Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Keep Calm and Be Happy: A Mixed Method Study from Character Strengths to Well-being

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.18, sa.2, ss.279-330, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of Gender on Humanistic Values

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, sa.3, ss.754-764, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Value Preferences Predicting Narcissistic Personality Traits in YoungAdults

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.12, ss.1281-1290, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.11, ss.854-859, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Personality and Coping among Turkish College Students A CanonicalCorrelation Analysis

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.10, ss.2159-2176, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Personality and Coping among Turkish College Students: A Canonical Correlation Analysis

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, sa.4, ss.2159-2176, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Examination of the Humane Values Education Program on a Group of Science High School Students

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, sa.3, ss.1221-1261, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise Öğrencilerinin Zorbalığa Tanıklık Yaşantıları: Nitel Bir Araştırma

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, cilt.11, sa.60, ss.37-47, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde İlişki Doyumu ve Kendini Aldatma: SosyalKırılganlığın Aracı Rolü

Turkish Studies-Social Sciences, cilt.16, sa.1, ss.425-439, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Values Education Processes in Turkish Elementary Schools: A Multiple Case Study

International Journal of Psychology and Educational Studies , cilt.8, sa.1, ss.1-13, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

MEDIATING ROLE OF LIFE SATISFACTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS AND TEAMWORK

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.11, sa.42, ss.1047-1082, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Helikopter Ebeveyn Tutumu, Şişirilmiş Benlik: Duygusal Özerklik, Sosyal Kaygı Değişkenlerinin Aracı Etkisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.83-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are Early Period Maladaptive Schemas Effective in Adolescence? Their Effect on Parenting Styles and the Need for Social Approval

World Journal of Education, cilt.10, sa.6, ss.123-135, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERGENLERDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ERKEN DÖNEM UYUMSUZŞEMALAR

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.318-328, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adaptation of the Moral Integrity Scale intoTurkish and Analysis of the Psychometric Features

SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, cilt.5, sa.3, ss.327-340, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Prediction Power of Attachment to Friends and Positive Character Strengths for Subjective Well-Being of Adolescents in School

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.10, sa.58, ss.489-508, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI VE SPİRİTÜEL İYİLİK HALİNİN PSİKOLOJİK İSTİSMAR ÜZERİNE ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.30-48, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarını Yordayan ÖrgütselFaktörler: Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Güven

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.52, sa.52, ss.384-399, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanıt Temelli Tarih Öğretiminde Ahlaki İkilem: Eylem Araştırması

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.18, sa.39, ss.339-375, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spiritually Oriented Couple, Marriage and Family Therapies

Spiritual Psychology and Counseling (SPC), cilt.5, sa.1, ss.7-24, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating teachers' happiness in the contexts of spiritual well-being and stress in Turkey

MENTAL HEALTH RELIGION & CULTURE, cilt.23, sa.1, ss.10-23, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psychometric Properties of Teachers’ Attitudes Toward Reporting Child Sexual Abuse Scale: Turkish Form

İlköğretim Online, cilt.19, sa.1, ss.173-182, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manevi Aşkınlık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.1008-1020, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Narcissism, life satisfaction, and harmony: The mediating role of self-esteem and self-compassion

Eurasian Journal of Educational Research, sa.84, ss.159-176, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.185-190, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Social Media Addiction Scale for Adolescents: Validity and Reliability Study

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, sa.3, ss.631-664, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kişilerarası duygu düzenleme ölçeği’ nin Türkçe’ye uyarlanması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.1090-1101, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.50, sa.50, ss.109-124, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“İYİ OLUŞUN MANEVİYAT ENDEKSİ ÖLÇEĞİ”NİN UYARLANMASI-

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.14, sa.3, ss.723-737, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, cilt.6, sa.32, ss.72-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Role of Narcissism and Family Relations on Decision-making Characteristics of Secondary School Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.79, ss.21-38, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Karakter Gelişiminin Yordayıcısı Olarak Öz Düzenleme Becerisi ve Okul İklim Algısı

TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES, cilt.2, sa.2, ss.209-241, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Village Stakeholders Participation Values Education: An Action Research

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.8, sa.4, ss.125-154, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Özel Yetenekli Tanısı Almaya Aday Olmak: Ebeveynlerin Öğrenci Tanılama Sürecini Aile İçi Psiko-Sosyal Deneyimler Üzerinden Değerlendirmesi

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Phenomenological Analysis of the Spiritual Support Services in State Hospitals: The Case of Turkey

JOURNAL OF PASTORAL CARE & COUNSELING, cilt.72, sa.2, ss.116-128, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Aile Uyum Ölçeği’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.97-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maternal Spiritual Coping Scale: Development and Validation

SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİŞİSEL ANLAM PROFİLİ ÖLÇEĞİ KISA FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.47, ss.157-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Being a Candidate for Special Talented Identity: Assessment of Parents' to the Student Identification Process Through Domestic Psychosocial Experiences

