Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Ekşi H. , Tuncer E., Avcu A.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.50, sa.50, ss.109-124, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 50 Konu: 50
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.15285/maruaebd.586819
  • Dergi Adı: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.109-124

Özet

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi (SDYA - Social Emotional Competencies Questionnaire)’nin Türkçe’ye uyarlanması ve gerçekleştirilecek uygulamaları için geçerli ve güvenilir ölçümler yapılabileceğine dair kanıtlar elde etmektir. Bu çalışma,  3 farklı ilde bulunan 5 farklı ortaokulda öğrenimlerine devam eden 431 öğrenciden elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir (=13.25, , 0.86, =174, =257). SDYA’nın orijinal faktör yapısının Türkçe formu için geçerli olup olmadığının belirlenebilmesine yönelik doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. DFA analizi sonucunda, SDYA’nın orijinal faktör yapısının Türkçe adaptasyonu için doğrulandığı görülmüştür. Ayrıca, ölçüt geçerliğinin belirlenebilmesine yönelik, SDYA ile Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği (SDÖÖ) arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre her iki ölçeğin alt boyutların tamamı arasında anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu görülmüştür. SDYA’nın güvenirliğinin belirlenebilmesine yönelik Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmış, ayrıca ölçekten elde edilen puanların kararlılığını belirlemeye yönelik test-tekrar test güvenirliğine bakılmıştır. Elde edilen bulgular SDYA’nın tutarlı ve kararlı ölçümler gerçekleştirdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, Türkçe’ye çevrilen SDYA’nın ortaokul öğrencilerinin sosyal duygusal yeterliklerini belirleme amacıyla yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu gör