Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.592-604, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Tasarımında Bir Model: DickCareyCarey

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.274-284, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DİCK, CAREY VE CAREY MODELİ’NE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.52-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği Öğretmen Formunun Geçerlilik Ve Güvenirlik Analizi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.955-966, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkin Öğrenenlerin Düşünme ve Öğrenme Stilleri Arasında İlişki Var mı?

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), cilt.1, ss.1-18, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stil Sınıflamaları ve Zihinsel Stil Kavramının Neliği Üzerine Bir Değerlendirme

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.16, ss.713-726, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.307-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1093-1109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Candidates Thinking Styles An Investigation of Various Variables

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.160-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri Değişir mi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.323-340, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma Zihinsel Stiller Değişiyor mu

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.21-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selected Personal Tendencies of Clas room Teachers

NWSA: E-Jurnal of New Word Academy., cilt.5, ss.1730-1737, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Örnek Olay Yönteminin Sınıf Yönetimi Dersinde Kullanımına İlişkin Bir Uygulama

II. Internatıonal Teacher Educatıon and Accredıtatıon Congress, 27 - 29 Ekim 2018

“Teaching For Me …” An Examination Towards Teacher Candidates’ Perception of Profession

The 6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.872-873

Görsel Öykü Kullanarak Öğrencilerin Empati Becerisinin Geliştirilmesi Süreci

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 16 Nisan 2018, ss.1154-1155

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Etkililiğinin Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Perspektifinden İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Kadın Akademisyenlerin Annelikle Sınavı

ESCAR 2. KADIN TOPLUMSAL CİNSİYET SEMPOZYUMU, Türkiye, 7 - 08 Mart 2017, cilt.1, ss.157-183

Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Third International Conference on Lifelong Education and Leadership for all ICLEL, 12 - 14 Eylül 2017

Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Yaşamboyu Öğrenme Yeterlikleriyle Bilişüstü Becerileri Arasındaki İlişki

Thırd Internatıonal Conference on Lıfelon educatıon and leadershıp for all ICLEL, 2017, 12 - 14 Eylül 2017

Sınıf Öğretmenİ Adaylarının Öğretim Stilleri ile Seçilmiş Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.208

Aday Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.35

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleriyle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.43

Van’a Sınıf Öğretmeni Olarak Atanmak: Sosyal ve Mesleki Durum Analizi

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 18 Nisan 2018, ss.1255-1256

Views of the Prospective Teachers about the Democratic Values

WCES: 8th World Conference on Educational Sciences, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016

Sınıf öğretmenlerinin Seçilmiş kişisel yönelimleri

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010

Öğretmenin değişen rolleri ve değerler

Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitimin Çağdaş Değerlerle İrdelenmesi Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mart 2008, ss.87-101

Avrupa da ve Türkiye de eğitimde reform çalışmaları

Avrupa Birliği Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2006, ss.61-79

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Milli Eğitim Sistemi Örgün Eğitim

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ayal Oktay, Editör, Kriter Yayıncılık, İstanbul, ss.21-87, 2009