Belçika’daki Türkiye Kökenli Öğrencilerin ve Velilerin Türkiye’deki Öğrenci ve Velilerden Farklılıkları


Solmaz M., DENİZ L.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.25, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 25
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.26466/opus.653804
  • Dergi Adı: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Belçika’daki Türkiye kökenli öğrenciler, veliler ile Türkiye’deki öğrenciler, veliler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla Türkçe ve Türk kültürü dersi (TTKD) öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada nitel araştırmanın fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan oluşan yarıya-pılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilen 10 katılımcıya ait veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve kategorilere ayrılmıştır. TTKD öğretmenlerine göre, Belçika’daki Türkiye kökenli öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenmekte ve okul dışı gezilere, etkinliklere daha çok katılmaktadırlar. TTKD’de uymasalar da okul ve sınıf kurallarına daha çok uymaktadırlar. Türkçe öğretimi, çoğu öğrenci için yabancı dil öğ-retimidir. Çiftdilli olmayan öğrencilerde Fransızcayı öğrenme güçlüğü çekenlerin sayısı fazladır. Öğ-rencilerin çoğu bir meslek sahibi olmak için asgari düzeyde eğitim görmekte veya işsizlik parası almak istemektedirler. Belçika’nın her yerinde olmasa bile öğrenciler farklılıklara karşı daha hoşgörülüdür. Bel-çika’daki Türkiye kökenli velilerin çoğu öğrencilere yeterli eğitsel ve sosyal desteği sağlayamamaktadır. Eğitim düzeyi yüksek veliler dışında genelde veliler TTKD’ye gereken önemi vermemekte ve dersin ba-şarısı için öğretmenlerle işbirliği yapmamaktadır.
Opinions of Turkish and Turkish culture course (TTCC) teachers were received in order to determine the differences between Turkish origin students and parents in Belgium and students and parents in Turkey. In this study phenomenology pattern which is one of the qualitative research methods was used. Data belonging to 10 participants, which was obtained by semi structured interviews consisting of open ended questions were resolved by content analysis and were separated into categories. According to TTCC teachers Turkish origin students in Belgium learn by hands on learning, participate in trips out of schooland are involved in extracurricular activities much more than the students in Turkey. Altho-ugh they do not comply during TTCC, they are more in compliance with school and classroom rules in Belgium. Teaching Turkish is the teaching of foreign language for most Turkish origin students. The number of non-bilingual students who have difficulty learning French is high. Most of the students have a minimum level of education in order to have a profession and they want to receive unemployment benefits. Studentsare more tolerant to race, ethnic, sex, cultural... differences, even if not all over Bel-gium. Most of Turkish origin parents in Belgium cannot provide students with adequate educational and social support. Apart from parents with high educational level, parents generally do not give due importance to TTCC and do not cooperate with teachers for the success of the course.