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.6, sa.2, ss.59-83, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Mothers' Reflections of Ambiguous Loss on Personal Family Functioning in Families with Children Who Have Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.19, sa.4, ss.723-745, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

YÖNETİCİ RUHSAL LİDERLİK ALGI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Route Educational and Social Science Journal, sa.19, ss.294-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL SPIRITUAL LEADERSHIP PERCEPTION SCALE

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.294-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğretmenlerinin Yönetici Ruhsal LiderlikAlgılarının Öğretmen Liderliği ve Öz-Yetkinliklerine Etkisi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.15, sa.34, ss.7-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spiritual Well-Being: Scale Development and Validation

SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EŞ SEÇİMİ, MÜKEMMELİYETÇİLİK VE DEĞERLERİN EVLENMEMİŞ BİREYLERİN DUYGUSAL İLİŞKİ TERCİHLERİNE ETKİSİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.92-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predicting High School Students' Problematic Internet Use in Terms of Religious Beliefs and Moral Maturity

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.4, sa.2, ss.193-206, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Spirituality in Logotherapy

SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, cilt.2, sa.2, ss.143-164, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzur Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve PsikometrikÖzelliklerinin İncelenmesi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.15, ss.39-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Durumlarının Dinî İnanç ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerine Göre Yordanması

ADDICTA: THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.2, ss.181-206, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunungeçerlik ve güvenirliği

The Journal of Happiness Well-Being, cilt.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutluluk Korkusu Ölçeği nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.2057-2072, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya da Yaşayan Türkiye Kökenli GöçmenlerinYeniden Yaşam İnşası

MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES, cilt.1, ss.5-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Göç Yaşayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayışıve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik TutumlarınıYordama Düzeyi

MIDDLE EAST JOURNAL OF REFUGEE STUDIES, cilt.1, ss.19-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spirituality in Psychotherapy Settings A Phenomenological Inquiry into the Experiences of Turkish Health Professionals

Spiritual Psychology and Counseling, cilt.1, ss.89-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Okul Yönetiminin Farklılıkları Yönetme Becerilerine İlişkin Algılarının Kişisel Anlam Profilleri ve Kurum İçindeki İnformal İlişkileri Açısından İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.44, sa.44, ss.33-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İç Göç Yaşayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayışı ve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordama Düzeyi

Middle East Journal of Refugee Studies, cilt.1, sa.1, ss.19-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Almanya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Yeniden Yaşam İnşası

Middle East Journal of Refugee Studies, cilt.1, sa.2, ss.5-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACININ DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VEGÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.409-421, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Sivil Katılım Davranışının Özgecilik ve Atılganlık Bağlamında İncelenmesi

gençlik araştırmaları dergisi, cilt.3, ss.7-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINDA İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISIOLARAK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖZYETERLİĞİ VE DİNLEME BECERİLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.84-103, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Almanya da Yaşayan Türk Göçmenlerin AileDeğerleri

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.13, ss.41-82, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Narsistik Kişilik Özelliklerinin EmpatikEğilimleri Yordama Düzeyi

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.3, ss.81-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi Nitel Araştırma Örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özgecilik Altruism Ölçeği Geliştirme Çalışması

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.301-321, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR EVLİLİK VE AİLE HAYATI EĞİTİM PROGRAMININ EVLİKADINLARDA EVLİLİK UYUMUNA VE AİLE SİSTEMİNE ETKİSİ

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Şiddet Mafya Dizileri Üzerine Karma Bir Araştırma

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.10, ss.83-116, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Yöneticilerinin Bakış Açısı ile Değerler Eğitimi

TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitimi Yaklaşımları

DİB Dergisi, ss.11-15, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Üniversite Öğrencilerinin Genel Erteleme Karar Vermeyi Erteleme ve Akademik Erteleme Düzeylerinin Sürekli Kaygı Açısından İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.433-450, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Efficiency of Being Scientific Value Focused Character

Journal of Social Studies Education Research, cilt.1, ss.50-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The efficiency of being scientific focused character education programme in social studies

Journal of Social Studies Education Research, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odak Grup Görüşmesi ve Sosyal Temsiller Kuramı

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söylem analizi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMLARI VE BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi,, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireysel değerler envanteri nin dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odak Grup Görüşmeleri ve Sosyal Temsiller Kuramı

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.127-139, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel ahlak gelişimi kuramı Kohlberg ve sonrası

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personality and Coping A Multidimensional Research on Situational and Dispositional Coping

Educational Sciences: Theory & Practice, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uyum Ölçeği Üniversite Formu nun Dilsel Eşdeğerlik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.3, ss.49-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım Karakter eğitimi programları

Değerler Eğitimi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Türleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.1, ss.109-129, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Anne Babaya Bağlanma, Tanrı Algısı Ve Anlam Bulmalarının İncelenmesi

nternational Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS 2020), Konya, Türkiye, 14 Kasım 2020

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde İlişki Doyumu ve Kendini Aldatma: Sosyal Kırılganlığın Aracı Rolü.

