Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Rough Sets Based Spatial Analysis for Metal Production Area at Mount Nif

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, vol.84, pp.65-81, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Virtual Try-On Technology in Online Purchasing Decision

Journal of research in business (online), vol.3, pp.165-176, 2022 (Other Refereed National Journals)

How Warehouse Location Decisions Changed in Medical Sector After Pandemic? A Fuzzy Comparative Study

Journal of Fuzzy Extension and Applications, vol.3, no.1, pp.81-95, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Game Theoretical Approach to Conjoint Analysis

Alphanumeric Journal, vol.9, no.2, pp.179-216, 2021 (Other Refereed National Journals)

Öğrenen Örgüt Boyutları Anketi (ÖÖBA) Ölçeği ile Sektörel ve Bölgesel Bir Kıyaslama Çalışması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, no.76, pp.1905-1915, 2020 (Other Refereed National Journals)

Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.3, pp.675-687, 2020 (National Refreed University Journal)

İlişkisel Pazarlamanın Müşteri Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Sektörü Örneği

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, vol.2, no.1, 2020 (Other Refereed National Journals)

A Model-Based Statistical Classification Analysis for Karamattepe Arrowheads

Journal of Computer Applications in Archaeology, vol.2, no.1, pp.12-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Using Choice-Based Conjoint Data as Input in ELECTRE II: University Preference Case in Turkey

Universal Journal of Management, vol.7, no.1, pp.11-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİNİN SEÇİME DAYALI KONJOİNT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.87-122, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Emerging Digital Transformation Tools in Adapting Post-COVID-19

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 May 2022 Sustainable Development

Arkeolojik Veri Madenciliğinde CRISP-DM Süreci: Nif (Olympos) Dağı Kazısı Örneği

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 May 2022

Pilot Location Selection for Cargomatics: Contactless Parcel Pick-Up Points

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2022, İzmir, Turkey, 19 May 2022

The Role of Big Data in Logistics: Current Dynamics and Future Prospects

6th International Conference On Economics And Finance, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2022

Warehouse Location Decision in Medical Sector: A Fuzzy Comparative Study in Post-Covid Era

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2021, İstanbul, Turkey, 24 - 26 August 2021, vol.307, pp.400-408 Sustainable Development identifier

The Role Of Virtual Try-On Technology In Online Purchasing Decision

8. International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 20 October 2021

Density Estimation of Mobile Users’ Address Queries Before and During Covid-19 Pandemic

7th International Management Information Systems Conference, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020, vol.74 Sustainable Development

Segmenting Potential Customers with Kohonen Network: A Banking Sector Case Study

European, Asian, Middle Eastern, North African Conference on Management and Information Systems, EAMMIS 2021, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2021, vol.239 LNNS, pp.300-312 identifier

Analysis of Traffic Accidents to Identify Factors Affecting Injury Severity with Fuzzy and Crisp Techniques

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2020, İstanbul, Turkey, 21 - 23 July 2020, vol.1197 AISC, pp.625-633 Sustainable Development identifier

Modeling Urban Traffic by Means of Traffic Density Data: Istanbul Case

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2020, İstanbul, Turkey, 21 - 23 July 2020, vol.1197 AISC, pp.867-874 Sustainable Development identifier

How Growth Intention Relate with Political Skill for Female Entrepreneurs in Turkey? An Implementation of Moderator Analysis

Würzburg International Business Forum’s International Business Conference, Turkey, 24 - 25 September 2020, pp.35-42

Pythagorean Fuzzy Analytical Network Process (ANP) and Its Application to Warehouse Location Selection Problem

15th Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2020, Virtual, Sofia, Bulgaria, 6 - 09 September 2020, pp.137-140 Creative Commons License identifier

Application of multiple imputation using fuzzy archaeological data

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2019, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2019, vol.1029, pp.322-329 Sustainable Development identifier

Warehouse Location Selection Decision Systems for Medical Sector

4th World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), ELECTR NETWORK, 27 - 28 July 2020, pp.208-213 Sustainable Development identifier identifier

How Financial Literacy Effect Financial Attitudes Under Crisis Conditions?

8. Istanbul Finance Congress, Turkey, 01 November 2019, vol.10, pp.63-68 Sustainable Development

Investigation of Consumer Attitudes in The Context of Demographic Factors in E-Commerce

6. International Management Information Systems Conference, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2019

Is Business Analytics Education Sufficient in Business Schools? The Case in Turkish Business Schools

3rd International Conference on Data Science and Business Analytics (ICDSBA), İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2019, pp.152-156 identifier identifier

Solving Multi Dimensional Decision Problems with Game Theory by Using Choice-Based Conjoint Data

12th International NCM Conference: New Challenges in Industrial Engineering and Operations Management, Ankara, Turkey, 11 - 12 September 2018

Modeling Study on the Effects of Maritime Transportation on Turkey’s Economy

7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling, İstanbul, Turkey, 20 - 24 June 2018

Karamattepe Ok Uçlarının Çok Terimli Lojistik Regresyon Modeli ile Sınıflandırılması

Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-17, İstanbul, Turkey, 16 - 18 May 2018

Books & Book Chapters

Çok Kriterli Karar Yöntemlerinin Lojistik Yönetimindeki Yeri

in: Lojistikte Farklı Yaklaşımlar, Akkartal, Gonca REyhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.97-112, 2021

Approaches to Detect Securities Fraud in Capital Markets

in: Handbook of Research on Theory and Practice of Financial Crimes, Abdul Rafay, Editor, IGI Global, Hershey, PA, pp.313-331, 2021 Sustainable Development

Turizm Sektöründe Pazarlama Araştırması

in: Turizm Sektöründe Pazarlama Paradigmaları, Osman Özdemir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.155-167, 2021

Measuring Customer Preferences with Conjoint Analysis

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş, Enes Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.575-591, 2020

İş Analitiğinin İşletmelerin Stratejik Rekabet Gücündeki Rolü

in: Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç (Cilt II), Volkan Öngel, Gülşah Gençer Çelik, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.65-88, 2020

Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

in: Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, Enes Emre Başar, Alirıza Ağ, Ünal Gülhan, Editor, İmaj Yayıncılık, pp.99-126, 2019 Sustainable Development

Seçime Dayalı Konjoint Analizi ve GSM Sektöründe Bir Uygulama

in: İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri, Prof. Dr. Faruk Yamaner, Dr. Öğretim Üyesi Ender Eyuboğlu, Editor, Nobel Akademik Yayınları, pp.149-174, 2018