Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Siyasi Coğrafya Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.17, ss.421-439, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Sektörünün Şehirleşmeye Etkileri: Manavgat Örneği

International Journal of Geography and Geography Education, ss.199-220, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Courses in the Identity Construction and Spatial Belonging Development of Turkish-origin Students Living in Germany

Review of International Geographical Education Online, cilt.9, ss.63-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

SURİYE’NİN JEOPOLİTİK KONUMU BAĞLAMINDASURİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.25-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Students’ Opinions About History Subjectsin the Social Studies Curriculum

Journal of Literature and Art Stud, cilt.7, ss.1347-1353, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nüfus Özellikleri Bakımından Islahiye

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.409-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on the Perception of Environment and Developing Cognitive Maps

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.48-56, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir Değerlendirme

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Social Sciences Teachers' Opinions About Developing Map Literacy of Students

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.61-69, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

6 ve 7 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları

International Journal of Field Education, cilt.2, ss.33-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research on Impact of the Learning Environment Created WithTheory of Multiple Intelligences on Student Success

US-China Education Review A, cilt.6, ss.138-143, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005 İlköğretim Programında Çevre Eğitimi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.106-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Öğretiminde Kullanılan Haritalar Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation of Maps Used in History Education

Türk Tarih Eğitimi Dergisi (Turkish History Education Journal), cilt.4, ss.122-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof Dr İbrahim Güler Hakkında

Journal of History Studies, cilt.7, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerine Yönelik Öğrenci Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.5-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.5-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Derse İlişkin Görüşlerine Etkisi

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION., cilt.2, ss.1-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

e-international journal of educational research, cilt.1, ss.26-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of prospective social studies teachers on the use of informationtechnologies in teaching geographical subjects

Journal of Instructional Psychology, cilt.35, ss.126139, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Lise Coğrafya Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri

Marmara Coğrafya Dergisi, cilt.1, ss.1-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi ile İlgili Görüşleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-12, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkiye Nüfusu

SDÜ FEn-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.81-91, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Batum’da Coğrafi Gözlemler

(UCEK-2019)II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3 - 05 Ekim 2019

Enerji Kaynakları Kullanımının Mekânsal Değişimi Şekillendirmesi Konusunda Bir Örnek: Doha

(UCEK-2019)II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Turizm Sektörünün Şehirleşmeye Etkileri:Manavgat Örneği

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.324-326

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİNE GÖRE TÜRK DÜNYASINI GENEL GÖRÜNÜMÜ

VI. Uluslararası Tiirk Diinyası Araştırma Sempozyomu, Baku, Azerbaycan, 13 - 15 Haziran 2019

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Petrol Gelirlerinin Yerleşmeye Etkisi

International Conference on Management and Social Sciences, 17 - 19 Kasım 2018

An Analysis Of Regional Continuous And Permanent Voting In Turkey’s 2011 And 2015 General Elections

3. International Journal of Social Sciences Education Research (ICSER), 27 - 29 Nisan 2017

İnsani gelişmişlik raporlarında İslam Ülkeleri

7. Dünya İslam Formu, Yazd, İran, 24 - 25 Mayıs 2016

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE DOĞAL KAYNAKLARININ KULLANIMI UZERİNE JEOPOLİTİK BİR DEĞERLENDİRME

7. Uluslararası Türk Asya Kongresi, Trans Pasifik Ortaklığı, Asya ve Türkiye, 20 - 22 Nisan 2016

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININKÜRESELLEŞMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

1. Uluslararası Uygulamalı BilimlerKongresi, Konya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, cilt.614

İslam Ülkelerinde Toplumsal Yapı Demokratik Katılım ve Güvenlik

“6th Think Tanks Forum of the Islamic Countries”, 7 - 09 Mart 2015

Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Disipliner Çeşitlilik: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE SOSYAL BİLGİLER NEDİR

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

“Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem OlarakEmpatinin Etkililiği

I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜrkiye'nin Kıyı Şekilleri

Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin,İskender Dölek, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.250-260, 2019

Türkiye’xxnin Denizleri ve Kıyıları

Türkiye’xxnin Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editör, Pegem Akdemi, Ankara, ss.287-310, 2019

Coğrafya Biliminin Tanımı, İlkeleri, Konusu, Bazı Temel Kavramları ve Öğretimi.

Genel Fiziki Coğrafya, Akengin Hamza, Dölek İskender, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-32, 2019

SİYASİ COĞRAFYA, JEOPOLİTİK VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Prof. Dr. Nuran Taşlıgil’xxe Armağan, Üçışık Erbilen, Süheyla Şahin, Güven, Editör, Eski Babil Yayıları, ss.219-234, 2019

Türkiye’xxnin Konumu

Türkiye’xxnin Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-8, 2019

SOCIAL STRUCTURE DEMOCRATIC PARTICIPATION AND SECURITY IN ISLAMIC STATES

BUILDING MULTI-DIMENSIONAL SECURITY IN THE ISLAMICCOUNTRIES, Özev, Hilmi, Editör, TASAM YAYINLARI, İstanbul, ss.57-66, 2018

Giriş

Türkiye Fiziki Coğrafyası, Hamza Akengin, İskender Dölek, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-5, 2015

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrarihçesienme Ortamlarının Tarihçesi

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Sever Ramazan, Koçoğlu Erol, Editör, Pegem akademi, ss.17-38, 2015

Understanding the present and the future of the Middle East: A political evaluation

Change in the Middle East and North Africa, Hilmi Özev, Editör, Tasam, ss.161-170, 2013