Formal Drama Uygulamalı Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Çakır O., Baysal Z. N. , İnan Yıldız F.

Kuramsal Eğitbilim Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.1044-1066, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 12 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.30831/akukeg.441204
  • Dergi Adı: Kuramsal Eğitbilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1044-1066

Özet

Bu araştırmanın amacı, drama ile problemin hissettirildiği Probleme Dayalı Öğrenme (PbDÖ) yaklaşımının öğrencilerin empati beceri düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel modelin kullanıldığı araştırma kapsamında İstanbul ilinde ilkokul üçüncü sınıfa devam eden 24’er öğrenciden oluşan iki grup üzerinde çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Çocuklar İçin Empati Ölçeği (ÇİEÖ)” kullanılmıştır. Deney grubunda drama ile problemin hissettirildiği PbDÖ yaklaşımı uygulanırken, kontrol grubunda herhangi bir deneysel uygulama yapılmamıştır. Deney grubunun çalışma planı araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve üç hafta boyunca deney grubu sınıfında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Shapiro-Wilk normallik testi, bağımlı gruplar ttesti ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; PbDÖ yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencilerinin kontrol grubuna kıyasla empati beceri düzeylerinin geliştiği, drama temelli PbDÖ yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin empati beceri düzeylerini geliştirmede etkili olduğu anlaşılmıştır. Anahtar kelimeler: drama, empathy, primary school, problem-based learning 

 The purpose of this study is to investigate the effects of Problem-Based Learning (PBL) utilized with drama applications in which the problem state was evoked on primary school pupils’ empathy skill levels. Pretestposttest control-group design was utilized through the research which was applied on two groups each consisting of 24 3rd graders in Istanbul. Data collection was conducted with “Scale of Empathy for Children”. PBL process utilized with drama applications in which the problem state was evoked was conducted on experimental group and none on control group. Two of researchers prepared study plan for experimental group and, this plan was applied for three weeks. Shapiro-Wilk normality test, independent-samples t-test and paired-samples t-test were used for data analysis. Findings of the research show that empathy skill levels of the pupils in experimental group were significantly higher than of control group and that PBL utilized with drama applications was effective on increasing primary school pupils’ empathy skill levels. Keywords: drama, empathy, primary school, problem-based learning