Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Predictor Effect of Insight and Cognitive Flexibility on Psychological Hardiness

Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology","vol3 issue 3, cilt.3, sa.1, ss.22-29, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Psychological Resilience and Perceived Stress in Adults: The Mediating Role of General Self Efficacy

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.11, sa.60, ss.67-84, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde Bulunan Yaşlıların Yalnızlık Algısı ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Manas Journal of Social Studies, cilt.10, sa.1, ss.463-475, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ruh Sağlığı Uzmanlarının Duygu İfadesi ve Danışma Öz Yeterliklerinin İyi Oluşlarına Olan Etkisi

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, cilt.12, sa.1, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik İyi Oluşu Artırmaya Yönelik Bir Psiko-Eğitim Programının Etkililiğinin Sınanması

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.575-587, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conflict Activity Styles of Psychological Counsellor Candidates: A Study of Based on Forgiveness and Psychological Well-Being

World Journal of Education, cilt.10, sa.4, ss.35-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.185-190, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ve Sosyal İyi Oluşları Üzerine Karma Bir Araştırma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.1625-1663, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Role of Narcissism and Family Relations on Decision-making Characteristics of Secondary School Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.79, ss.21-38, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, sa.50, ss.59-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Role of Grit and Basic Psychological Needs Satisfaction on Subjective Well-Being for Young Adults

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.26, ss.127-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Mezunu Evli Bireylerin Evlilik Algıları Üzerine Metaforik Bir İnceleme

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.205-235, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.45, ss.153-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Genel Psikolojik Sağlık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.159-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Achievement Anxiety of Prospective Teachers A Research in the Context of Their Attitudes towards Public Staff Selection Examination

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.2440-2446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, sa.1, ss.40-53, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Review of the relationship between the college students attitudes towards love and depression levels

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.2021-2030, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of High School Students’ Learned Resourcefulness: A Review of Gender, Parental Attitudes, and Values

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.72-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özgecilik Altruism Ölçeği Geliştirme Çalışması

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.301-321, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.1-17, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ İLİŞKİ İNANÇLARI: ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI VE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim veSosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.1, ss.77-102

Farklı Yaş Gruplarındaki Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığı: Çeşitli Değişkenlere Göre Bir İncelenme

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.325-332

Üniversite Öğrencilerinde Arkadaşlık Kalitesi ve Yetersizlik Duygularının Çeşitli Değişkenlere Göre

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.96-11

Ruh Sağlığı Çalışanlarında İnstagram Bağımlılığı: Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarına ve Bazı Değişkenlere Göre Bir İnceleme

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.376-385

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlığının Yordayıcıları Olarak İyi Oluş ve Duygusal Özerklik

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.255-262

Özgüven Ölçeğinin (öö) Geliştirilmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Çocuklar İçin Yaşam Doyumu Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRES, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.157-158

Duygusal Özerklik ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Ergenlerin Psikolojik Sağlamlığı Üzerindeki Rolünün incelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.228-235

Öğrencilerin Sosyal İyi Oluşlarının Fenomoloji ile İncelenmesi: PISA 2015 Çalışması

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Research on Relationship Between Family Environment and Subjective Well-being of Forgiveness in Young Adults

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, ss.496-505

Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumlarının Sosyal KarşılaştırmaDüzeylerini Yordacılığının Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.501-503

Günümüz Evliliklerinin Sağlıklı Aile Kavramı BağlamındaDeğerlendirilmesi: Yeni Evli Bireyler Üzerine Bir Çalışma

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.153-155

Our Children’s Social Well-being in the School: A Neglected Non-Academic Construct

Fourth American Academic Research Conference on Global Business,Economics, Finance and Social Sciences, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Nisan 2018, cilt.1, ss.1

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.120

Üniversite Mezunu Bireylerin Evlilik Doyumları ve Cinsellik Olgusuna Bakışları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.89-90

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSİZM VE AİLE İLİŞKİLERİNİN KARAR VERME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1775-1776

Examination of the Levels of Acquiring Values to the Students of High Schools

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.2, ss.125-129

Self esteem among college students: a study of satisfaction of basic psychological needs and some variables

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1623-1629 identifier

Temel İhtiyaçların Doyumu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Ana Babaya Bağlanmanın Aracı Rolü

Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.564-566

The Mediational Role of Basic Psychological Needs Satisfaction in the Relationship between Parental Bonding and Subjective Well-Being

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.54-56

Examination of High School Students Learned Resourcefulness a review of Gender Parental Attitudes and Values

International Conference Psychology, Education, Guidance Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

Career Guidance Needs Of Mechatronics Education Department Graduates

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, ss.151-158

İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterliliği

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2010, cilt.1, ss.202-207

lköğretim müfettişlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı.

II.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2010

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Problemleri

XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.262

Örgütsel Stres Kaynakları ve Öğretmenlerin Baş etme Stratejileri

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.245-250

Kitap & Kitap Bölümleri

Gelişimsel Pozitif Psikoloji Kavramları

Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji, Durmuş ÜMMET, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.115-136, 2020

Gelişimsel Pozitif Psikoloji Kavramları

Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji, Ümmet, Durmuş, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.115-136, 2020

Esrar, Uçucu Madde, Kokakin ve Crack (Taş) Bağımlılığı

Tüm Yönleri İle Bağımlılık, Mehmet Engin Deniz, Ali Eryılmaz, Editör, Pegem, Ankara, ss.170-185, 2019

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri ve Etik

Eğitimde Ahlak ve Etik, Faruk Levent, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.177-188, 2019

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

Research and Development on Social Sciences, Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.423-430, 2018

Psikoloji ve Ahlak

Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı, Nihat Erdoğmuşi Ömer Torlak, Kübra Bilgin Tiryaki, Editör, İGİAD Yayınları, İstanbul, ss.326-355, 2018

Rehberlik Hizmet Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ekşi Halil, Yüksel Müge, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.37-92, 2018

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KENDİNİ SANSÜRLEME, PSİKOLOJİK KIRILGANLIK VE KOŞULLU ÖZ DEĞER

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİM, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.439-450, 2017

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Başlıca Hizmet Türleri

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Mehmet Engin Deniz, Atılgan Erözkan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.44-68, 2017