Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A COMPARATIVE STUDY OF PROBLEMATIC INTERNET USE AND LONELINESS AMONG TURKISH AND KOREAN PROSPECTIVE TEACHERS

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10, pp.14-30, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Validity and reliability study of the mathematics anxiety scale involving teachers and prospective teachers

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, pp.49-62, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The role of personality traits in web based education

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.7, no.2, pp.41-50, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Organizational reputation management in foreign private schools according to the opinions of teachers and students

International Journal of Educational Spectrum, vol.3, no.2, pp.193-216, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student and Teacher Perceptions Regarding the Organizational Reputation of Foreign Private Schools: A Phenomenological Study

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.16, no.4, pp.2043-2066, 2021 (International Refereed University Journal)

Müzelerin Eğitimde Kullanılmasına Yönelik İki Ölçek Geliştirme Çalışması: Öğretmen Tutum ve Yeterlik Ölçekleri

the Journal of Academic Social Science, vol.9, no.118, pp.237-254, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belçika'daki Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

International Journal of Language Academy, vol.9, no.1, pp.240-262, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI EBEVEYN KAYGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.111, no.111, pp.417-432, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE CAM TAVAN ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR META-DEĞERLENDİRME

Kesit Akademi, vol.25, no.25, pp.423-452, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Trakya Eğitim Dergisi, vol.10, no.3, pp.835-853, 2020 (Other Refereed National Journals)

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Journal of International Social Research, vol.13, pp.669-689, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Middle School Students’xx Attitudes towards Mathematics

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.3, pp.294-322, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kitle İletişim Araçlarıyla Verilen Sağlık Eğitimi Haberlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.51-64, 2020 (Other Refereed National Journals)

Preservice Teachers’s Efforts to Learn a Foreign Language and Methods They Use Learning a Foreign Language: Marmara University Sample

Journal of International Social Research, vol.13, no.71, pp.775-785, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenme Amaçları ve Yeterliliklerine Yönelik Düşünceleri: Marmara Üniversitesi Örneği

International Journal of Languages Education, vol.8, no.2, pp.361-378, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belçika’daki Türkiye Kökenli Öğrencilerin ve Velilerin Türkiye’deki Öğrenci ve Velilerden Farklılıkları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.25, pp.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of the Mathematics Teaching Self-efficacy Belief Scale

SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.1, pp.82-98, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey

Azerbaijan Journal of Educational Studies, vol.690, no.1, pp.199-215, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.22, pp.1289-1319, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.351-373, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya Çağında Kuşakların Sosyal Medya Kullanımı ve Değerlerine Yönelik Bir Dizi Ölçek Geliştirme Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, pp.1025-1057, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

The Journal of Social Sciences, vol.35, pp.581-599, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği

Trakya Eğitim Dergisi, vol.8, pp.735-755, 2018 (Other Refereed National Journals)

MEGEP’e DAYALI MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.75, pp.583-603, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çevrimiçi Öğrenme Topluluklarının Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.10-44, 2018 (Other Refereed National Journals)

High School Students’ Social Media Addiction

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, pp.355-367, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yabancı Dil Kaygısı: Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, pp.292-304, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin öz ve meslektaş değerlendirmenin mesleki gelişimlerine katkısına ilişkin görüşleri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, pp.716-742, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaynaştırma öğrencilerinin okul ortamlarına yönelik algıları

the Journal of Academic Social Sciences, vol.5, no.41, pp.76-89, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerelleşme kapsamında öğretmenlerin okul temelli mesleki gelişiminde okul ortamlarını değerlendirmeleri

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, pp.400-423, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ve sosyal medya kullanımları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Journal of Human Sciences, vol.14, no.1, pp.772-788, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Öğrenci Algıları

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.154-175, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ortaokul öğrencilerinin okul öğrenci meclislerine yönelik tutumlarının incelenmesi

the Journal of Academic Social Sciences, vol.4, no.34, pp.456-477, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective special education teachers metaphorical perceptions on the concept of special education teacher

Educational Research and Reviews, vol.11, no.24, pp.2155-2166, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.2, pp.155-181, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genelleştirimiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 GPİKÖ2 nin Türkçeye Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

the Journal of Academic Social Sciences, vol.4, no.23, pp.7-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Öğrenci Meclislerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

the Journal of Academic Social Sciences, vol.14, no.14, pp.406-418, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development of the Social Media Addiction Scale

Online Academic Journal of Information Technology, vol.6, no.21, pp.51-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.7, pp.399, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Çalgı Çalışmaya Yönelik Tutumları Marmara Üniversitesi Örneği

the Journal of Academic Social Sciences, pp.413, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

Route Educational and Social Science Journal, vol.1, pp.376, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.2, no.6, pp.58-73, 2014 (Other Refereed National Journals)

Internet addiction among Turkish primary school students

Journal of Instructional Psychology, vol.40, pp.101-103, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Excessive Internet use and loneliness among secondary school students