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

İlişki İnançlarının İlişki Doyumuna Etkisinde Eş Seçim Tutumu ve Evliliğe Yüklenen Anlamın Aracı Rolü

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019

Romantik İlişki Deneyimlerinde Baba-Çocuk İlişkisinin Yansımaları

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.282-297

Ruh Sağlığı Çalışanlarında İnstagram Bağımlılığı: Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarına ve Bazı Değişkenlere Göre Bir İnceleme

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.376-385

Romantik İlişki Deneyimlerinde Baba-Çocuk İlişkisinin Yansımaları

IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance in Higher Education, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.282-297

Ölüm Kaygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Manevi Aşkınlığın Aracı Rolü

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.164-169

Geleceğimi Tasarlıyorum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1

Problemli İnternet Kullanımı ile Akademik Motivasyonun Siber Aylaklığı Yordama Düzeyinin İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Ahlaki Bütünlük Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Yöndenİncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

MANEVİ KAYNAKLAR ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUNGEÇERLİLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, 27 - 29 Haziran 2019, cilt.1

MANEVİ KAYNAKLAR ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Ergenlerde Karakter Gelişimi ve İyi Oluş

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 25 - 27 Ekim 2018

Çocuklar için yaşam doyum ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2018

Don’t bother your pretty little head otherwise you can’t enjoy life

ERPA International Congresses on Education 2018, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Don’xxt Bother Your Pretty Little Head Otherwise You can’t Enjoy Life

E R P A International Congresses on Education 2018, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Is Happiness Priceless? Valuing Happiness can Lead to Unhappiness

E R P A International Congresses on Education 2018, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Affetme kararı ölçeğinin Türkçe ‘ye uyarlanması

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi1st International Congress on Seeking New Perspectives in Education, 11 - 12 Mayıs 2018

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

The predictors of defensive pessimism: Cognitive flexibility, anxiety and big-five personality traits

Abstract Book for XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 10 - 12 Mayıs 2018

İlham veren sosyal bilgiler öğretmenlerinin ahlaki kimlik profilleri

Vth International Eurasian Educational Research Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1110-1111 Creative Commons License

Evliliğe Bakışın Değer Yönelimleri ve Bağlanma Türleri Perspektifinden İncelenmesi

V th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Bullying Reactions of High School Students Witnessing Bullying: A Qualitative Research

11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, 26 - 29 Ocak 2018

Aile Stresörleri ile Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 3 - 05 Kasım 2017

Psychometric Features of the Interdependent Happiness Scale (IHS).

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.98

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.120

Values Education at A Turkish Private School: A Case Study Analysis

International Social Sciences and HumanitiesBerlin Conference, 18 - 21 Mayıs 2017

Psychometric properties of the Turkish version of the Relational Self-Change Scale

2nd Eurasian Congress on Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.91-92

Ailede Yaşam Gücü: Benliğin Manevi Yönü

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2017

Psikolojik sağlamlık, mutluluk korkusu ve iyi oluş arasındaki ilişkilerin İncelenmesi

2nd Eurasian Congress of Positive Psychology, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.150-151

Pozitif Psikoterapi ve Logoterapi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2017

BAĞLAMSAL AİLE TERAPİSİ PERSPEKTİFİNDEN GÖÇ OLGUSU

VI. ULUSAL PDR UYGULAMALARI KONGRESİ, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

DEĞERLER EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

II. EĞİTİM KONGRESİ, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSİZM VE AİLE İLİŞKİLERİNİN KARAR VERME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1775-1776

Building the bonds of love in The Little Prince

International Conference on Research in Education and Science, 19 - 22 Mayıs 2016

Akademisyenlerin Aldatma Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Evliliklerinde Algıladıkları Mutluluk Düzeyi

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016

Devlet Hastanelerindeki Manevi Bakım HizmetlerininFenomenolojik Bir Analizi

I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIKve REHBERLİK KONGRESİ, 7 - 10 Nisan 2016

The Profile of Teacher in Movies

8th World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 Şubat 2016

Emotion regulation strategies for Twins Mothers

International Conference on Arts, Social Sciences, Business and Education, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 19 Ocak 2016

A Study of Teaching and Learning Conceptions and Cognitive Flexibility of Classroom Teachers In Terms of Inclusion and Self Efficacy Prediction Levels

THE INTERNATIONALCONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.239-249

A Study of Teaching and Learning Conceptions and Cognitive Flexibility of Classroom Teachers In Terms of Inclusion and Self Efficacy PredictionLevels1

