Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A COMPARATIVE STUDY OF PROBLEMATIC INTERNET USE AND LONELINESS AMONG TURKISH AND KOREAN PROSPECTIVE TEACHERS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.10, ss.14-30, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Validity and reliability study of the mathematics anxiety scale involving teachers and prospective teachers

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.8, ss.49-62, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The role of personality traits in web based education

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.7, ss.41-50, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.51-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Middle School Students’xx Attitudes towards Mathematics

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.294-322, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği

International Journal of Languages Education, cilt.8, ss.361-378, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Mathematics Teaching Self-efficacy Belief Scale

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.7, ss.82-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belçika’daki Türkiye Kökenli Öğrencilerin ve Velilerin Türkiye’deki Öğrenci ve Velilerden Farklılıkları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey

Azerbaijan Journal of Educational Studies, cilt.690, ss.199-215, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1289-1319, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.351-373, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya Çağında Kuşakların Sosyal Medya Kullanımı ve Değerlerine Yönelik Bir Dizi Ölçek Geliştirme Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.1025-1057, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

The Journal of Social Sciences, cilt.35, ss.581-599, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.735-755, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEGEP’e DAYALI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.75, ss.583-603, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.10-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High School Students’ Social Media Addiction

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.355-367, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yabancı Dil Kaygısı: Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.292-304, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin öz ve meslektaş değerlendirmenin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin görüşleri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss.716-742, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynaştırma öğrencilerinin okul ortamlarına yönelik algıları

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.5, ss.76-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamlarını değerlendirmeleri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, ss.400-423, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algıları

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.154-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul öğrencilerinin okul öğrenci meclislerine yönelik tutumlarının incelenmesi

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.4, ss.456-477, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.3, ss.155-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öğrenci Meclislerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.14, ss.406-418, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık

Route Educational and Social Science Journal, cilt.2, ss.399, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology, cilt.6, ss.51-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Çalgı Çalışmaya Yönelik Tutumları Marmara Üniversitesi Örneği

the Journal of Academic Social Sciences, ss.413, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

Route Educational and Social Science Journal, cilt.1, ss.376, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet addiction among Turkish primary school students

Journal of Instructional Psychology, cilt.40, ss.101-103, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel gereksinimli bir öğrenciye toplama ve çıkarma işlem süreçlerinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi., cilt.10, ss.49-68, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Excessive Internet use and loneliness among secondary school students

Journal of Instructional Psychology, cilt.36, ss.20-23, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.123-139, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors that Influence Academic Achievement and Attitudes in Web based Education

International Journal of Instruction, cilt.1, ss.31-47, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim tarihine ilişkin süreli yayınlar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, ss.539-552, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz yeterlilikleri Ölçeği nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.87-107, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective class teachers computer experiences and computer attitudes

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.1, ss.693-699, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web tabanlı öğretim tutum ölçeği Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel eğitim meslek elemanlarının bilgisayar tutumları ve bilgisayar destekli özel eğitime yönelik görüşleri ve yeterlilik seviyeleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.59-74, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı üniversitelere devam eden psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarının ve bilgisayar tutumlarının incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.99-134, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlkögretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.4, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.39-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı işletim sistemlerinde bulunan pencereleme tekniklerinin üniversite öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.27-42, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının birbirlerine yönelik algıları Transaksiyonel analiz açısından bir değerlendirme

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, cilt.3, ss.263-293, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.55-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkiler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.39-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.87-110, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.135-166, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş öğretmen başarılı öğretmen iyi öğretmen Öğretmen adaylarının görüşlerine dayanılarak yapılan bir ön değerlendirme

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.83-95, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal bilgi yollarında psikolojiye yolculuk

Çağdaş Eğitim, cilt.22, ss.23-24, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim adaylarının sürekli eğitimlerine yeni bir yaklaşım

Toplum ve Hekim, cilt.11, ss.63-64, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir mikroöğretim uygulaması ve değerlendirilmesi Hekim eğiticilerin eğitimi hizmetiçi eğitim kursunda yapılan uygulama

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.61-66, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.51-60, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikroöğretim Öğretme becerilerini kazandırmada bir yöntem

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.31-46, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite gençliğinin iş beklentileri ve part time çalışma alışkanlıkları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.59-64, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar destekli eğitim projesi Aşamalar eleştiriler öneriler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.45-58, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi Eğitsel yazılımlar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.44-48, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Yaşantıları: Marmara Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

İşle İlgili Akış Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

Eğitim alanında faaliyet gösteren yerel derneklerin sorunlarının incelenmesi

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.165-180

Öğretmenlerin Öz Ve Akran Meslektaş Değerlendirmesinin Mesleki Gelişimlerine Katkısına İlişkin Görüşleri

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015), 22 - 24 Ekim 2015

Problematic intrenet usage among prospective teachers

10th International Educational Technology Conference, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.2, ss.1226-1235

The relationship Between Problematic Internet Usage and Loneliness Level of Prospective Teachers

10th International Educational Technology Conference & Exhibition, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, cilt.3, ss.1563-1565

Kitap & Kitap Bölümleri

Araştırma Projesi Hazırlama

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Durmuş Ekiz, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.227-245, 2007

Cumhuriyet Döneminde Eğitim Teknolojisi Alanındaki Kuramsal Gelişmeler ve Uygulamaya Yansımaları

Türkiye'de Eğitim Bilimleri Bir Bilanço Denemesi, Muhsin Hesapçıoğlu,Alpaslan Durmuş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.199-212, 2006