Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Academic Intellectual Capital Scale: A Validity and Reliability Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.9, no.1, pp.138-164, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.325-340, 2021 (Other Refereed National Journals)

Generative Leadership Scale Development Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.35, no.4, pp.887-903, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Principals as Indelible Leaders in the Context of School Culture

Journal of Education and Training Studies, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN TAKIMLARI VE LİDERLİĞİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.99, no.99, pp.595-605, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karakter Aşınması Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.3, pp.492-501, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

School Administrators and Generation Z Students‟ Perspectives for aBetter Educational Setting

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Profesyonelliği ve Öğretmen Liderliğine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.193-213, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Müdürlerinin Eşitlik ve HesapverebilirlikGörüşlerinin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-134, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation Of The Important Competencies Of Academics To Enhance The Performance And Productivity: A Case Study At Turkish Universites

Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğrenme Teknolojileri Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Analysis on School Psychological Counselors’ Dealing With Difference in Multicultural Contexts

International Journal of Progressive Education, vol.14, no.3, pp.93-112, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilir liderlk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Turkish Studies, vol.13, no.11, pp.1561-1582, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEVELOPMENT OF THE MARMARA CRITICAL THINKING DISPOSITIONS SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.32, pp.991-1015, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis on Learning Perceptions of School Administrators at Different Career Phases

International Online Journal of Educational Sciences, vol.10, no.3, pp.81-98, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study on Accountability Language at the Level of the Primary School

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES, vol.21, pp.91-100, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Maarif Müfettişlerinin Rol Alan Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

YILDIZ Journal of Educational Research, vol.2, no.1, pp.1-25, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güvenirlik ve geçerlik çalışması

Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Other Refereed National Journals)

OKULLARDA ENTELEKTÜEL SERMAYE KULLANIMI İLE OKULYÖNETİCİLERİNİN YENİLİK YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.13, pp.141-157, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,, vol.46, no.46, pp.113-132, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE PARADIGM OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HIGHEREDUCATION: A QUALITATIVE EXPLORATION OFORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING KM READINESS

International Journal of Management and Applied Science, vol.1, no.1, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE YÖNETİCİLERİN STRATEJİKLİDERLİK ÖZELLİKLERİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.11, pp.16-37, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİLERİN KARAR VERME STİLLERİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE PARADIGM OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN HIGHEREDUCATION: A QUALITATIVE EXPLORATION OFORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING KM READINESS

International Journal of Management and Applied Science, vol.1, no.1, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SERVICE QUALITY IN AIRWAYS AN APPLICATION OF SERVQUAL METHOD IN MEASURING SERVICE QUALTIY OF ONUR AIR

ASIAN ACADEMIC RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRENEN OKULA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, vol.4, no.25, pp.398-410, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Yöneticilerinin Öğrenen Okula İlişkin Görüşlerini İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.25, pp.388-400, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veli Liderliği Bağlamında Veli Temsilcileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.1, pp.186-194, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Route Educational and Social Science Journal, vol.3, no.2, pp.294-302, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Teacher Leader in Context of Shared Leadership in Public Schools

American Journal of Educational Research, vol.3, no.8, pp.1027-1035, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kariyer Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.119-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination Of Opinions Of Teachers And Directors In School Management On Performance Appraisal System According To Multiple Data Sources

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lider Öğretmenlerin Okul Kültürüne Etkileri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.1-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

CHANGE AND INNOVATION: A STUDY TO DEVELOP A SCALE FORTEACHERS`ATTITUDES TOWARDS CHANGE

INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW TRENDS IN ARTS, SPORTS SCIENCE EDUCATION (IJTASE), vol.1, no.3, pp.26-38, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim okullarında görev yapan kadın okul yöneticilerinin “cam tavan”a ilişkin algılarının incelenmesi

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Perceived Procedural Rationality and Political Behavioursin Strategic Decision Making Process and Organizational Commitment Trian

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.24, no.24, pp.1154-1163, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship Between Job SatisfactionOccupational and Organizational Commitment of Academics

