Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı: Çok Boyutlu Yalnızlığın Yordayıcı Rolü


Creative Commons License

GEZGİN D. M. , ÜMMET D. , HAMUTOĞLU N. B.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.317-329, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24315/tred.553035
  • Title of Journal : Trakya Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.317-329

Abstract

The aim of the study was to investigate multidimensional loneliness as a predictor of smartphone addiction among university students. In the study, multidimensional loneliness was considered as loneliness in family, romantic and social relations. The study group consisted of 407 university students studying in different departments of a state university in the Thrace region in the spring term of 2017-2018 academic years. In order to determine the level of smartphone addiction was used Smartphone Addiction Scale-Short Form and Social-Emotional Loneliness Scale was applied for multidimensional loneliness. Relational screening method was used in the study. Descriptive statistics, Pearson correlation coefficient technique and multiple linear regression analysis were used during the analysis. When the findings were examined, it was seen that there was a significant relationship between loneliness in familial, romantic and social relations and smartphone addiction of university students. On the contrary, there was no significant relationship between loneliness in social relations and smartphone addiction. Finally, it was found that loneliness in family and romantic relationships predicted the smartphone addiction at low level.

Çalışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında akıllı telefon bağımlılığın yordayıcısı olarak çok boyutlu yalnızlık incelenmiştir. Çalışmada çok boyutlu yalnızlık, aile, romantik ve sosyal ilişkilerde yalnızlık olarak ele alınmıştır. Çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Trakya bölgesinde bir devlet üniversitesinin farklı bölüm ve kademelerinde öğrenim gören 407 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerine, akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemek için Akıllı telefon bağımlılığı-kısa formu ve yalnızlık düzeylerini belirlemek için Sosyal-Duygusal Yalnızlık ölçeği uygulanmıştır. Çalışmada yöntem olarak, nicel araştırma yöntemlerinden İlişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Analiz süresince betimsel istatistikler, Pearson korelasyon katsayısı tekniği ve çoklu lineer regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, aile ve romantik ilişkilerde yalnızlık ile akıllı telefon bağımlılığını arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun aksine sosyal ilişkilerde yalnızlığın akıllı telefon bağımlılığı ile anlamlı bir ilişkisi tespit edilmemiştir. Son olarak, aile ve romantik ilişkilerdeki yalnızlığın akıllı telefon bağımlılığını düşük seviyede yordadığı ortaya çıkmıştır.