Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Factors Influencing the Internet Addiction of Secondary Education Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, ss.131-148, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evli Bireylerin Çok Boyutlu Başa Çıkma Biçimleriyle Evliliklerinde Çatışma Yaşama Durumları Arasındaki İlişki

Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, cilt.3, ss.1-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Activity-Based Visual Arts Education Program on Social Skill Levels of Children in Need of Protection for 7-12 Age Groups

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, sa.2, ss.166-187, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beliren Yetişkinlikte Bağlanma Stilleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, ss.72-94, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Değer Tercihlerinin Öğretmenlik mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.187-218, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini İnanç ve Bilişsel Esneklik Düzeylerinin Öznel İyi Oluş Düzeyine Olan Etkisi

21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.3, ss.56-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Baskısının İnternet Bağımlılığına Olan Etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.511-526, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Study of Preservice Teacher Students Perception Concerning Psychological Counselor

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.64-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi

Turan Staratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, cilt.3, ss.55-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Family Structure and Relationships during The Social Change

Journal of Qafqaz University, ss.109-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerde Akran Baskısı Benlik Saygısı ve Alkol Kullanımı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.34, sa.34, ss.183-194, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorbalık Davranış Eğilimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.115-126, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Sanal Cinsel Zorbalık ve Mağduriyete İlişkin Algıları

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.83-84

Cyber Sexual Bullying Tendency: A Scale Development Study

20. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Sanal Cinsel Zorbalık Mağduriyet Eğilimi Ölçeği

13. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 06 Eylül 2018

students opinion about psychological counselling an guidance services

International Conference on New Horizons in Education, Paris, Fransa, 18 - 20 Ağustos 2018

Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Akran Baskının Risk Alma Davranışı Üzerine Etkisi

ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), Venice, İtalya, 16 Haziran 2018

Okul yönetici ve öğretmenlerin rehberik hizmetlerine ilişkin metaforik algılarının incelenmesi

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017

OKULLARDA AKRAN ZORBALIĞINA İLİŞKİN EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ BETİMSEL BİR ANALİZ

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 Aralık 2016

Eğitimcilerin okullarda akran zorbalığına ilişkin görüşleri:Betimsel bir analiz

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.1, ss.215-228 Creative Commons License

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Ergenlerde Bibliyotrapi Yönelimli Manevi Danışmanlık Uygulaması

1.Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016, ss.397-414 Creative Commons License

Genç yetişkinlerde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak umut dayanıklılık ve iyimserlik

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.65-67 Creative Commons License

Ergenlerde Görülen Zorbalık Davranış Eğilimlerinin Aile Risk Faktörleri ve Çok Boyutlu Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi

Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Kongresi Berselona, BERSOLONA, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015

Rehber öğretmenlerin rehberlik servisinin sorunlarına ilişkin görüşleri

ERPA Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongreleri, ATİNA, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015

Okulda Akran Zorbalığı

Temel Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan 2014

The Relationship Betwen Value Preferences and Attitudes towards Teaching Profession

II. International Values and Education Symposium, 16 - 18 Kasım 2013

Ortaöğretim Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler

International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 30 Ocak - 01 Şubat 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Metaphorical Perceptions of School Administrators and Teachers on School Based Guidance Services.

An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education., Bağcı, Hakkı, Editör, Cambridge Scholars Publishing., ss.59-80, 2019

Okul yöneticisi ve öğretmenlerin okula dayalı rehberlik hizmetlerine metafor algıları

Eğitim Sürecinde Teknoloji, Rehberlik ve Liderliğe Genel Bakış, Hakkı Bağcı, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, ss.59-79, 2018 Creative Commons License

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİYLE İLGİLİ ÖĞRENCİGÖRÜŞLERİ (İMKB KIZ MESLEK LİSESİ ÖRNEĞİ)

Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar, Tarkan Yazıcı, Onur Hayırlı, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.7-18, 2018

Okullarda Zorbaca Davranışlar ve Uygulanan Müdahale Programları: İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntemi

Eğitim Psikolojisi, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.403-418, 2014

Post Modern Yaklaşımlar

Psikolojik Danışma Kuramları, Ahmet Akın, Rukiye Şahin, Editör, Lisans, İstanbul, ss.412-423, 2014

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Sisteminin Oluşumu ve Gelişimi

Modern Türkiye Tarihi, Prof.Dr. Süleyman Beyoğlu, Doç.Dr. Ali Satan, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.225-237, 2014

İlköğretimde Rehberlik

Eğitimde Üçüncü Boyut Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Cengiz Karagözoğlu,İsmet Kemertaş, Editör, Birsen Yayınevi, İstanbul, ss.141-155, 2004