Sınıf Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ile Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Baysal Z. N. , Kader A., Demirbaş B.

10. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılıkları ile bu öğretmenlerin öğrencilerinin problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bu amaçla araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde 4. ve 5. sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile bu okullarda okuyan 4. ve 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; 100 öğretmen ve bu öğretmenlerin öğrencilerinden tesadüfi küme örnekleme yöntemi yoluyla seçilen 500 öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin toplanmasında öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarının tespiti için Fribog ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen, Basım ve Çetin (2010) tarafından beş aşamalı bir teknik ile Türkçeye çevrilerek iki ayrı ulusal örneklemden elde edilen verilerle geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan altı faktörlü 33 maddelik "Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin problem çözme becerilerinin düzeylerini belirlemek için Serin, Bulut-Serin ve Saygılı (2010) tarafından tüm geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış üç faktörlü 24 maddelik çocuklar için "Problem Çözme Envanteri" (ÇPÇE)nden yararlanılmıştır. Verilen analizinde; bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson çarpım momentler korelasyon katsayısı analiz tekniklerinden yararlanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sınıf Öğretmenleri, Psikolojik Dayanıklılık, Problem Çözme Becerisi