Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Revisiting the Effect of Item Purification on Differential Item Functioning Real Data Findings

Revisiting the Effect of Item Purification on Differential Item Functioning Real Data Findings., cilt.10, ss.139-147, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

A Comparison of Rubrics and Graded Category Rating Scales with Various Methods Regarding Raters' Reliability

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, sa.2, ss.631-651, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tezlerde varsayım kullanımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.736-751, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Tezlerde Varsayım Kullanımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.736-751, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOW THE ORDER OF THE ITEMS IN A BOOKLET AFFECTS ITEM FUNCTIONING: EMPRICAL FINDINGS FROM COURSE LEVEL DATA?

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.227-238, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİMADDELERE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLARARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.180-194, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Değişkenlik Kaynaklı Rasch Ölçme Modeli ve Hiyerarşik Puanlayıcı Modeli İle Kestirilen Puanlayıcı Parametrelerinin Karşılaştırılması

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.777-798, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Factor Score Computation Methods In Factor Analysis

AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC ANDAPPLIED SCIENCES, cilt.10, ss.143-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİNDE R YAZILIMI ve KULLANIMI

İlköğretim Online, cilt.15, ss.615-634, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Sakarya University Journal of Education, cilt.17, ss.334-344, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf İçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.626-650, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen adaylarının çocuk ihmali ve istismarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin empati düzeyi ve belirli değişkenlere göre incelenmesi

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Ancova-Mancova Analizleri ve Kullanıldığı Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.134-135 Creative Commons License

Measurement and Evaluation Course: Face-to-Face Instruction versus Web Based DistanceEducation

2017 Paris International Academic ConferenceBusiness EconomicsEducation Social Sciences, 25 - 28 Haziran 2017

DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONU VE İTERATİF MADDE ARINDIRMA

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, 26 Ekim 2016 - 28 Haziran 2017

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.67 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Değerlendirme ve Eğitimde Karar Verme

Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Çeviri(Measurement and Evaluation in Psychology and Education), Mustafa Otrar, Editör, Nobel Yayın evi, ss.221-246, 2019

Öğretim Amaç ve Hedeflerinin Tanımlanması

Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirmesi, BAYRAM BIÇAK, MUSTAFA BAHAR, SERKAN ÖZEL, Editör, NOBEL AKADEMIK YAYINCILIK, Ankara, ss.17-33, 2016