Journal of American Academy of Bussiness, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul İli Resmî İlköğretim Okulu MüdürlerininUzmanlık Yeterliklerinin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.167-183, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜRESELLEŞME VE BİLGİ TOPLUMUNDA EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNE DÖNÜŞÜM: E-ÖĞRENME

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergis, no.22, pp.199-210, 2005 (Other Refereed National Journals)

KALİTELİ OKULDA ETKİN YÖNETİM ANLAYIŞININ BİR GÖSTERGESİ: TAKIM ÇALIŞMALARI

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academics Conflict Management Styles

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.2, no.5, pp.155-162, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

MarmaraÜniversitesi AEF Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.17, pp.39-54, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİLİMSEL ANALİZ YÖNTEMİ VE EĞİTİM

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2003 (Other Refereed National Journals)

OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERE GÖRE ÖRGÜTKÜLTÜRÜ

M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, no.11, pp.247-264, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Self-Leadership Effect On Organizational Learning Capacities in Universities: A Case Study At Turkish Universities

2nd International Congress On New Horizons In Education and Social Sciences (ICES-2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019

KAOS TEORİSİNİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

4’xxüncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitimve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 24 November 2018

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARIİLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018

OKUL MÜDÜRLERİNİN EŞİTLİK VE HESAPVEREBİLİRLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EYFOR-9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.340-342

ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

EYFOR-9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞİME HAZIR OLMA DURUMLARI İLE DUYGULARI

EYFOR-9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.347

AKADEMİK LİDERLİĞİN YÜKSEKÖĞRETİM KÜLTÜRÜ VE AKADEMİK KİMLİK OLUŞUMUNA ETKİSİ

EYFOR-9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.541-542

EĞİTİMDE İÇ DENETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

9. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1261-1278

MESLEK LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE DEĞİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 13 - 15 September 2018

BİLİMSEL DENETİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARININ TESPİTİ

9. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1583-1596

ÖĞRETMEN MERKEZLİ DENETİM: KLİNİK DENETİME İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

EYFOR-9 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.369-371

OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLİŞSEL FARKINDALIĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9th International Congress on New Trends in Education9’xxuncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.7, pp.48-59

The Paradigm of Knowledge Management in Higher Education: A Qualitative Exploration of Organizational Factors Affecting KM Readiness

Academicsera 6th International Conference, New York, United States Of America, 16 - 17 July 2017, vol.3, pp.94-102

Investigation of the important competencies of academics to enhance the performance and productivity: A case study at Turkish Universites,

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017

Development of the self-leadership model for the improvements on competencies of academics: A case study at Turkish Universities

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on EDUCATION SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017, pp.13

YÖNETİCİLERİN LİDERLİK YETERLİLİKLERİNİ BİLİŞSEL BECERİLERKAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELERİYLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 24 - 25 November 2017

KADIN LİDER ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ

9. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, 2 - 04 November 2017 Sustainable Development

Öğretmenlerin Öğrenen Okul Algılarının ve İş Doyumlarının Analizi

7. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 3 - 05 November 2016

Öğretmenlerin Veli Rollerine İlişkin Algıları Bir Üçgenleme Çalışması

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 June 2016

Risk Altındaki Çocuklar İçin Yeni Bir Okul Modeli

7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 11 - 13 December 2015

Öğretmen Adaylarının Kariyer Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi., 8 - 10 June 2015

Sigorta Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Pazar Hakimiyeti

Uluslararası Finans Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.489-498

Books & Book Chapters

DENGELİ LİDERLİK

in: GÜNCEL LİDERLİK KURAMLARI, MÜNEVVER ÇETİN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.31-64, 2019

The Opinions Of School Administrators On TheTeacher Performance Evaluation

in: Research on Education, Hasan Arslan, Carmen Sonia Duse, Mehmet Ali Icbay, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.262-271, 2018

ÖĞRETMEN MERKEZLİ DENETİM: KLİNİK DENETİME İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

in: EĞİTİMDEN KARELER, Çelik Emine Babaoğlan Kıral Erkan Çilek Adem, Editor, Eyuder Yayınları, Ankara, pp.250-271, 2018

Sigorta ve Riziko

in: Principles of Risk Management and InsuranceRisk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editor, Nobel, İstanbul, pp.19-37, 2015