Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nın Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına ve Görsel Sunu Uygulamalarına Etkisi


Creative Commons License

Ada S., Baysal Z. N. , Kadıoğlu Ateş H.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.89-96, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.89-96

Özet

Bu araştırmada, ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde, projeye dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi tutumuna ve görsel sunu uygulamalarına etkisi araştırılmıştır. Araştırma, Đstanbul ili, Esenler ilçesi Engin Can Güre Đlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 44 deney, 44 kontrol grubunda olmak üzere 88 dördüncü sınıf öğrencisi ile, 2006- 2007 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem süresince gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda sosyal bilgiler dersi, projeye dayalı öğrenme yaklaşımıyla, kontrol grubunda müdahale edilmeden işlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görsel sunu uygulamalarına yönelik tutumu ölçmek amacıyla “Görsel Sunu Tutum Ölçeği”, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu ölçmek amacıyla “Sosyal Bilgiler Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırma, yarı deneme modellerinden eşitlenmemiş kontrol gruplu modele göre desenlenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 12.0 paket programı kullanılarak, veriler üzerinde ki kare ve t testi yapılmış, tek yönlü 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi “Đnsanlar ve Yönetim” ile “Uzaktaki Arkadaşlarım” ünitelerinde projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin görsel sunu uygulamalarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumunu olumlu yönde arttırdığı bulunmuştur (p<.05). ANAHTAR KELĐMELER: Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı, Görsel Sunu Uygulamaları, Tutum. 

In this research, the effect of Project-based learning approach at the fourth class social science on the attitude of visual presentation practices and social science is searched. The research is done fourth year pupils in the primary school at 2006- 2007 academic year with 44 pupils from 4-B as experimental group and 44 pupils from 4-A as control group from Engin Can Primary School in Istanbul, Esenler. While the experimental group courses were taught by Project-based learning apporach, the control group courses were taught by the classroom teacher the way s/he normally did. In the research, “Social Science Attitude Scales” for the pupils’ social science attitude and “Visual Presentation Attitude Scales” for the pupils’ visual presentation practices attitude were used to gather data. Also “Personel Knowledge Form” is used to know pupils’ sexuality, mother-father education level, number of brother and sister. This research was formed as non equalized control model from semi-experimental models. Chi-square, frequency and t-test were applied on data, and they were analyzed by using SPSS 12.0. There are meaningful differences on social science attitude and for visial presentation attitude in favour of the experimental group (p<.05). KEYWORDS: Project-Based Learning Apporach, Visual Presantation Practices, Attitude.