et les Académies de France

Electronic Turkish Studies, cilt.9, ss.17-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PISA Sınavı Okuma Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu Önerisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.321-332, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Self Efficacy of Elementary School Teachers in Developing Students Problem Solving Skills in Social Studies Lessons

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.874-880, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Çemberi Yönteminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, ss.535-550, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.68-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi

Uluslararası Eğitim Programlar ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.78-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of the Primary School Level Students Attitudes Towards Mobile Phones

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.4279-4284, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 5. sınıf öğrencileri İle değerler üzerine bir çalışma

ElektronikSosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.56-69, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Preservice elementary teachers’ perceptions of their selfefficacy in teaching thinking skills

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.4250-4254, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası Sorunlarına Gösterdikleri Tepkilerin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.65-74, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nın Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına ve Görsel Sunu Uygulamalarına Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.89-96, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Bazı Ülkelerin Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Karşılaştırılması

Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-21, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme için Problem Durumları Oluşturma

Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.471-485, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri için Geliştirilen Düşünme Becerileri Programı'nın Problem Çözme Becerisine Etkisi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.40-48

İlkokul Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi Kapsamında Karar Verme Durumlarının İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.47-60

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

IV.ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.275-300 Creative Commons License

Almanya’da İlkokul 3.Sınıflarda Sachunterrict Dersinin Öğretimi-Bir Durum Çalışması

3.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Krakow, Polonya, 5 - 08 Temmuz 2018

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi

IV. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.263-274 Creative Commons License

Akademisyenlerin Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Gerçekliği

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

İlkokul Öğrencilerinin Algıları: Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Deneyimleri ve Hayalleri

XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.363 Creative Commons License

Öğretim Elemanı/Üyelerinin Düşünme Becerileri Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

16. uluslararası sınıf öğretmenliği sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.78-79 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Düşünme Becerilerini Kazandırmada Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.123-0 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Karar Verme Becerisinin Öğretimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3343-3345 Creative Commons License

Eğitimde Yönetsel Yerinden Yönetime Bir Örnek Eminlikler Modeli

ERPA International Congresses on Education, Athens, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015 Creative Commons License

İlkokul Öğrencilerinin Müfettiş Algısı: Bir Metafor Çalışması

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.315 Creative Commons License

Evaluation of Educational in Primary Schools with Respect to Various Criterias

First Sarajevo International Conference on “Global Crisis and Countries in Transition, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 20 Haziran 2014

Sınıf Öğretmenlerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Farkındalıkları

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu dahilinde "11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2011

Okuma Çemberinin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.395-397

Evaluation of the primary school level students' attitudes towards mobile phones

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4279-4284

Preservice elementary teachers' perceptions of their self-efficacy in teaching thinking skills

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4250-4254

Finlandiya da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme

İkinci Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2009, ss.48-57

Projeye Dayalı Öğrenme nin İlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerin Görsel Sunu Uygulamasına Etkisi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2009, ss.966-974

Türkiye ve Fransa da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme ve Atama Sistemlerinin Karşılaştırılması

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.485-490

Karşılaştırmalı Olarak İlköğretim Sistemlerinin İncelenmesi Türkiye Fransa Örneği

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007

Türkiye de Kazı Terörü Probleminde Çözümün Bir Parçası Olabilmek Öğretmen Adayları ile Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007, ss.336-338

Karşılaştırmalı Olarak İlköğretim Sistemlerinin İncelenmesi

VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2007, ss.776-780

Marmara Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 Eylül 2004 - 28 Eylül 2005, ss.224-244

Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2005, ss.245-255

Öğrenme öğretme Sürecinde Kullanılan İpuçlarının Akademik Başarıya Etkileri 5 Sınıflarda Yapılan Bir Uygulama

Uluslararası Katılımlı 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2002, ss.375-376

İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Algılarının İncelenmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

İlkokullarda Hayat Bilgisi Dersi

I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 17 Haziran 1994, ss.133-139

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf Yönetimi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

Hayat Bilgisi Öğretimi

Okuldan Yaşama Uzanan Köprü: Hayat Bilgisi Dersinde Beceri Öğretimi, Mehmet Gültekin, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.215-248, 2015 Creative Commons License

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği

Hayat Bilgisi Öğretimi, SEFER ADA-ZELİHA NURDAN BAYSAL, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.333-358, 2014

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınıf Öğretmenliği

Drama, SEFER ADA-ZELİHA NURDAN BAYSAL, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.243-258, 2014

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Hayat Bilgisi: Toplumsal ve Doğal Yaşama Bütüncül Bir Bakış, Öztürk,C., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.2-17, 2006