Development of the Mathematics Teaching Self-efficacy Belief Scale


DENİZ L. , KOÇ T.

SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.1, pp.82-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33710/sduijes.639694
  • Title of Journal : SDU International Journal of Educational Studies
  • Page Numbers: pp.82-98

Abstract

The aim of this research is to develop a valid and reliable scale that can be used to determine the self-efficacy beliefs of middle and high school mathematics teachers for their field qualification. Special Field Competences of Middle and High School Mathematics Teachers published by the Ministry of Education and similar researches in the literature were examined and a pool of articles consisting of 87 items was formed.The number of items has been reduced to 62 items as a result of expert opinion. The scale was applied to 379 mathematics teachers working in five different school types in Istanbul.The results of exploratory factor analysis revealed ascale named as Mathematics Teaching Self-Efficacy Scale consisted of 50 items that factor loadings ranged from .526 to .817, and 7 subscales.These subscales are named as ‘Planning and Implementation’, ‘Inclusive Students’, ‘Professional Development’, ‘Gifted and Talented Students’, ‘Extracurricular Activities’, ‘Math History’, ‘Use of Technology’.The total variance explained by 7 subscales was 66.217%.The Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient of the scaleis .963 and subscales range from .723 to .958.
Bu araştırmanın temel amacı, ortaokul ve lise matematik öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine ilişkin öz yeterlik inançlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla ilk olarak MEB’in yayımladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri ile alanyazında yer alan benzer niteliğe sahip çalışmalar incelenerek 87 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Sonrasında uzman görüşleri alınmış ve madde sayısı 62’ye düşürülmüştür. Ölçek, İstanbul ilinde beş farklı okul türünde görev yapan 379 matematik öğretmenine uygulanmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda Matematik Öğretimi Öz Yeterlik İnancı Ölçeği (MATÖZİ), faktör yükleri ,526 ile ,817 arasında değişen 50 madde ve yedialt ölçekten oluşan bir yapı sergilemiştir. Bu alt ölçekler; ‘Planlama ve Uygulama’, ‘Kaynaştırma Öğrencileri’, ‘Mesleki Gelişim’, ‘Üstün Yetenekli Öğrenciler’, ‘Ders Dışı Etkinlikler’, ‘Matematik Tarihi’ ve ‘Teknoloji Kullanımı’ şeklinde isimlendirilmiştir. Yedi alt ölçeğin açıkladığı toplam varyans %66,217’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı,963 olup alt ölçeklere ilişkin değerleri ,723 ile ,958 aralığında değişmektedir.