Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İlkokul Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları İle Öğretim Stilleri Arasındaki İlişki

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.1383-1407, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A need analyses for pilates educational training

Journal of Physical Education and Sports Studies, cilt.10, ss.62-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aile Okuryazarlığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HAYEF: Journal of Education, cilt.14, ss.203-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.12, ss.307-326, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.1093-1109, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Games in Games and Physical Activity Course Curriculum in terms of Common Basic Skills

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.123-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fen ve Teknoloji dersinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına ve dersin işlenişine yönelik tutuma etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.257-274, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf öğretmenlerine göre ilkokul birinci sınıf uyum ve hazırlık çalışmalarının öğrencilerin becerilerine etkisi

International Journal of Human Sciences, cilt.11, ss.1104-1116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık 4 4 4 zorunlu eğitime ilişkin uygulama görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., cilt.7, ss.181-202, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PİLATES EĞİTİCİ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Yaşamboyu Öğrenme Yeterlikleriyle Bilişüstü Becerileri Arasındaki İlişki

Thırd Internatıonal Conference on Lıfelon educatıon and leadershıp for all ICLEL, 2017, 12 - 14 Eylül 2017

Sınıf Öğretmenİ Adaylarının Öğretim Stilleri ile Seçilmiş Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.208

Aday Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.35

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleriyle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.43

Views of the Prospective Teachers about the Democratic Values

World Conference on Educational Sciences 8th, Madrid, İspanya, 4 - 06 Şubat 2016

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.146-147

Türk Eğitiminde Reform Hareketleri

AB Vizyonu Türkiye`de Eğitim ve Özel Okullar, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2006

Okul Öncesi Eğitimde Rubric Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Erdoğan,Türkan;,Temizer,Abidin;,İnan,Ruhi, Editör, Ivpe Cetinje, Prishtina, ss.81-100, 2020

İşaret (Beklenti) öğrenme kuramı

Öğrenme öğretme kuramları ve uygulamadaki yansımaları, Ekici, Gülay, Editör, PegemAkademi, Ankara, ss.146-163, 2016

Yansıtmalı öğrenme ve öğretme yaklaşımları

Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme ve öğretim yaklaşımları I, Gülay EKİCİ, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.522-561, 2014