İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Bilimsel Yaratıcılık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Kaya N. B. , Gökçen Ü.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.0, sa.38, ss.55-64, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 0 Konu: 38
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.15285/ebd.2013385566
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.55-64

Özet

Yaratıcılık hem bir süreç, hem de bu sürecin sonunda ortaya özgün bir ürün koyma olarak ele alınabilir. Bilimsel yaratıcılık ise; yeni bir ürün ortaya koyma, bir ürünü geliştirirken hangi basamakların kullanıldığına yani problemin nasıl çözüldüğüne ve problemin nasıl fark edildiğine bağlıdır. Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinde bilimsel yaratıcılık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama tipi nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul İli Bağcılar ilçesinde yer alan toplam 75, 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler öğrencilere uygulanan “Bilimsel Yaratıcılık Anketi” ile toplanmıştır. “Bilimsel Yaratıcılık Anketi” Hu ve Adey (2002) tarafından hazırlanmış olup; Kadayıfçı (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyet, anne-baba eğitim durumu ve akademik başarı puanlarına dair bilgilerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri cinsiyete ve anne-baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Bilimsel yaratıcılık düzeyleri ile fen ve teknoloji dersi akademik başarı düzeyi arasında ise anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. Anahtar kelimeler: İlkokul, bilimsel yaratıcılık, fen ve teknoloji dersi

Creativity can be described as both a process and generating an original outcome at the end of this process. Scientific creativity requires awareness of the steps that are taken and the problems which are solved during the process of generating an outcome. Th e purpose of this study was to examine the fourth-grade students’ scientific creativity levels in terms of several variables. Th e research was quantitative in nature. Th e participants were 75 fourth-grade students located in the district of Bağcılar, Istanbul. Th e data was collected through administering the “Scientific Creativity Survey” to the participating students. Th is survey was devoloped by Hu and Adey (2002) and adapted to Turkish by Kadayıfçı (2008). Also, in the current investigation, “Personal Info Form” was used to determine students’ gender, parents’ educational levels and students’ achievement in science and technology course. Th ere was no significant diff erence between scientific creativity levels of students and their gender and parents’ educational levels. On the other hand, a significant diff erence was detected between students’ scientific creativity levels and their achievement in science and technology course. Keywords: Elementary school, sciencitific creativity, science and technology course