”Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli’nin Akademik Başarısı Düşük İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi


Creative Commons License

Çimşir S., Baysal Z. N.

3. Uluslararası Sınırsız Eğirtim ve Araştırma Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.169-181

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.169-181

Özet

Toplumda düşünebilen, çevresine veya kendine dair sorunları algılayabilen,  sorunların çözümü için sağlıklı kararlar alabilen, akademik anlamda donanımlı bireylerin önemi bilinen bir gerçektir. Bu sebeple karar verme becerisinin önemi ve bireylere kazandırılması, bireyin başarısının artırılıp donanımlı hale gelmesi gelişmiş toplumlarda her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Alan yazında karar verme ile ilgili çalışmalara oldukça geniş yer verilmektedir. Karar verme akademik başarı üzerinde de önemli etkisi olabilecek kritik bir düşünme becerisidir.

Akademik başarısızlık bireyin var olan potansiyeli ile kendisinden beklenen başarı arasındaki fark şeklinde tanımlanabilir. Eğitim sistemi içinde öğrenciler çeşitli faktörlerden etkilenerek akademik başarısızlık gösterebilmektedir. Bunlar: bireysel, çevresel veya eğitim sisteminin kendisinden kaynaklanan sebepler olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun bu sorunu çözebilecek yöntem, teknik ve süreçlerin eğitimciler tarafından araştırılması ve alternatif çözümler bulunması önemli bir husustur. Toplumsal yaşamda bireyin meslek edinmesi, toplumsal bir statü kazanması, toplumda yer edinmesi, belirli düzeyde beceri edinmesine ve akademik başarı göstermesine bağlıdır. 

Yapılan bu araştırmayla, ilkokul dördüncü sınıf Sosyal Bilgiler dersinde “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin, akademik başarısı düşük öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden olan tek grup ön test–son test desen kullanılmıştır. Öğrencilerin konu ile ilgili erişi düzeylerini ölçebilmek için araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan kazanım değerlendirme ve başarı testi ön test, son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Deney gurubu ön test ve son test puanları ile deney grubu son test ve kalıcılık testi puanları arasındaki farkı belirlemek için ilişkili örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerden elde edilen bulgular “Marmara Bilişsel Karar Verme Süreci Modeli”nin,  akademik başarısı düşük öğrencilerin, Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini, ancak bu etkinin kalıcı olmadığı göstermektedir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara dayalı sonuçların tartışılmasına yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Temel eğitim, karar verme, sosyal bilgiler, akademik başarı.

The importance of academically well-educated individuals who are able to think, perceive problems in their surroundings and/or in themselves, and make healthy decisions to solve problems in a society is a well-known fact. Therefore, the importance of decision-making skills and teaching them to the individuals, and the improvement of the individual's success and making them more skilled are becoming more and more important in developed societies. There are a wide variety of studies on decision making in the literature. Decision making is a critical thinking skill that can have a significant impact on academic achievement.

Academic failure can be defined as the difference between the individual's existing potential and the expected success. Within the education system, students can show academic failure due to various factors. These may be caused by the individual, environment or education system itself. Regardless of the reason, the methods, techniques and processes that can solve this problem by educators and finding alternative solutions are important. Toplumsal yaşamda bireyin meslek edinmesi, In the social life, someone's acquirement of a profession, depends on one's gaining a social status, gaining a place in society, gaining a certain level of skill and academic success. 

With this study, it is aimed to determine the effect of "Marmara Cognitive Decision Making Model" on the academic achievement of the Social Studies course in the fourth grade of low academic achievement level primary school students. In the research, single group pre-test post-test design was used, which is one of the weak experimental designs. In order to measure the level of achievement of the students, achievement and success tests prepared by the researcher were applied as pre-test, post-test and retention test. The related sample t-test was used to determine the difference between the pre-test and post-test scores of the experimental group and the test and retention test scores of the experimental group. The findings obtained from the statistical analysis show that the "Marmara Cognitive Decision Making Model" has a positive effect on the academic achievement of the low achievement level students, but this effect is not permanent. At the end of the study, the results based on the findings are discussed.

Keywords: Elementary education, decision making, social studies, academic achievement.