Akademisyenlerin Memnuniyet Düzeylerini Etkileyen Faktörler: Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Gerçekliği


Baysal Z. N.

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin yaşamında diğer bütün seviyedeki öğretmenlere göre daha önemli bir role sahiptir. Bu nedenle sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adayları öncelikle özenli bir şekilde seçilmelidir. Aldığı eğitimle de bir öğretmen de bulunması gereken niteliklerle yetiştirilmelidir. Bu niteliklerin geliştirilmesinde akademisyenlerin etkisi ise ilk sıralarda yer almaktadır. Sınıf eğitimi ana bilim dallarında görev yapan akademisyenlerin de memnuniyet düzeylerinin eğitimin kalitesini doğrudan etkilediği söylenebilir. Bu sebeple araştırmanın amacı, akademisyenlerin bir üniversitesinin sınıf eğitimi ana bilim dalına dair memnuniyet düzeylerini yönetim ve örgütleme, eğitim, araştırma, altyapı ve paydaşlarla ilişkiler alt boyutlarında bazı demografik değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmada karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir şekilde belirlenen üniversitenin sınıf eğitimi ana bilim dalında görev yapan 21 akademisyen araştırmanın nicel boyutunda örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın nitel boyutunda ise amaçlı örneklemenin ölçüt örneklem türüne göre çalışma grubu belirlenmiştir. Ölçütler; kadrolarının sınıf eğitimi ana bilim dalında bulunması ve sınıf eğitimi ana bilim dalında ders vermeleridir. Bu ölçütler kapsamında beş akademisyen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel boyutunda veriler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (2008) tarafından geliştirilen ‘’Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Memnuniyet Anketi’’ aracılığıyla, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen nicel veriler SPSS programında nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde; akademisyenlerin memnuniyet düzeylerinin unvanlarına göre anlamlı bir fark göstermediği, cinsiyetlerine göre değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca akademisyenlerin en olumlu görüş bildirdikleri alt boyut eğitim iken en olumsuzu ise altyapı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen nicel bulgular derinlemesine incelenmiş ve akademisyenlerin doğrudan görüşlerine yer verilmiştir. Araştırma ilgili literatür ve benzer çalışma bulguları çerçevesinde tartışılmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Sınıf Eğitimi, Yükseköğretimde Kalite, Eğitim