Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Bilinçli Farkındalıkları ile Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Demirbaş B.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.12-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.12-20

Özet

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının bilinçli farkındalıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise; aynı programın üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim gören 300 aday oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında bilinçli farkındalığın tespiti için Brown ve Ryan (2003) tarafından geliştirilen, Özyeşil, Arslan, Kesici ve Deniz (2011) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” (BİFÖ), yansıtıcı düşünme eğilimlerinin tespiti için Semerci (2007) tarafından tüm geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış “Yansıtıcı Düşünme Eğilimi Ölçeği” (YANDE) kullanılmıştır. Araştırma sonunda sonuçlar ve önerilere yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Bilinçli farkındalık, yansıtıcı düşünme, öğretmen adayı. 

The aim of this study is to establish the relationship between candidate primary school teachers’ mindful attention awareness and their reflective thinking tendency. For the purpose of this research, the relational screening model was used. The statistical population of the research consists of the teacher candidates of Marmara University, Atatürk Education Faculty, Elementary Teacher Education Department. The sampling of the research consists of 300 students of third and fourth grades of the same department. While collecting data, the determination of teachers' mindful attention awareness was made according to the Özyeşil, Arslan, Kesici and Deniz (2011), developed by Brown and Ryan (2003), and translated into Turkish, for the validity and reliability of the study, using “Mindful Attention Awareness Scale” (MAAS), the determination of teachers' reflective thinking tendency was made according to Semerci (2007) for all the validity and reliability of the study, using “Reflective Thinking Tendency (YANDE). Key Words: Mindful Attention Awareness, reflective thinking, candidate teacher.