General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Sciences, History, Department Of Early Modern History

Metrics

Publication

74

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

M. HANEFİ BOSTAN         

          1958 yı­lın­da Trab­zon ili­nin Çay­ka­ra il­çe­sin­de doğ­du. İl­ko­ku­lu Çay­ka­ra’­da, or­ta­oku­lu İs­tan­bul Kar­tal Li­se­si’n­de, li­se­yi ise pa­ra­sız dev­let ya­tı­lı­sı ola­rak Bo­ya­bat’­ta ta­mam­la­dı. 1982 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’n­de li­sans eği­ti­mi­ni bi­tir­di. 31 Ara­lık 1982’de Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Ata­türk Eği­tim Fa­kül­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Eği­ti­mi Bö­lü­mü, Ta­rih Ana­bi­lim Da­lı’n­da Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1986’da yüksek lisansını, 1993’te de doktorasını tamamladı. 1992 yı­lın­da Öğ­re­tim Gö­rev­li­si kad­ro­su­na ta­yin edil­di. 1996 yılında da Yar­dım­cı Do­çent kad­ro­su­na atan­dı. 2001 yılında M.Ü. Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nin Ta­rih Bö­lü­mü Ye­ni Çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Da­lı’­na kad­ro­suy­la bir­lik­te nak­ledildi. 19.12. 2018 tarihinde Doçentlik unvanını aldı. Halen bu fakültede görev yapmaktadır.

          2005 yı­lın­da, XV-XVI. Asır­lar­da Trab­zon San­ca­ğın­da Sos­yal ve İk­ti­sa­di Ha­yat isim­li ki­ta­bıy­la Mil­li­yet Ga­ze­te­si’­nin Ör­san Öy­men – Kent Ta­ri­hi Ödü­lü­nü al­dı.         

          M. Ha­ne­fi Bos­tan’ın sosyal ve ekonomik tarihle ilgili yayınlanan çok sayıda ulusal ve uluslararası bildiri ve makalesi ya­nın­da, ay­rı­ca ba­sıl­mış beş ki­ta­bı bu­lun­mak­ta­dır:

1.      Sa­id Ha­lim Pa­şa, İr­fan Ya­yı­ne­vi, İs­tan­bul 1992.

2.      XV- XVI. Asır­lar­da Trab­zon San­ca­ğın­da Sos­yal ve İktisadi Hayat, Türk Ta­rih Ku­ru­mu Ya­yı­nı, An­ka­ra 2002.

3.      Karadeniz’de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı, Nöbetçi Yayınevi, İstanbul 2012.

4.      Bir İslamcı Düşünür ve Sadrazam Said Halim Paşa, Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ve Pendik Belediyesi Yayınları, İstanbul 2017.

5.      Harşit Vadisinin İdarî, Sosyal ve İktisadî Tarihi (XV. – XVII. Yüzyıllar), Giresun İl Özel İdaresi Yayınları, İstanbul 2018.