Okuma Çemberi Yönteminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi


Creative Commons License

Avcı S. , Baysal Z. N.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.535-550, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.535-550

Özet

Bu araştırmanın amacı, okuma çemberinin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada ön-test – son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma İstanbul ili Maltepe ilçesinde bir ilköğretim okulunun 67 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Bu öğrencilerin 34’ü deney, 33’ü ise kontrol grubundadır. Veriler, “Okuduğunu Anlama Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Ön-test ve son-test uygulama sonuçlarına göre deney grubunda okuduğunu anlama becerisi, kontrol grubuna göre, anlamlı düzeyde daha fazla artış göstermiştir. Bu artış, deney öncesi okuduğunu anlama becerisi düşük olanlarda, yüksek olanlara göre daha fazla gerçekleşmiştir. Anahtar sözcükler: okuma çemberi, okuduğunu anlama becerisi, öğretim yöntemi.

This study aims at investigating the effect of literature circles on reading comprehension skills of fifth graders. Pre-test – post-test control group design was used in this study conducted with two fifth grade classrooms in a primary school in Maltepe, Istanbul. There were 34 students in the experimental group and 33 students in the control group. Data were collected through the “Reading Comprehension Scale”. Results indicated that post-test scores of the experimental group increased more than those of the control group. The level of this increase was higher in the group with poor reading comprehension skills. Keywords: literature circles, reading comprehension skills, teaching method