Lise Öğrencilerinde Karar Verme: Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Başarı Yönelimlerine Göre Bir Değerlendirme


ÜMMET D. , İme Y., Çağlar A., Akyıl Y.

Humanistic Perspective, vol.2, no.2, pp.68-80, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Humanistic Perspective
  • Page Numbers: pp.68-80

Abstract

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin karar verme özelliklerinin olumsuz değerlendirilme korkusu ve başarı

yönelimleri bağlamında incelenmesidir. Bu araştırmada belirlenen değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak

amaçlandığı için ilişkisel tarama metodu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim

yılında İstanbul ilinin farklı liselerinde okuyan 174’ü kız, 161’i erkek olmak üzere toplam 335 lise öğrencisi

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Kişisel bilgi formu”, “Karar verme ölçeği”, “Olumsuz değerlendirilme

korkusu ölçeği” ve “Başarı yönelimi ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre lise öğrencilerinin

karar verme alt boyut puanları ile olumsuz değerlendirilme korkusu puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğu

görülmüştür. Ancak başarı yönelimi ile umursamazlık, panik ve sorumluluktan kaçma puanları arasında anlamlı

ilişkiler bulunmamaktadır. Ayrıca olumsuz değerlendirilme korkusunun karar vermenin tüm alt boyutlarında

anlamlı bir yordayıcı değişken olduğu görülmüş ancak başarı yöneliminin sadece karar vermede öz saygı ve ihtiyatlı

seçicilik puanlarında anlamlı bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu bulgular benzer çalışma sonuçları

ve alan yazını ile tartışılmış ve hem uygulayıcılara hem de araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.