Journal of Instructional Psychology, vol.36, pp.20-23, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.123-139, 2010 (Other Refereed National Journals)

Eğitim tarihine ilişkin süreli yayınlar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, pp.539-552, 2008 (Other Refereed National Journals)

Factors that Influence Academic Achievement and Attitudes in Web based Education

International Journal of Instruction, vol.1, pp.31-47, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prospective class teachers computer experiences and computer attitudes

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, vol.1, pp.693-699, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Web tabanlı öğretim tutum ölçeği Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.1-14, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Öz yeterlilikleri Ölçeği nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.87-107, 2007 (Other Refereed National Journals)

Özel eğitim meslek elemanlarının bilgisayar tutumları ve bilgisayar destekli özel eğitime yönelik görüşleri ve yeterlilik seviyeleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.59-74, 2006 (Other Refereed National Journals)

Farklı üniversitelere devam eden psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarının ve bilgisayar tutumlarının incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.22, pp.99-134, 2005 (National Refreed University Journal)

İlkögretim okullarında görev yapan sınıf ve alan öğretmenlerinin bilgisayar tutumları

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.4, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.39-52, 2004 (Other Refereed National Journals)

Farklı işletim sistemlerinde bulunan pencereleme tekniklerinin üniversite öğrencileri tarafından değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.27-42, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları arasındaki ilişkiler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.39-64, 2003 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.55-62, 2003 (Other Refereed National Journals)

Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının birbirlerine yönelik algıları Transaksiyonel analiz açısından bir değerlendirme

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.3, no.2, pp.263-293, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin bilgisayar yaşantılarına yönelik bir izleme çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.87-110, 2001 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının bilgisayar yaşantıları ve bilgisayar tutumları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.135-166, 2000 (Other Refereed National Journals)

Çağdaş öğretmen başarılı öğretmen iyi öğretmen Öğretmen adaylarının görüşlerine dayanılarak yapılan bir ön değerlendirme

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.83-95, 1998 (Other Refereed National Journals)

Sanal bilgi yollarında psikolojiye yolculuk

Çağdaş Eğitim, vol.22, pp.23-24, 1997 (Other Refereed National Journals)

Hekim adaylarının sürekli eğitimlerine yeni bir yaklaşım

Toplum ve Hekim, vol.11, pp.63-64, 1996 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.51-60, 1995 (Other Refereed National Journals)

Bir mikroöğretim uygulaması ve değerlendirilmesi Hekim eğiticilerin eğitimi hizmetiçi eğitim kursunda yapılan uygulama

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.61-66, 1995 (Other Refereed National Journals)

Mikroöğretim Öğretme becerilerini kazandırmada bir yöntem

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.31-46, 1993 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar destekli eğitim projesi Aşamalar eleştiriler öneriler

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.45-58, 1992 (Other Refereed National Journals)

Üniversite gençliğinin iş beklentileri ve part time çalışma alışkanlıkları

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.59-64, 1992 (Other Refereed National Journals)

Bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi Eğitsel yazılımlar

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, pp.44-48, 1989 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Yaşantıları: Marmara Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 October 2019

İşle İlgili Akış Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019

The Problems and Solution Offers for Turkish and Turkish Culture Course in Belgium

ICCI-EPOK 2019 VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 09 October 2019, vol.1, pp.389-390

Investigation of Mathematics Anxiety among Middle School Students

ICCI-EPOK 2019 VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 09 October 2019, vol.1, pp.115-116

An Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Mathematics Teachers toward their Special Field Competencies

ICCI-EPOK 2019 VII. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Turkey, 09 October 2019, vol.1, pp.245-246

Eğitim alanında faaliyet gösteren yerel derneklerin sorunlarının incelenmesi

6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Muş, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.1, pp.165-180

Öğretmenlerin Öz Ve Akran Meslektaş Değerlendirmesinin Mesleki Gelişimlerine Katkısına İlişkin Görüşleri

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-2015), 22 - 24 October 2015

Problematic intrenet usage among prospective teachers

10th International Educational Technology Conference, 26 - 28 April 2010, vol.2, pp.1226-1235

The relationship Between Problematic Internet Usage and Loneliness Level of Prospective Teachers

10th International Educational Technology Conference & Exhibition, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, vol.3, pp.1563-1565

Books & Book Chapters

Kuramdan Uygulamaya Bir Köprü Olarak Eylem Araştırması: Tarihsel Süreç, Tanım, Kapsam ve İlkeler

in: Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler ve Tarih Öğretiminde Eylem Araştırması, Yücel Kabapınar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.23-44, 2021

Araştırma Projesi Hazırlama

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Durmuş Ekiz, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.227-245, 2007

Cumhuriyet Döneminde Eğitim Teknolojisi Alanındaki Kuramsal Gelişmeler ve Uygulamaya Yansımaları

in: Türkiye'de Eğitim Bilimleri Bir Bilanço Denemesi, Muhsin Hesapçıoğlu,Alpaslan Durmuş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.199-212, 2006