Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI BAĞLAMINDA İHTİYAÇ OLGUSUNUN DEĞİŞİMİ VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, sa.46, ss.178-193, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİL OYUNLARI KAVRAMINDAN HAREKETLE FİLM DİLİ VE ANLAM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, sa.44, ss.547-561, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sinemasında Kadın Temsili: Lütfi Ömer Akad Sineması Örneği

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.8, ss.44-58, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Ferzan Özpetek’in “İSTANBUL KIRMIZISI” Filminde İstanbul’unTemsili

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.8, ss.527-536, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Archeology of Coin and its Archetypal Future

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), cilt.8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomik Politik Siyasi ve Kültürel Açıdan Küreselleşme Olgusu

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), cilt.8, ss.23-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Hegemonyanın Kıskacında Yeni İnsan: Bir Kültür Eleştirisi Olarak Ken Loach Sineması

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprivation, Class And Identity Issue In Contemporary Turkish Cinema

Journal of Media Critiques (JMC), cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kadının Anatomisi Filmine Psiko-Analitik Bir Yaklaşım

UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.376-399, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Konumu ve Bu Konumunun Değişimiyle Türk Sinemasında Kadın

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL VE EVRENSEL TEMALAR ÇERÇEVESİNDE ASGHARFARHADİ SİNEMASI’xxNIN İRAN VE DÜNYA SİNEMASI İÇİNDEKİYERİ

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, cilt.2, ss.513-521

ANLAM, SÖYLEM VE İDEOLOJİK İŞLEVLERİ BAKIMINDAN İKNA STRATEJİLERİ:YAPISÖKÜMÜ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR ANALİZ

2. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 26 - 27 Ekim 2017

FERZAN ÖZPETEK’IN İSTANBUL KIRMIZISI FILMINDE İSTANBUL’UN TEMSILI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, 13 - 15 Ekim 2017

KÜLTÜREL HEGEMONYANIN KISKACINDA YENİ İNSAN: BİR KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ OLARAK I DANİEL BLAKE FİLMİ İNCELEMESİ

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, 12 - 14 Mayıs 2017

KEN LOACH SİNEMASI’NDA EMEKÇİNİN AHLAKİ BUNALIMI VESIRADANLAŞAN ŞİDDET

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 Nisan 2017

Ken Loach Sineması’nda Emekçinin Ahlaki Bunalımı ve Sıradanlaşan Şiddet

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Konferansı, 21 - 22 Mart 2017

Sinema ve Kimlik/Sanat Sinema ve Eleştiri Paneli

1. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali Sempozyumu, Türkiye, 18 - 29 Kasım 2013

Sanal Dünyada Kadın Müzakere

Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi konferansı dahilinde ”Türkiye V. Dini Yayınlar Kongresi, Kadın Konulu Dini Yayınlar, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2011

Göç ve Sinema

Kültürk Festivali, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2011

Kez Filminde Billy nin Yitirilen Çocukluğa Karşı Direnişi

6. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2009

Ken Loach Sinemasında İşçi Sınıfının Temsili ve Kimlik Sorunu

5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009

Bir Kültür Anlatım Aracı Olarak Sinemanın İpek Yolu nun Yeniden Canlanmasındaki Rolü ve Türk Sinemasına İlişkin Beklentiler

Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler konferansı dahilinde ”Dünden Bugüne İpek Yolu: Beklentiler ve Gerçekler, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2007

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2. Uluslar arası Çocuk Filmleri Festivali-Kongresi (Çocuk, Savaş ve Barış) Bildiri Kitabı Cilt 2, 4 - 06 Nisan 2005

Hayat Güzeldir Filminde Küçük Yahudi Giouse nin Gözüyle Seyran Yerine Oyuna Dönüşen Nazi Kampı

2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2005, cilt.2, ss.1199-1206

Kitap & Kitap Bölümleri

Film Okumaları

Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2019

Şehrin ve Kültürün Belleği Olarak Türk Sinemasında İstanbul

Film Okumaları, Fatime Neşe Kaplan İlhan, Editör, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, ss.239-257, 2019

Tüketim Dili ve Kültürünün Yaşam PRatiklerinin Uygulanma AlanıOlarak Popüler Türk Sinemasında Eleştirel Bir Yaklaşım: Recep İvedik Film Serisi İncelenmesi

Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar, Gürkan Kalkan, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, Berlin, ss.250-260, 2016

Televizyon ve Sanal Dünyada Üretilen Kadın Kimliğine Eleştirel Bir Yaklaşım

MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2, KÜLTÜR KİMLİK SİYASET, CAN BİLGİLİ, Editör, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, ss.155-163, 2013

Toplumsal Sözleşme 2.0: Hizmet Kullanım Şartları Anlaşmaları ve Siyaset Teorisi

MEDYA ELEŞTİRİLERİ 2013 Sosyal Medya ve Ağ Toplumu 2,KÜLTÜR KİMLİK SİYASET, BİLGİLİ, CAN, ŞENER, GÜLÜM, Editör, GRAFİK TASARIM YAYINCILIK, ss.199-232, 2013

Fictitious Correlation Of The Polyphonic Music Multicultural ”World Capital Istanbul”: Istanbul As The Imaginary Location in the Narratives Of Tuluyhan Ugurlu

Media Critiques 2011 Broken Grounds 1 Mass Communication and Transformation, Can Bilgili, Editör, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofija, ss.350-365, 2012

Karartma Geceleri Filminde Devlet Erkinin Eleştirisi ve Bireysel Özgürlük Sorunsalı-Romanla Karşılaştırmalı Olarak

Medya Eleştirileri 2009: Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, N. T. Akbulut, C. Bilgili, Editör, Beta, İstanbul, ss.121-137, 2009

Karşı Pencere Filminde Söylem Analizi

Medya Eleştirileri 2009 Kitle İletişimi ve Toplumsalın Üretimi, Can Bilgili,Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.349-367, 2009

Jacques Derrida ve Yapısökümünü Anlamak

Medya Eleştirileri 2007 Gerçeğin Dışındakiler, CAN BİLGİLİ, Editör, İstanbul, Beta Basım A.Ş, ss.97-123, 2007

Ulusallık ve Evrensellik Arasında Modern Toplumun Mobilite Kimlikleri ve Yeni Kimlik Arayışları: ”Herkes Kendi Evinde” Filminde Kimlik Sorunsalı

Medya Mercek Altında, Nesrin Tan Akbulut,Eda Balkaş, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.200-220, 2006

İllüzyon Hayatlar

Medya Eleştirileri, Can Bilgili, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.200-210, 2005