Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnsani Gelişme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin Panel Regraesyon Analizi İle İncelenmesi

Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, cilt.8, ss.1-21, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma ve Eğitimin Ekonomik Boyutu Türkiye de İşsizlik ve Eğitim Harcamaları Arasındaki İlişkinin Kantil Regresyon Yöntemi İle Analizi

Eurasian Eononometrics, Statistics and Emprical Economics Journal, cilt.2, ss.34-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Ticaret Teorleri ve Paul R Krugman ın Katkıları

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Öneri Dergisi, cilt.9, ss.199-206, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsani Yoksullukla Mücadelede Proje Örneği Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.8, ss.239-248, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.1-20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkınma Sorunu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Değieşn İşlevi

Sivil Toplum Dergisi, cilt.3, ss.25-35, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoliberal Yaklaşım ve Yönetişim Kavramı

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.201-216, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Olgusu ve STK lar

Üniversite ve Toplum-Bilim,Eğitim ve Düşünce Dergisi, cilt.5, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalkınma ve Sivil Toplum

Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ahmet Faruk Aysan,Devrim Dumludağ, Editör, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.147-170, 2014

Küresel Sivil Toplumun Temsilcileri: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Küreselleşme Üzerine Notlar, Oğuz Kaymakçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.593, 2007