Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fransa Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programının Genel Yapı Yönünden İncelenmesi

Ege Zirvesi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 12 February 2022, pp.19-31 Creative Commons License

The State of Citizenship Education in England: Pupils’ and Teachers’ Views

The 6th EARLI SIG 13 Conference 2nd InZentIM Conference: Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship, Essen, Germany, 27 - 29 August 2018

The Conceptualisation of Citizenship Education in England: Students, Teachers and Experts’ Views

The 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Bir çokkültürlü okulda değer algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), 4 - 06 May 2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE (1923-2017)ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA YAHUDİ/MUSEVİ İMGESİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU IV, Eskişehir, Turkey, 04 May 2017 - 06 May 2018, pp.505-506

Sosyal Bilgiler Derslerinde Küresel Vatandaşlık Eğitimi İle İlgili Öğretmen Görüşleri

IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1172-1173

Examination of Technology in Turkish Social Studies Curricula

12th International Educational Technology Conference (IETC), Taoyuan, Taiwan, 11 - 13 July 2012, vol.64, pp.85-94 identifier

Social studies pre-service teachers' views about technology literacy

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.36-40 Sustainable Development identifier

AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF PERFORMANCE ASSESSMENT APPROACH IN SOCIAL STUDIES COURSES

3rd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2011, pp.6832-6842 identifier

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimi Program Tanıtım Sürecinde Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Değerlendirmesi

IV. SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, İSYANBUL, Turkey, 7 - 09 October 2009, vol.1, pp.777-783

Öğrencilerin Demokrasi Deneyimi Olarak Okul Meclisi Hakkındaki Görüşleri

I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 October 2009, pp.137

Atatürk Döneminde Tarih Öğretimi ve Türk Dünyası

Atatürk ve Türk Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 November 2007

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Özyeterlik Algıları

VI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 April 2007

Yeni 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2006, pp.184-194

Yeni 4 ve 5 sınıf sosyal bilgiler programı ile ilgili öğretmengörüşleri

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Turkey, 14 - 16 April 2006

Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirmede Model Arayışları

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2005

Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Profili: Mevcut Durum ve Beklentiler

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 September - 30 December 2005

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Sözlü Tarih Kullanımı

14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.2, pp.220-225

Sosyal Bilimler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Özel Okullar ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 29 January 2005, pp.157-169

Türkiye’de İlk ve Ortaöğretim Okullarında Afet Bilincinin Geliştirilmesi

Kocaeli’99 Acil Durum Yönetimi Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 23 January 2003

Sosyal bilgiler öğretiminde yazılı edebiyat ürünlerini ders aracı olarak kullanmanın duyuşsal davranış özelliklerini kazanmaya etkisi

I. Uluslararası Katılımlı ‘2000’li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Turkey, 29 - 31 May 2002, vol.173

Destanların sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Uluslar Arası Türk Kültüründe Destan Toplantısı, İstanbul, Turkey, 04 September 2000

Selim Sabit Efendi’nin yetiştiği yıllarda Osmanlı eğitimi / Türkiye’de modern eğitimin doğuşu

I. Uluslararası Vize Tarih ve Kültürü Sempozyumu: Türkiye’nin İlk Modern Pedagogu Vizeli Selim Sabit Efendi (1829 – 1910), Vize, 01 September 2000

Alan Dışından İlköğretim Okullarına Atanan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Durumları ve Hizmetiçi Eğitimleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-1, 27 - 29 November 1997

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Tutumu

IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Denizli, Turkey, 15 - 16 October 1998

Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi

MEF Okulları Cumhuriyetin 75. Yılında Eğitim Sempozyumu, Turkey, 20 October 1998

Millî Mücadele Dönemi’nde Reji Sorunu

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Uluslar arası Türk Kültüründe Tütün Toplantısı, İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 1998

İlköğretim 4 – 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu

IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Pamukkale, Turkey, 15 October 1998 - 16 October 2008

Osmanlı’da bir meslekî eğitim ve çocuk esirgeme kurumu: Dârülhayr-ı Âlî (1903 – 1909)

International Congress on Learning and Education in the Ottoman World, İstanbul, Turkey, 07 September 1998

Kurtuluş Savaşı Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi gizli oturumlarında Türk ordusunun giydirilmesi ve ayakkabı sorunu

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Uluslararası Türk Kültüründe Ayakkabı Toplantısı, İstanbul, Turkey, 03 September 1998

Alan Dışından Atanan Sınıf Öğretmenlerinin Meslekî Durumları ve Hizmet İçi Eğitim-leri

I. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 November 1997

Tanzimat Devrinde bir devletçilik teşebbüsü: Haydarpaşa - İzmit Demiryolu, Çağını Yakalayan Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaşım Teknikleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 September 1995, pp.271-287

Millî Mücadele’de Orta Karadeniz’de Pontusçuluk hareketleri

19 Mayıs ve Millî Mücadele’de Samsun Sempozyumu, Samsun, Turkey, 05 September 1994

Millî Mücadele Ankarası’nda Bir Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu: Serbest Alî Dersler Müessese-i İlmiyyesi

Milletlerarası Türk ve İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 1994

Progress and policy in the status of women in Turkey, Alice in Wonderland

First International Conference on Girsl and Girlhood: Transitions and Dilemmas, Amsterdam, Netherlands, 04 September 1992 Sustainable Development

Türkiye’de kızların eğitimi, Eğitimde Nitelik Geliştirme

Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 September 1991

Education of girls in Turkey

UNICEF World Conference on Education for All, TAYVAN, 03 September 1990

Books & Book Chapters

Giriş

in: Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Öztürk, Cemil İbrahimoğlu, Zafer, Yıldırım, Gülten, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-10, 2019

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti, Öztürk Cemil, Editor, İstek, İstanbul, pp.303-332, 2018

Cumhuriyet Döneminde Eğitim

in: Türk İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti, Öztürk. Cemil, Editor, İstek, İstanbul, pp.279-300, 2018

II. Mahmud Döneminde Osmanlı Eğitimi: Modern Türkiye'nin Eğitimsel Temelleri

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Armağan. Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1021-1032, 2011

II. Mahmud Döneminde Osmanlı Eğitimi: Modern Türkiye'nin Eğitimsel Temelleri

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz'e Armağan. Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları, Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1021-1032, 2011

Küreselleşme Ve Bilgi Çağında Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: İlköğretimde Alan Öğretimi, Ayla Oktay Özgül Polat Unutkan, Editor, Morpa, pp.101-142, 2007

XXI. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme

in: XXI. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, , Editor, SEDAR Yayınları, pp.223-280, 2001

Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme

in: 75 Yılda Eğitim, Fatma Gök, Editor, Türkiye İş Bankası & Tarih Vakfı Yayınları, pp.283-310, 1999

Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eğitimin Doğuşu I Islahhaneler

in: Hakkı Dursun Yıldız Armağanı , -, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.427-442, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Selim Sabit Efendi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.429-430, 2009

Rüşdiye

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.300-303, 2008

Osmanlılar

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.65-568, 2007

İdadî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.464-466, 2000

Islahhâne

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.190-191, 1999

Dârülmuallimat

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.549-550, 1993

Dârülmuallimîn

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.551-552, 1993

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

85

Open Access

83
UN Sustainable Development Goals