İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Baysal Z. N. , Yaşar E. B. , Çalım S.

IV. Uluslararası Afro Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.263-274

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Budapest
  • Basıldığı Ülke: Macaristan
  • Sayfa Sayıları: ss.263-274

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin karar verme stillerini incelemektir. Araştırma temel yorumlamacı nitel araştırma yöntemi ile düzenlenmiştir. Araştırma için 2015-2016 eğitim öğretim yılında veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında amaçlı örnekleme çeşitlerinden tipik durum örneklemesi kullanılarak belirlenen 26 ilkokul birinci sınıf öğrencisinden yapılandırılmış görüşme/standartlaştırılmış görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir. Öğrencilerin birinci sınıf olmasından dolayı araştırmacı verilerin toplanmasında öğrencilerle tek tek görüşerek daha önceden geliştirilmiş veri toplama formuna verilen cevapları kaydetmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırma kapsamında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden alınan cevaplar sonucunda elde edilen bazı bulgulara göre, öğrencilerin karar vermede zorlanmadıkları, bağımsız karar verdikleri, yarısının kararlı iken diğer yarısının kararsızlık sergilediği, karar vermede duygularını dikkate aldıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Karar verme stilleri. İlkokul, birinci sınıf.

The purpose of this study is to examine the decision-making styles of primary’s students. The research was organized with the basic interpretive qualitative research method. For this study, the data were collected during the 2015-2016 academic year. Also, the data were composed through structured interviews/ standardized interviews identified using sampling of typical cases of purposeful sampling varieties. These interviews were realized with the 26 primary’s students. As the students were in the first grade, the researcher interviewed them individually to collect the data and their answers were registered with the previously developed data collection form. The obtained data were analyzed using descriptive analysis technique. According to some findings obtained from primary’s students, students were not forced to make decisions, they decided independently, the half of them was decisive and also inflexible while the other half was indecisive and they took their feelings into consideration during the time of making-decision.

Key Words: Decision making styles, elementary school, first class.