Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Examination of the Practices of Teachers Regarding the Arrangement of Education According to Individual Differences

International Journal of Instruction, vol.7, pp.191-206, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Effect of Literature Circles on Reading Comprehension Skills *

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.6, no.4, pp.535-550, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gelecek zaman algısı ve akademik alanda arzuların ertelenmesinin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.389-406, 2013 (Other Refereed National Journals)

Okuma çemberi yönteminin okuduğunun anlama becerisine etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.6, no.4, pp.535-550, 2013 (Other Refereed National Journals)

Öykü temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri

Sakarya University Journal of Education, vol.3, no.2, pp.21-35, 2013 (Other Refereed National Journals)

Karma öğrenmeye dayalı öğrenme ortamının öğrencilerin öğrenmelerine ve sosyal becerilerine etkisi

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.21, no.3, pp.961-984, 2013 (Other Refereed National Journals)

Relations between self regulation future time perspective and the delay of gratification in university students

Education, vol.133, no.4, pp.525-537, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using real life problems for developing prospective teachers classroom management skills.

Cukurova University Faculty of Education Journal, vol.41, no.2, pp.18-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Akreditasyon Eğitimde kalite Akreditasyon Eğitimde Kalite isimli kitabın değerlendirmesi

Yükseköğretim Dergisi, vol.1, no.1, pp.56-57, 2011 (Other Refereed National Journals)

Öğretimin farklılaştırılmasında etkili bir strateji Katlı öğretim

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.109-126, 2011 (Other Refereed National Journals)

İşbirliğine dayalı öğrenmede yeni bir uygulama İzci tekniği

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.5-27, 2011 (Other Refereed National Journals)

Beyin uyumlu öğrenmeye yönelik hazırlanan öğretim tasarımının öğrencilerin öğrenmesine ve derse yönelik tutumlarına etkisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.85-106, 2011 (Other Refereed National Journals)

Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir yöntem Okuma çemberi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., vol.32, no.32, pp.5-24, 2010 (Other Refereed National Journals)

Gelecek zaman algısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.37, pp.1-12, 2009 (Other Refereed National Journals)

Akademik alanda arzuların ertelenmesi ölçeği nin türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.1-10, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyinin Bazı Sağlık Davranışları Açısından İncelenmesi

çağdaş eğitim, vol.32, pp.28-35, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin bazı sağlık davranışları açısından incelenmesi

Çağdaş Eğitim Aylık Eğitim - Öğretim Dergisi, vol.32, no.343, pp.28-33, 2007 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin okul ortamında sigara içilmesi ve öğrencilerin sigara kullanımı konusunda yaklaşımları

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, pp.63-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Validity and Reliability Study of Teachers Stereotypes in Education Scale

The Internatıonal Conference On The Changıng World And Socıal Research I Vıenna, 25 - 28 August 2015

Kalabalık Sınıfların Yönetimi

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2013

Bir işbirliğine dayalı öğrenme tekniği önerisi İzci

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi., Turkey, 12 - 14 September 2012

İşbirlikli okuma çemberi

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Turkey, 09 April 2011

Öğretmen adaylarına sınıf yönetim becerisi kazandırmada gerçek yaşam problemlerinin kullanılması

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar., İzmir, Turkey, 1 - 02 January 2011

The Promotion of physical activity for children with mental retardation in TURKEY

16th International Symposium of Adapted Physical Activity ISAPA 2007, 24 - 28 July 2007

Sağlık eğitiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin öğrenmeleri üzerine etkisi

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2004

İlköğretim okulu 5 sınıf öğrencilerinin sağlık bilgisi ve davranışlarının değerlendirilmesi

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2004

Sağlık eğitiminde program tasarımı Bir hizmet içi eğitim programı geliştirme çalışması

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2004

İstanbul da hekimlerin sağlık durumları sağlıkla ilgili davranışları ve mesleki riskleri

2. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi, Turkey, 18 - 20 November 2004

Sociodemographic characteristic and antropometric messurements in primary school children

5. Maediterranean Congress of Physical and Rehabilition Medicine, 30 September - 04 October 2004

Ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin bazı sağlık davranışları açısından incelenmesi

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 9 - 11 July 2003

Sağlıklı beslenme programı ve egzersizin vücut bileşimine etkisi

1. Balkan Satellite Sempozyumu ve II. Ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 13 - 16 April 2003

Books & Book Chapters