THE INTERNATIONALCONFERENCE ON THE CHANGINGWORLD AND SOCIAL RESEARCH I, Viyana, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2015

Interpersonal Schema And Psychological Resilience Amongst High School Students

International Teacher Education Conference 2015, St. Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015

The evaluation of Turkish character education programs

21st National Forum on Character Education, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 01 Ekim 2014

Analyzing the cyber bullying and victimization among adolescents in the framework of shame guilt and revenge

International Teacher Education Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 5 - 07 Şubat 2014

Değerler eğitimini yeniden düşünmek

I. Ulusal Eğitim Kongresi, Konya, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013

Character School A Turkish Character Education Initiative

19th National Forum on Character Education, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Kasım 2012

Türkiye de Anne Baba Eğitimlerine Yeni Bir Boyut Aile Okuryazarlığı

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2012

Ulus Devlet Paradigması ve Sosyal Bilgiler Öğretimine Yansımalar

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 Nisan 2012

Değerler eğitimine gelişimsel yaklaşım

Değerler Eğitimi Uluslararası Konferansı, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2010

Kimlik ve kişilik gelişimi

Anadolu Öğretmen Liseleri Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010

The roles of personality traits and coping styles in response to interpersonal conflicts among police candidates in Turkey

26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Halle, Almanya, 06 Ağustos 2005

Sources of stress coping and psychological well being among Asian Turkish Republics students in Turkey

22nd International Conference of the Stress and Anxiety Research, İspanya, 06 Ağustos 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Maneviyat ve Psikolojik Danışma

Manevi Yönelimli Psikolojik Danışma, Halil Ekşi, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-30, 2020

Manevi yönelimli psikolojik danışmanlığın kültürel temelleri

Manevi Yönelimli Psikolojik Danışma, Ekşi Halil, Editör, Nobel, İstanbul, ss.69-91, 2020

Manevi Yönelimli Çift, Evlilik ve Aile Terapileri

Aile Terapisi: Manevi Yönelimli Bir Perspektif, Halil Ekşi, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-20, 2020

İlişkisel Çatışma/Boşanma ve Maneviyat

Aile Terapisi: Manevi Yönelimli Bir Perspektif, Halil Ekşi, Editör, Nobel, ss.299-319, 2020

Maneviyat ve Psikolojik Danışma

Manevi Yönelimli Psikolojik Danışma, Ekşi, Halil, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.1-24, 2020

Kavramsal Çerçeve: Temel Kavramlar

Karakter ve Değerler Eğitimi, Ekşi, Halil Katılmış, Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-26, 2020

Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlılığı, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Duygusal Tepkisellik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Okur BÜLENT, DAYANÇ-KIYAT Gül Banu, ATEŞOK Ebru, Editör, Berikan, Ankara, ss.171-187, 2019

Rehberlik

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2018

Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunun Anne- Babadan Algılanan Psikolojik Kontrol ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Nevide Akpınar Dellal,Özgür Yıldız, Editör, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, ss.304-316, 2018

Öğretmenlerde Görülen Değer Dışı Davranışlar (ETİK)

Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, Mustafa Ergün, Nermin Karabacak, İsa Korkmaz, Mehmet Küçük, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.387-405, 2018

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

Research and Development on Social Sciences, Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.423-430, 2018

Psikoloji ve Ahlak

Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı, Nihat Erdoğmuşi Ömer Torlak, Kübra Bilgin Tiryaki, Editör, İGİAD Yayınları, İstanbul, ss.326-355, 2018

Gömülü Teori

Eğitim araştırmaları:Nicel ve nitel araştırmanın planlaması yürütmesi ve değerlendirilmesi, Halil Ekşi, Editör, Edam Yayınları, İstanbul, ss.541-568, 2017

LOGOTERAPİ VE MANEVİYAT İLİŞKİSİ

PSİKOTERAPİ VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA MANEVİYAT KURAMLAR VE UYGULAMALAR, HALİL EKŞİ, Editör, KAKNÜS, İstanbul, ss.163-188, 2017

Yeniden Doğmak

NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, 2016

Eğitim İnsanı Tanıyan Bilgekerin İşidir

Felsefeden Tecrübeye Etkili Öğretmenlik, Taner Taştekin, Editör, Ebsad, İstanbul, ss.83-100, 2016

Nitel Desenler: Gömülü Teori

EDAM Yayınları, İstanbul, 2015

Ahlak Gelişimi ve Eğitimi

Eğitim Psikolojisi (Ahlak Gelişimi ve Eğitimi), Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel, Ankara, ss.101-127, 2014

bilişsel gelişim

eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editör, nobel, İstanbul, ss.35-65, 2014

Türkiye de Ergen Profili 2008

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010

Türkiye de Ergen Profili

T.C. başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2009

Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008

Ego Ötesi

İnsan Yayınları, İstanbul, 2002