Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tabsıratu’l-avam’da Hanefilerin Takdimi

Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 15 - 16 Nisan 2019, ss.23-24

Maveraünnehir Bölgesi Hanefî-Mâtürîdî Alimlerinden Ebû Şekûr es-Sâlimî’xxnin Hilafete İlişkin Görüşleri

Uluslararası Sempozyum Orta Asya Alimlerinin İslam Düşüncesine Katkıları, 10 - 12 Ekim 2018

Zeydiler ile Hanefiler Arasındaki İlişkiler Üzerine

IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu -Hanefilik-Maturidilik, 5 - 07 Mayıs 2017

Yemen de Eş arîlik

Uluslararası İma Eş'arî ve Eş'arîlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2014, cilt.1, ss.467-484

Zeydîlerin Sahabe Hakkındaki Görüşleri

İslam Medeniyeti’nin Kurucu Nesli Sahabe (27-28 Nisan 2013 Sakarya), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2013, ss.379-388

Mihne Uygulamaları ve Hanefîler

Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi 13-15 Mayıs 2012 (İstanbul), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2012, ss.73-98

Türklerin Müslüman Olmaları ve Ehl i Beyt e Duydukları Sevgide Ehl i Beyt Mensuplarının Rolü Üzerine

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu 07-09 Mayıs 2010 Çorum, Ankara, Türkiye, 7 Mayıs - 09 Ocak 2010, cilt.1, ss.31-52

Zeydî Düşüncede Hz Hüseyin ve Kerbelâ

Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, I-III, Sivas 2010, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, cilt.1, ss.493-500

Hanefîler Açısından Mihne ve Sonuçları

Türk Dünyasında İslami İlimlerin Yeri, Türkistan, Kazakistan, 26 - 27 Nisan 2012, ss.42-60

Ehl-i Beyt Merkezli Yaklaşımlarda Sahabe İmajı Zeydiyye Örneği

Hz.Muhammed (s.a.v.) ve Evrensel Mesajı (20-22 Nisan 2007), Çorum, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2007, ss.217-228

Kitap & Kitap Bölümleri

Zeydiyye Ekolünün Erken Dönem Kaynakları

Mezheplere Göre Klasik Kaynaklar ve Özellikleri, Halil İbrahim Bulut, Editör, Ensar, İstanbul, ss.91-162, 2018