Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Qutb al-Din al-Razi on the Notion of Assent and Its Philosophical Implications

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğa ve Öznellik: Câhız’ın Ahlâk Düşüncesi, Yunus Cengiz

Nazariyat, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği

NAZRAİYAT, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FÂRÂBÎ FELSEFESİNİN TEMEL ERDEMLERİ

Edebali İslamiyat Dergisi, cilt.2, ss.25-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kindi Metafiziği

Diyanet İlmi Dergi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi

sabah ülkesi, 2018 (Hakemsiz Dergi)

İslam Felsefesinde Nübüvvet Teorileri

sabah ülkesi, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ölüm Metafiziği

Sabah Ülkesi, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Ebû Zeyd Ed-Debûsî’de Varlık ve Bilgi İlişkisi Bakımından Ruh Meselesi

İslam Araştırmaları Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eşarî Kelamının Kırılma Noktası Cüveyn nin Yöntem Eleştirileri

İslam Araştırmaları Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahi Fiillerin Nedenliliği Sorunu Gazzâlî nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı

İslam Araştırmaları Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kelam İlminin Metafizikleşme Süreci

Divan disiplinleraralası Çalışmalar Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mukaddime’de Akli İlimler Algısının Değerlendirilmesi

islam araştırmaları dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fârâbî’xxnin Metafizik Düşünceye Katkısı

Zamanını Aşan Medeniyet Özbekistan Sempozyumu, Türkiye, 15 Haziran 2019

İslam’xxda Eleştiren Düşüncenin Yöntemleşmesi: Fahreddin er-Râzî ve Takipçileri

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Grounding Metaphysics Anew

Universal Science (‘ilm al-kulli) and the Order of Knowledge”, 19 - 20 Aralık 2017

Cemaatçilikten Darbeciliğe Uzanan Süreç: Değişim ve Sabite Çatışması Bağlamında Bir Tahlil

Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017

İslam Siyaset Düşüncesinin Yeniden İnşası

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı, Türkiye, 17 Aralık 2016

Mutezile Yöntem Anlayışı

Mutezile Çalıştayı, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2016

İbn Sînâ da Medeniyet Tasavvuru

Medeniyet Konuşmaları, Türkiye, 25 Kasım 2016

Taşköprizade nin el Mealim Adlı Eserinin İslam Düşünce Geleneğindeki Yeri

Uluslararası Taşköprizade Sempozyumu, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2016

Felsefi Ahlak Teorisindeki Gaye Kavramının Niyet Kavramıyla Karşılaştırılması

Dinî ve Felsefî Düşüncede Niyet, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2016

Hanefi Usul Geleneğinde Vicdan Kavramı

İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı, Türkiye, 3 - 30 Haziran 2016

Muhyiddin İbnü l Arabi

Panel, Türkiye, 18 Aralık 2015

16 Yüzyılı İslam Felsefe Geleneğine Eklemlemek

16. Asır Osmanlı İlim ve Fikir Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 19 - 21 Aralık 2015

Kimlik Sorunu

Gençlik Din ve Değerler, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2015

Seyyid Şerif Cürcani ve Bilgi

Seyyid Şerif Cürcani ve Bilgi, Türkiye, 03 Aralık 2015

Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle tasavvuf kelam felsefe

Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle İslam Düşüncesinin Dört Kurucu Unsuru, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2015

Ahlâkî Müeyyidenin İmkan ve Zorunluluğu

Müeyyide Konferansları, Türkiye, 21 - 23 Ocak 2015

İslam Düşüncesinin Gaye Nedeni Olarak 13. Yüzyıl ve Sonrası

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, 16 - 17 Kasım 2013

Tehafüt Tartışmaları Bir Gelenek Sayılabilir mi

uluslararası Hocazade sempozyumu, 22 - 24 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Vaz‘ ile Tasnif Arasında: Molla Lütfî’ninel-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzû‘âti’l-ulûmi’l-lugaviyye’si

İlimleri Sınıflamak İslam Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Müstakim Arıcı, Editör, Klasik, İstanbul, ss.277-297, 2019

Vaz‘ ile Tasnif Arasında: Molla Lütfî’ninel-Metâlibü’l-ilâhiyye fî mevzû‘âti’l-ulûmi’l-lugaviyye’si

İLİMLERİ SINIFLAMAK İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi, Müstakim Arıcı, Editör, Dergah Yayınları, İstanbul, ss.277-296, 2019

İslam Bilgi Felsefesinde Duyusuz ve Dolaysız Kavrama ve Antik Yunan Felsefesinde Temelleri

Hz. Peygamber ve İlim, Muhammed Bedirhan, Editör, Kerim Eğitim Kültür Vakfı Yayınevi, İstanbul, ss.117-126, 2018

FETÖ’nün Radikalleşme Süreci: Bireyin Ezoterik Yolculuğu

15 TEMMUZ: Failler Süreçler Olgular, Mehmet Sercan Ercan - Hüsamettin İnaç, Editör, Taşmektep Yayınları, İstanbul, ss.113-131, 2017

FETÖ’nün Uluslararası Algısı

15 Temmuz: Failler, Süreçler, Olgular, Mehmet Sercan ERCAN ve Hüsamettin İNAÇ, Editör, Taş Mektep Yayın Atölyesi, İstanbul, ss.227-237, 2017

Şerhu l Mevâkıf

Türkiye Yazma Eserleri Kurumu Başkanlığı, 2015

Tümeller Risalesi

Türkiye Yazmalar Başkanlığı, 2013

Şerhu l Mevakıf I

Kırk Gece Yayınları, 2011

Kitabu l Huruf

Litera Yayıncılık, 2009

Şifa Mantığa Giriş

Litera Yayınları, 2006

Ansiklopedide Bölümler

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss., 2006

Nefis Maddesi DİA

TDV Yayınları, ss., 2006