Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İman ve Hakikat Üzerine

Din ve Hayat, cilt.14, sa.42, ss.21-24, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Vahiy İlkeleri Işığında İletişimin Ölçüsü ve Sınırı

Din ve Hayat, cilt.22, ss.10-13, 2014 (Hakemsiz Dergi)

İmam Mâturîdî de Akıl Vahiy İlişkisi Aklın Önceliği ve Vahyin Gerekliliği

Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.7-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atalar Geleneğine Karşı Tevhid Geleneği

Diyanet Aylık Dergi, cilt.240, ss.9-11, 2010 (Hakemsiz Dergi)

İmanın Rasyonel Temelleri

Din ve Hayat, cilt.21, ss.32-35, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Camide Kadının Yeri ya da Yersizliği

Doğudan, cilt.2, ss.126-129, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sevgi Bilgi İlişkisi Bağlamında Allah ile İnsan Arasındaki Sevginin Mahiyeti Fahreddin er Râzî Örneği

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ataerkil Zihniyetin Kur ân Meâllerine Yansıması

Akademik Araştırmalar Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nifak ya da İmanda Çatışma Kur ân ı Kerîm Bağlamında Nifak Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmam Mâtürîdî’ye Göre İnsan Onuru: Allah’ın Üstün Kıldığı Varlık Olmanın Anlamı

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - INCSOS – International, buhara, Özbekistan, 17 - 20 Eylül 2018

et Tecdid fi ilmi l kelâm lede l ulemâi l osmaniyyin fi asri l âhir İsmail Hakkı İzmirli 1869 1946 ve Menhecuhu

Menâhicu’l-ulumi’l-islâmiyye beyne’taklid ve’t-tecdid, el-halakatu’l-ûla: ilmu’l-kelâm Kahire Üniversitesi Dâru’xxl-ulum Fakültesi, Kahire, Mısır, 20 Nisan 2015 - 23 Nisan 2004

Mâturîdî Akılcılığının Günümüz Açısından Önemi

Uluslararası Maturidilik: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan, Kazakistan, 04 Mayıs 2018, ss.503-518

GÜNÜMÜZDE KELÂM İLMİNİN MÜFREDATI GİRİŞ: SORUNLAR VE SEBEPLERİ ÜZERİNE

KELÂM İLMİ veİSLÂM HUKUKUNDA İÇERİK SORUNLARI İSAV ÇALIŞTAY, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017

MÂTÜRÎDÎ’DEN ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE ALLAH’IN FİİLİ SORUNU: O MÛCİB Bİ’Z-ZÂT MIDIR? FÂİL Bİ’L-İHTİYÂR MIDIR?

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU-HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK-, 5 - 07 Mayıs 2017

ULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLÂHİYAT FAKÜLTELERİXXI. KELÂM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISIVEULUSLARARASI KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU SEMPOZYUMU, 13 - 15 Mayıs 2016

İmam Mâtürîdî de Akıl Vahiy İlişkisi

İmam Mâtürîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi Hoca Ahmed Yesevî Vakfı, Türkiye, 06 Eylül 2015

İmam Mâtürîdî de İnsan Onuru Tanrı nın Yücelttiği Varlık Olmanın Anlamı

2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı Düz: Maturidi Yesevi Otağı İlmi ve Kelami Araştırmalar Derneği, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2015

Hâşiye nin Hâşiye si Ne Anlatır Harputlu Hacı Abdülhamid Hamdî Efendi nin el Hâşiyetü l cedîde Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi, Elazığ, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015

Ahlaki Erozyonun Önlenmesinde Kadın

Toplumun İnşasında Kadının Rolü Sempozyumu Düz. Hukukçu Kadınlar Platformu ile Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Türkiye, 08 Mart 2015

İslâm da Kadının Onuru

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli Marmara Üniversitesi tarafından Haydarpaşa Kampüsü Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar Salonu', Türkiye, 06 Mart 2015

XVII. Asırda Bir Osmanlı Düşünürünün Gazzalı Yorumu: Sadreddinzade eş-Şirvanî’nin Kavâidu’l-Akâid Şerhi Örneği

900. Vefat Yılında İmamGazzalî, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 07 Ekim 2011 - 09 Ekim 2012

Kelâm İlminde Aklın ve Vahyin Yeri

Akâid ve Kelâm İlminde Vahyin ve Aklın Yeri Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2012

Divine Beauty in the Thought of Ghazali

1st Global Conference: Beauty, Inter-Disciplinary.Net, Oxford Mansfield College, Oxford, İngiltere, 19 - 21 Eylül 2011

İbn Sina ve Bakıllani Örneğinde İslam Filzofoları İle kelamcıların Nübüvvet Anlayışına Genel Bir Bakış

Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları ve”İslam’xxda Peygamber İnancı” Sempozyumu, Türkiye, 15 Eylül 2006 - 17 Eylül 2018

Sanal Alemde İnanç Problemleri (İnternete İslam Karşıtı Siteler)

Günümüz İnanç Problemleri İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Matüridi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 2019

Temel Kavramlarla İmam Matüridi’nin Düşünce Sistemi

İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maveraünnehir, İsmail Kurt-Seyit Ali, Tüz, Editör, Ensar, İstanbul, ss.303-345, 2019

Matüridi Epistemolojisinin Temeli Olarak Akıl

Kayıp Aydınlanmanın İzinde, Düzgün, Şaban Ali, Editör, Otto, Ankara, ss.29-60, 2019

BOTËKUPTIMI I IMAM MATURIDIUT NË LIDHJE ME MENDJEN DHE SHPALLJEN

Imam Ebu Mensur Maturidiu Jeta, Vepra-Doktrna, Şaban Ali Düzgün, Editör, LOGAS-A, Bolton, ss.151-172, 2019

İmam Mâtüridî’nin Düşünce Sisteminde İnsanın Anlamı ve Değeri

İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları, , Editör, İlem, ss.103-138, 2019

Vahiy Süreci ve Kur’an

İslâm İnanç Esasları, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Ankara, ss.172-185, 2018

İslâm İlim Ve Düşünce Tarihine Dair Yerleşik Bazı Problemli Yaklaşımlar: İslâmî Anlayışlarımız mı Bizi Geriletti Sorunsalına Yeni Bir Bakış Denemesi

Kelam İlmi ve İslâm Hukukunda İçerik Sorunları, İlyas Çelebi - Mehmet Bulğen, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.438-468, 2017

HÂŞİYE’NİN HÂŞİYE’Sİ NE ANLATIR?HARPUTLU HACI ABDÜLHAMİD HAMDÎ EFENDİ’NİN EL-HÂŞİYETÜ’L-CEDÎDE ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Harput a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Enver ÇAKAR, Kürşat ÇELİK, İlhan Oğuz AKDEMİR, Editör, Fırat Üniversitesi, ss.19-31, 2016

Ansiklopedide Bölümler