Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İradeyi Gösteren Fiillerle Kredi Açma Sözleşmesinin Kurulması

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.245-263, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kredi Açma Sözleşmesinden Kredi Müşterisi Lehine Doğan Hak Üzerinde Tasarruf Edilmesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.605-630, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefilin Sorumluluğunun Kefalet Sözleşmesine Özgü Sebeplerle Sona Ermesi

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.53-77, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Soyadının Soybağı Yoluyla Kazanılması ve Bu Yolla Kazanılan Soyadında Değişiklik Yapılması

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.171-194, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kira Konusunun Devri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.137-179, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borçlar Kanunun Tasarısı m. 586 Hükmünün Müteselsil Kefalete İlişkin Getirdiği Düzenleme

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.477-494, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Kadının Soyadı

Hukuk ve Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Mart 2015, ss.93-104

Kefalet Sözleşmesinin Türleri

Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2011, ss.371-387

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunu, Cilt 2 (Özel Borç İlişkileri)

Kefalet Sözleşmesi, Rona Serozan,Turgut Öz,Faruk Acar,Emre Gökyayla,H. Murat Develioğlu, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.2617-2670, 2018

Kredi Açma Sözleşmeleri

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı

Kredi Açma Sözleşmesinin Bu Sözleşme Çerçevesinde Gerçekleştirilen Münferit Kredi İşlemlerinden Ayırt Edilmesi Sorunu, Sabih Arkan,Korkut Özkorkut,İbrahim Bektaş,İfakat Balık, Editör, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, ss.633-662, 2016

Milli Şerh - 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi

Madde 4 - Temel İlkeler, Hakan Tokbaş,Özlem Tüzüner, Editör, Aristo Yayınevi, İstanbul, ss.100-150, 2016

Prof. Dr. Mustafa Dural'a Armağan

Yirmi Yıl Önce Ölmüş Bir Kişi Adına Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazın Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı Yoluyla Kazanılamaması, Tufan Öğüz,Mustafa Alper Gümüş,Suat Sarı,Burak Özen,Ekrem Kurt,İpek Sağlam, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.932-954, 2013

Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş'a Armağan

Kefalet Sözleşmesinde Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırı Kefalet Sözleşmesinin Kefil Tarafından İfa Edilmesi, M. Murat İnceoğlu, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.747-768, 2011

Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan Cilt II

Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan (Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi, Baki İlkay Engin,Başak Baysal,Tülay Aydın Ünver, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.1445-1479, 2010

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan Cilt II

İntifa Hakkının Kullanılmasının Devri Kavramı ve Bu Kavramın İntifa Hakkının Hacziyle İlişkisi, Hasan Erman,Saibe Oktay Özdemir,Mustafa Aksu,Burcu Kalkan Oğuztürk,Harun Demirbaş, Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.1269-1290, 2009

Haksız Zilyedlikte İade

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2003