Hayat Bilgisi Ders Bütünlüğünün ve GerekliliğininÖğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Tezcan Ö., Demirbaş Nemli B.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.476-492, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 30
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.14582/duzgef.759
  • Dergi Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.476-492

Özet

12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında uygulanmaya başlanan 4+4+4 düzenlemesiyle 3. sınıfta doğa, fen ve sosyal bilimleri kapsayan bir içerikle oluşturulan “Hayat Bilgisi” dersi okutulmaya devam ederken “Fen Bilimleri” dersi de programa yerleştirilmiştir. Bu düzenleme hayat bilgisi dersinin konu bütünlüğü ve içeriğinde bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiş ve bu dersin gerekliliği ile ilgili tartışmalara da neden olmuştur. Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinin gerekliliği ve bütünlüğüne ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Aynı zamanda bu çalışmada bir okuldaki belli bir öğretmen grubuyla ilgili tek bir durum derinlemesine incelendiğinden nitel bir durum çalışması olarak nitelendirilebilir. Çalışma grubunu İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesindeki bir devlet okulunda görev yapan 11 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Odak grup görüşmeleri ile elde edilen verilerin analizinde kullanılacak olan içerik analizi yöntemi ile temalara ulaşılmış ve her tema için kodlama güvenirliği oranı hesaplanarak araştırma bulgularında doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelere dayalı olarak,; görüşme yapılan sınıf öğretmenlerinin çoğu hayat bilgisi dersinin gerekli olduğunu vurgulamış ancak öğrencileri sosyal çevrelerini tanıtmada, yaşama hazırlamada yeterli bulmadıklarını belirterek; dersin bütünlüğü ile ilgili problemlere değinmişlerdir. Anahtar Kelimeler: ilkokul, hayat bilgisi, sınıf öğretmeni, odak grup görüşmesi

With the new regulation of 4+4+4, which has started to be applied within the framework of 12-year compulsory education in Turkey, while the Social Studies course including natural, physical and social sciences continues to be taught in the third grade, the Sciences course has recently been added to the curriculum. This regulation has brought along some changes in the subject integrity and content of the Social Studies course and led to some arguments with regard to the necessity of this lesson. This is a descriptive study aiming to put forth the class teachers’ opinions regarding the necessity and integrity of the Social Studies course. The study can also be considered a qualitative case study as one case related to a specific teacher group in a school is analyzed thoroughly. The study group consists of eleven class teachers working at a public school in Arnavutköy district of Istanbul. As a data collection tool, group interview method has been used. Themes have been obtained through content analysis method used in the analysis of the data obtained through the focus group interview, and direct quotations have been given in the research findings by calculating the coder reliability rate. During the interviews carried out with the participants, most of the interviewed teachers have emphasized the necessity of the Social Studies course, but they have also touched upon some problems regarding the integrity of the course, mentioning that it is not enough to introduce their social environments to students and preparing them for the real life. Key Words: Primary school, life studies, classroom teacher, focus group interview