Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Strategic Public Management Journal

Strategic Public Management Journal, cilt.5, sa.10, ss.54-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YEREL YÖNETİCİLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAKIŞI: KAYIRMACI MUHATAPLIK SORUNUNA DAİR BİR ALAN ARAŞTIRMASI

TURKISH STUDIES -ECONOMICS, FINANCE, POLITICSINTERNATIONAL ACADEMIC JOURNALS, cilt.14, sa.4, ss.1239-1255, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMF, Dünya Bankası, OECD’nin Yönetişim Yaklaşımı Ve Kü-Yerelleşme

Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.61-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Sistemi ve Bir Model Önerisi

Strategic Public Management Journal, cilt.3, ss.116-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRESELLEŞME YERELLEŞME İKİLEMİNDE ULUSDEVLETİN DURUMU VE KÜRESEL ŞEHİRLER

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.13, ss.33-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim Üzerine Bir Model Önerisi

Research Journal Of Politics, Economics and Management, cilt.5, ss.129-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakkı Olarak Konut Hakkı

International Journal of Political Studies (Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi), cilt.3, ss.21-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Belediyeciliğinin Yönetsel Yapısı Üzerine Bir Tartışma

Turkish Studies Dergisi, cilt.11, ss.435-450, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engellilerin Erişilebilirlik Sorunu ve TSE Standartları Çerçevesinde Bir Araştırma

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.225-269, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BELEDİYELERİN VESAYET DENETİMİNE FARKLI BİR BAKIŞ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.226-235, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Demokrasisinin İnşasında Bürokrasinin Rolü

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.165-188, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME

MEVZUAT, cilt.16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Özelleştirme Yöntemleri ve Hukuksal Altyapı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.151-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivil Toplum Kuruluşlarının Azerbaycan’xxda Gelişimi

TESAM III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018

Yerel Yönetimlerde Katılımcılık Açısından Stratejik Planların Etkinliği: Manisa İlçe Belediyeleri Örneği

IV. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (SKYS) 2018, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.157-168

YEREL YÖNETİCİLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA BAKIŞI: İBB ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

IV. Stratejik Kamu YönetimiSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018, ss.145-156

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI’NIN AZERBAYCAN’DA GELİŞİMİ

III. ULUSLARARASI TESAM Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.107-10

SON DÖNEMDE MERKEZİLEŞME VE YERELLEŞME OLGUSUNUN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNEBİR DEĞERLENDİRME

VI.ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.75

Kalkınma Ajanslarının Planlama Yaklaşımı ve Bir Model Önerisi

UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, VENEDİK, İtalya, 28 Haziran 2018 - 30 Haziran 1018, ss.51

Türkiye’de Merkez-Yerel Ikileminde Çok Kültürlülüğün Yönetimi

UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, VENEDİK, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.52

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

3. Stratejik kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.91-92

Türkiye’de Merkez Yerel ikileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.56-57

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.459-460

Türkiye’de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim ÜzerineBir Model Önerisi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarayova, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.54-55

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 Nisan 2017 - 14 Nisan 2016, ss.91

Geçmişten Günümüze Türkiye’xxde Yerel Yönetim Sisteminin Gelişimi

2. Uluslararası Saraybosna Sosyal Bilimler Konferansı, 17 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.483-496

Yerel Kalkınma Bağlamında Yerel Yönetim Birliklerinin Kuruluş Sürecinde Uygulanan Vesayet Denetimi ve Bir Model Önerisi

1st INTERNATIONAL CONGRESS OF LOCAL DEVELOPMENT AND FINANCE, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Mart 2016, ss.244-251

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’nin Yerel Yönetim Yapısında 6360 Sayılı Kanunun Öngördüğü Sistem, Sorunlar, Eleştiriler ve Değerlendirmeler

Kamu Yönetiminde Güncel Sorunlar, Tartışmalar ve Çözüm Önerileri, Emre Akcagündüz, Ömür Aydın, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.217-258, 2020

A Comparative Analysis on Local Government Reforms in the 21st Century’s Turkey

Local Government: A Turkish Perspective, Ateş, Hamza, Editör, Savaş Yayınevi ve Dağıtım, Ankara, ss.391-418, 2020

DEFInInG THE MEAnInG OF THE COnCEPTS GLOBALISATIOn AnD LOCALISATIOn THROUGH GLOCALIZATIOn

CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS I, Meral Balcı, Arzu AL, Editör, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, ss.127-139, 2019

Yerel Yönetimler

Türk Kamu Yönetimi, Hamza ATEŞ, Editör, Savaş Yayınları, Ankara, ss.273-314, 2019

YEREL YÖNETİMLERDE KATILIMCILIK AÇISINDAN STRATEJİKPLANLARIN ETKİNLİĞİ: Manisa İlçe Belediyeleri Örneği

Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar - Kamil Taşcı - Volkan İdris Sarı, Editör, Nobel, Ankara, ss.491-506, 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uhdesinde Evrilen Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Hakkıında Bir Değerlendirme

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar ve Yaklaşımlar, Salih Batal, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.9-36, 2018

Yerel Yönetimlerin Dönüşümünde Kalkınma Ajanslarının Rolü

YENİ SİSTEMDE YEREL YÖNETİMLER, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ, AL, Hamza, ÇÖPOĞLU, Mustafa, BIYIKOĞLU, Mücahit, Editör, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, ss.111-134, 2018

Yerel Yönetimlerde Seçim, Temsil ve Meşruiyet Sorunlarına İlişkin Çözüm Önerileri

YENİ SİSTEMDE YEREL YÖNETİMLER, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZİ İDARE VE YEREL YÖNETİMLERİN GELECEĞİ, AL, Hamza, ÇÖPOĞLU, Mustafa, BIYIKOĞLU, Mücahit, Editör, SAVAŞ YAYINEVİ, Ankara, ss.77-110, 2018

KALKINMA AJANSLARININ PLANLAMA YAKLAŞIMI VE BİR MODEL ÖNERİSİ

GÜNCEL KENT SORUNLARI ÜZERİNE SEÇME YAZILAR, İMAM BAKIR KANLI, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.73-88, 2018

In Turkey, Planning of Social Policy Social Service and Social Aid in Central-Local Dilemma

Disadvantageousness, Social Work and Religion, İnce Abdullah,Akyüz İsmail, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.14-32, 2018

Türkiye’xxde Merkeziyetçi Devlet Kurgusuna Karşı Alternatif Bir Yerelcilik Mümkün Mü?

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar ve Değerlendirmeler, Salih Batal, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.125-146, 2018

Politik Kriz-Ekonomik Kriz İlişkisi ve Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Türkiye-Rusya ve Türkiye-Suriye Krizinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Politik Ekonomi I, Arzu AL, Meral BALCI, İmam Bakır KANLI, Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.305-329, 2017

METROPOLİTEN ALANLARDA MUHTARLIK KURUMU VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Prof.Dr. Mahmut GÜLER ve Doç.Dr. A. Menaf TURAN, Editör, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, ss.215-229, 2017

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler

Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Beşel Furkan,Yardımcıoğlu Fatih, Editör, Beşköprü Yayınları, Sakarya, ss.143-177, 2017