Maveraünnehir Bölgesi Hanefî-Mâtürîdî Alimlerinden Ebû Şekûr es-Sâlimî’xxnin Hilafete İlişkin Görüşleri


ÜMİT M.

Uluslararası Sempozyum Orta Asya Alimlerinin İslam Düşüncesine Katkıları, 10 - 12 Ekim 2018