Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.259-284, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Manevi Tazminatta Kusurun ve Zararın İşlevi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.647-668, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesinin Ardından Yargıtay'ın Bedensel Zararlarda Yakınların Manevi Tazminat Talebine İlişkin Uygulaması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.1087-1117, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.217-248, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Müteselsil Kefalet ve Müteselsil Borçluluk Kavramlarının Karşılaştırılması

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.629-644, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Yönelik Manevi Tazminat Talebine İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, İstanbul, Türkiye, 20 Nisan 2017, ss.35-63

Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı

İzmir Medeni Hukuk Günleri – II, Aile Hukuku Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018, ss.47-50

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Beden Bütünlüğünün İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2011, ss.141-161

Kitap & Kitap Bölümleri

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2018

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2016

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2014

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan I. Cilt

Babalık Karinesi, Ömer Teoman, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.685-698, 2009

Medeni Hukuk Medeni Hukuka Giriş Kişiler Hukuku Aile Hukuku

Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 2007

Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan

Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge, Özer Seliçi,Hüseyin Hatemi,Rona Serozan,Hasan Erman,Abdülkadir Arpacı,Baki İlkay Engin, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.419-434, 2004

Prof. Dr. Nuri Çelik'e Armağan Cilt I

Gen Teknolojisinin Türk Sorumluluk Hukuku Normları Yönünden İrdelenmesi, H. Fehim Üçışık,Abdullah Dinçkol,Nurşen Caniklioğlu,Talat Canbolat,M. Erdem Özdemir,Arzu Arslan,Saim Ocak, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.543-566, 2001

Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay'ın Hatırasına Armağan

Alt Vekalet, İsmail Esin, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.259-269, 1999