Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.185-202, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6356 Sayılı Kanun m. 24 Anlamında Amatör Yönetici Kavramı

Prof. Dr. Savaş Taşkente Armağan, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sendikal Nedene Dayanan İşe İade Davalarında Kanun Yolu

Sicil İş Hukuku Dergisi, ss.32-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aynı İşveren Yanındaki Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı

SiciL İş Hukuku Dergisi, ss.90-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The provisions of collective bargaining agreement applied to all the employees

Pressacademia, cilt.3, ss.576-581, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, ss.1133-1162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Fevzi Şahlanan'a Armağan, ss.1133-1162, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar İle Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçüklerin Çalışmasına İlişkin Yasak ve Sınırlamalar ile Bunlara Aykırılık Halinde İş Sözleşmesinin Geçersizliği Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.355-410, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanatçıların Sosyal Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.637-664, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6356 sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler

Çalışma ve Toplum, sa.38, ss.173-215, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaş Dışı Emeklilik Koşullarını Tamamlayarak İş Sözleşmesini Feshedenlerin Yeniden Çalışma Hakkı

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa.38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni İş Arama İzninin Süresi ve İspatı

Sicil İş Hukuku Dergisi, sa.20, ss.102-111, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Doğum Borçlanması

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa.26, ss.501-524, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyerini Devralan İşverenin İş Sözleşmesi Devirden Önce Sona Eren İşçilerin Alacaklarından Sorumlu Olup Omadığı

Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan, cilt.1, ss.599-623, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyeri Devri Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk

Çalışma ve Toplum, sa.20, ss.131-161, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ayni Yardım Kavramı ve Nakden Ödenen Ayni Yardımlarının Sosyal Sigorta Primine Tabi Olup Olmadığı

Çalışma ve Toplum, sa.4, ss.173-189, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 ve 5073 Sayılı Kanunlar İle Yapılan Değişiklikler

Legal İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, sa.2, ss.433-473, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Güvencesinden Yararlanmaya İlişkin Uygulama Sorunları

Çimento Sektörü İş Hukuku Buluşmaları-1, Türkiye, 12 Temmuz 2019

Ebeveynin Kısmi Süreli Çalışmaya Geçiş Hakkı

İş Hukukunda Güncel Konular, Türkiye, 29 Mart 2018 - 29 Mart 2019

Güncel Gelişmeler Işığında Sendikal Güvenceler ve Uygulama Sorunları

Türk Hukukunda Sendikal Haklar, Ankara, Türkiye, 14 Ocak 2019, ss.35-61

Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi

Galatasaray Üniversitesi İB İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 21. Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 03 Haziran 2016, ss.53-102

Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Karşı Edim

Prof. Dr. Turhan Esener 3. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2018

Doğum Nedeniyle Yarı Zamanlı ve Kısmi Süreli Çalışma

Yasal Gelişmeler Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Mart 2018

İş Güvencesinin Kapsamı

Prof. Dr. Turhan Esener 2. Is Hukuku Uluslararası Kongresi, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016

Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra İş Güvencesi Kapsamı Dışında Kalanların Sendikal Feshe Karsı Korunması

Emeğin Hukuku Kurultayı 2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Türkiye, 27 Mayıs 2016

Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin 2014 Yılı Kararlarının Değrlendirilmesi, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2015

İş Sözleşmesinin Devri

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Türkiye, 27 Mart 2014

Sendika Yöneticileri İle İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi ve Uygulama Sorunları

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İstanbul Barosu "İş Hukukunda Güncel Sorunlar (4)" semineri, Türkiye, 22 Şubat 2014

Havacılık ve İş Hukuku İlişkisi

Özyeğin Üniversitesi “Havacılık Hukuku ve Sektörel Sorunlar Semineri”, Türkiye, 9 - 10 Mart 2013

Sendikal Güvenceler

İstanbul Barosu “Toplu İş Hukukunda Değişim mi? 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu” Semineri, Türkiye, 09 Mart 2013

Sözleşmeler

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye, 8 Mayıs - 08 Mart 2013

Özel Sektörde İş Sözleşmeleri

Marmara Üniversitesi Fizyoterapi Öğrencileri Platformu 2012 Ulusal Kongresi, Türkiye, 04 Mayıs 2012 - 05 Mart 2013

İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış

İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2011, ss.92-136

İşyerinin Devri Halinde İşverenlerin Hukuki Sorumluluğu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri Sempozyum, Türkiye, 04 Nisan 2009, ss.169226

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

6356 Sayılı Kanun m. 24 Anlamında Amatör Yönetici Kavramı

Prof. Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, Kübra Doğan Yenisey, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.753-780, 2019

İş Güvencesinin Kapsamı

Prof. Dr. Turhan Esener 2. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, Ender Demir/Beste Gemici Filiz, Editör, Seçkin, ss.33-66, 2017

Toplu İş Sözleşmesinin Geriye Etkisi

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014