Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir İnebahtı Gâzisinin Esâret Hâtıraları: Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.17-48, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maʻmûretü’l-azîz Gazetesi’nde Yayımlanan Şiirler (Osmanlı Dönemi/ Milli Kütüphane Koleksiyonu)

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.515-574, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giritli Sırrı Paşa'nın Harputlu Müderris Abdülhamid Efendi'ye Gönderdiği Mektuplar

Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi, ss.627-642, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal ile Kemaleddin Harputî Efendi’nin Mektuplaşmaları- II

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.619-644, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harputlu Efendigil Âilesinin Yakalandıkları Katarakt Hastalığıyla İlgili Manzumeleri

F.Ü. Harput Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.65-101, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal ile Kemaleddin Harputî Efendi’nin Mektuplaşmaları- I

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.112-169, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şâirini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.59, ss.83-111, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Harputî’nin Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt.6, ss.49-96, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Abdurrahman Câmî'nin "Kasîde-i Ferîde"sinin Tercüme ve Şerhi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.137-212, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemâleddin Harputî Efendi nin Şiirleri

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, ss.71-135, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harput Ulemâsından Müderris Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.29-125, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Harput Ulemâsından Müderris Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi'nin Rekâik: Hadîs-i Erbaîn Risâlesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.57-94, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hattat-Şâir Abdülkadir Efendi’nin Arınâmesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.69-124, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk İslâm Kültür ve Edebiyatında Kısas-ı Enbiyâ Türü

Diyânet İlmî Dergi, cilt.49, ss.113-126, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Edebiyatımızın Aynasına Yansıyan Adâlet

Din ve Hayat, ss.60-65, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisinde Hindî Mahmûd ve Eserleriyle İlgili Yayımlanan Bir Makale Hakkında

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.361-373, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Neccârzâde Şeyh Rızâ Efendi’nin Hacnâme’si

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.185-232, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Manzumeleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.77-94, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mehmed Âkif Ersoy Hakkında Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.189-202, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vuslat Bayramında Yârin Cemâline Kurban Olmak

Din ve Hayat, ss.36-40, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: III

Reyhan, ss.58-61, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı Üzerine Bazı Düşünceler

Tarih Bilinci, ss.59-66, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: II

Reyhan, ss.96-100, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: I

Reyhan, ss.74-77, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid –Yazılışı, Yayılışı, Etkileri- Sempozyumu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.275-278, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk-İslâm Edebiyatında Menâsik-i Haclar ve Kâbe

Hac (İstanbul Müftülüğü Özel Yayını), ss.30-33, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Dikkatlerden Kaçan Birikim: İlâhiyat Fakültelerindeki Edebiyat Araştırmaları (Marmara İlâhiyat Örneği)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.143-166, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı: Orhan Okay

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.141-143, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Harput’un Son, Baskil’in İlk Müftüsü Alefdârzâde Mahmud Kâmil Efendi

Her Yönüyle Baskil: Uluslararası Baskil Sempozyumu, 16 - 17 Nisan 2020, cilt.2, ss.1159-1192

Çok Yönlü Bir Afyonkarahisar Beyefendisi: “Hâfız-ı Kütüb” Bekir Sıdkı Sencer

VIII. ULUSLARARASI AFYONKARAHİSAR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Afyonkarahisar, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2018

Sinan Paşa nın Tazarrunâme sinin İslâmî Türk Edebiyâtındaki Yeri ve Önemi

2. İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu: Edebiyatımızda Cenâb-ı Allah, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2012

Ahmed Sûzî Divânında Hac Kurban ve Bayram Motifleri

Sivaslı Sufi Şair Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 Mayıs 2012, ss.195-210

Sözlükbilimi Işığında Kubbealtı Lugati

İlâhiyat Fakülteleri Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2008

Mevlid’e Adanan Bir Ömür Doç Dr Ayşe Neclâ Pekolcay

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Kısas-ı Enbiyâ: Peygamber Kıssaları

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2013

XVI. Asır Türk Edebiyâtının Rızâî Mahlaslı Şâirleri

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2013

Hazret-i Ebubekir

Timaş Yayınları, İstanbul, 2004

Hazret-i Âişe

Timaş Yayınları, İstanbul, 2004

Peygamberimizin Hayatı

Timaş Yayınları, İstanbul, 2003

Peygamberimizin Risaleti ve Şahsiyeti

Timaş Yayınları, İstanbul, 2003