Belçika’daki Türkçe ve Türk kültürü dersinin sorunları ve çözüm önerileri


Solmaz M., Deniz L.

International Journal of Language Academy, cilt.9, sa.1, ss.240-262, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.29228/ijla.49249
  • Dergi Adı: International Journal of Language Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.240-262

Özet

1964 yılından itibaren geçici işçi olarak Belçika’da çalışmaya başlayan birinci kuşak Türklerin kalıcı işçi olmalarının sonrasında çocuklarının eğitim sorunu ortaya çıkmıştır ve bu sorun bugün dördüncü kuşağı bile etkileyen bir sorun olarak devam etmektedir. Türkçe ve Türk kültürü dersi (TTKD) Belçika Büyükelçiliği bünyesindeki Eğitim Müşavirliğine bağlı olarak verilmektedir. Bu ders OLC [d’Ouverture aux Langues et aux Cultures (Dillere ve Kültürlere Açılım)] anlaşması çerçevesinde verilmektedir. OLC anlaşması, Türkiye ve Brüksel-Valonya Federasyonu arasında imzalanan karşılıklı bir dil ve kültür anlaşmasıdır. Belçika’daki TTKD ile ilgili yaşanan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemek amacıyla Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Bu araştırmada nitel araştırmanın fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilen 10 katılımcıya ait veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. TTKD ile ilgili yaşanan sorunlar şunlardır: ders saatinden kaynaklanan, ders programı ve materyallerinden kaynaklanan, sınıf ortamıyla ilgili yaşanan, velilerin TTKD’ye bakış açısından kaynaklanan, TTKD öğretmenlerinden kaynaklanan, birleştirilmiş sınıflarda öğretimden kaynaklanan, okuldan kaynaklanan, TTKD’nin formal bir değerlendirmesinin olmamasından kaynaklanan, öğrencilerin derse bakış açısından kaynaklanan, kültür derslerinde dinî konuların olmasından kaynaklanan ve öğretmenlerin iş yükünden kaynaklanan sorunlardır. Öğretmenlerin sorunlara sunduğu öneriler şunlardır: yasal düzenlemelerden kaynaklı sorunlara öneriler, TTKD programı ve materyallerinden kaynaklı sorunlara öneriler, TTKD öğretmenlerden kaynaklı sorunlara öneriler, sınıf ortamıyla ilgili sorunlara öneriler, birleştirilmiş sınıflardan kaynaklı sorunlara öneriler, derneklere yönelik öneriler ve TTKD’nin toplumun tümüne entegre edilmesine yönelik önerilerdir.  

As of 1964, educational problems of the children of the first Turkish generation starting to work in Belgium as a temporary employee had appeared following Turkish people’s becoming permanent employees. This problem has continued to be a problem even today, affecting the fourth generation. Turkish and Turkish Culture Course (TTCC) is given under the office of Education Counselor within the Belgium Embassy of Turkey. This lecture has been issued within the frame of OLC (Openness to Languages and Cultures) agreement. OLC is a language and culture agreement signed mutually between the Turkish and Brussels-Valonya Federation. This study aims to find out views of teacher teaching lessons of Turkish and Turkish culture course in Belgium to determine problems of TTCC and solution offers of those problems. In this study, phenomenological model of qualitative research is used. Views of teachers are taken through semi-structured interviews forming open-ended questions. Data of 10 participants obtained from interviews are resolves with content analysis and assigned to categories. The problems related with TTCC are; problems arising from course hours, schedule and course materials, problems in relation with the classroom environment, problems arising from aspects of parents to TTCC and TTCC teachers, problems because of making education in combined classes, problems of school, problems stemming from that TTCC has not a formal assessment, problems arising from aspects of students to TTCC, problems because of the existence of religious topics in culture lectures and problems arising from the workload of teachers. The solutions offered by teachers are as follows: suggestions for problems arising from legal regulations, tips for difficulties stemming from TTCC program and materials, proposals for issues arising out of TTCC teachers, suggestions for problems of the classroom environment, recommendations for problems of combined classes, suggestions for associations and suggestions for integration of TTCC to the whole society.