Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Ibn Khaldun's Perception of Sufis and Sufism: The Discipline of Tasawwuf in Umran

ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, vol.36, pp.483-515, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hazret-i Hayal

Sabah Ülkesi, no.62, pp.130-137, 2020 (Non-Refreed Journal)

Zamana Yemin: Muallim Vahyî’nin Asr Suresi Tefsiri

Sabah Ülkesi, no.58, pp.66-73, 2019 (Non-Refreed Journal)

Ibn Arabi’s Influence on Ottoman Sufismin Üftade’s View

Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol.26, pp.269-293, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Varidat of Sheikh Bedreddin from Ottoman Times to Turkish Republic: A Literature Research

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.16, no.31, pp.233-331, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ceride-i Sufiyye’den: Tasavvuf İlmi

Sabah Ülkesi, no.52, pp.98-101, 2017 (Non-Refreed Journal)

The books on The Mystical Exegesis of Sura al-Ikhlas

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), vol.15, no.30, pp.317-371, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vahdet-i Vücud: Varlığın Birliği Varlıkta Birlik

Sabah Ülkesi, no.51, pp.54-57, 2017 (Non-Refreed Journal)

İbnülemin Mahmud Kemal’e Göre Vazife Ahlakımız

Sabah Ülkesi, no.50, pp.92-96, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Kıbrıs’ta Sürgün Bir Celveti ve Ekberi Azizi

Derin Tarih, no.7, pp.43-46, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Tahirülmevlevi’nin Ölüme Dair Üç Yazısı

Sabah Ülkesi, no.48, pp.38-41, 2016 (Non-Refreed Journal)

İsim Kavgasından Ne Çıkar: Sema ve Devran mı Yoksa Raks mı?

Sabah Ülkesi, no.47, pp.58-61, 2016 (Non-Refreed Journal)

A Bayrami Shaykh Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi and His Treatise on the Unity of Existence

Journal of Muhyiddin Ibn Arabi Society, no.55, pp.109-123, 2014 (Non-Refreed Journal)

İrfan Yolculuğuna Niyet Etmek: Tasavvufta Yakaza Hali

Diyanet Aylık Dergi, no.272, pp.10-13, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Intersection of Horizons Rûmî and Ibn Arabî According to Ismâîl Anqarawî

Journal of the Ibn ‘Arabī Society, no.54, pp.95-115, 2013 (Non-Refreed Journal)

Niyazi Mısri ve Vahdet-i Vücud

Keşkül dergisi, no.21, pp.44-49, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Gel Rüsûhî nîn Sözünü Dinle: Nutk-i Şerîflerde Şeyh İsmail Rüsûhî Ankaravî

Keşkül Dergisi, no.19, pp.44-49, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Tâcnâme Literatürüne Göre Derviş Tacı ve Abdullah Salâhaddîn i Uşşâkî nin Cevâhir i Tâc ı Hilâfet Risâlesi

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.113-172, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vahdet-i Vücûda Dair On Kâide: Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Ait Bir Rubâî’nin Şerhi

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.321-327, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nasr Hâmid Ebû Zeyd, “İbn Arabî’ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi”

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.25, pp.261-293, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nasr Hâmid Ebû Zeyd, “İbn Arabî’ye Göre Te’vil ve Mârifet”

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, no.26, pp.253-286, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Molla Fenârî ve Bir Usûl Metni Olarak Şerhu Dîbâceti l Mesnevî

İslam Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.75-115, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsmail Rüsûhî Ankaravî, “Hikemü’l-münderice fî Şerhi’l-münferice, [İstanbul], Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1314 (1896), 64s”

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırmalar Dergisi, no.26, pp.309-311, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tâhiru’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.26, pp.25-70, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endülüs’te Tasavvufa Muhalefet

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.327-359, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Semâ'ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi,, no.22, pp.201-217, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbnü’l-Arabi’ye Göre İnsanın Hilafeti

Din ve Hayat (İstanbul Müftülüğü Dergisi), no.4, pp.82-85, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Mesnevî Rûhun Hikâyesi: Ankaravî’ye Göre Mesnevî’de Tahkiyenin Metafizik Delâleti

Kubbealtı Akademi Mecmuası, no.144, pp.94-113, 2007 (National Non-Refereed Journal)

İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, no.20, pp.117-142, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekrem Demirli, “Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005, 368 sayfa

İslam Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.152-156, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Haldun’un Sufilere ve Tasavvufa Bakışı

İslam Araştırmaları Dergisi, no.15, pp.51-82, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mey ve Ney

Keşkül Dergisi, no.2, pp.22-25, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Haririzade’ye Göre Şeyh Şaban-ı Veli ve Şabaniyye Yolu

Hoca Ahmed Yesevi’den Şeyh Şaban-ı Veli ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı, Kastamonu, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.251-267

Kenan Rifai Müntesibi Osmanlı Şeyhülislamları

Rahmet Kapısı Uluslararası Kenan Rıfâî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2015, pp.68-81

Sun ullah ı Gaybi nin Devriyesi ve Varlık Görüşü

Kütahyalı Bilge Şair Sun’xxullah-ı Gaybi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 September - 03 January 2015, pp.340-350

Bayrâmiyye Meşâyihinden Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi ve Vahdet-i Vücûd Risâlesi

Uluslararası Hacı Bayrâm-ı Velî Sempozyumu, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2012, pp.283-304

Köstendilli Ali Alâeddin el Halvetî ve Telvîhât ı Sübhâniyye Adlı Eseri

16. Yüzyıl Sahn-ı Seman’dan Dârü’l-fünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler, 19 - 20 December 2015, pp.44-45

İbnü l Arabi ve Mevlana ya Göre Orucun Sırları İsmail Rüsuhi Ankaravi Yaklaşımı

Uluslarası Ramazan Sempzoyumu: Ramazan ve Oruç, İstanbul, Turkey, 13 - 15 July 2012, pp.151-160

Halvetiyye i Şabâniyye nin Mısır Kolu Ahmed es Sâvî ve Sâviyye Tarikatı

Uluslararası Şeyh Şabân-ı Velî Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.261-279

Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya Göre Etvâr-ı Seb’a (Nefsin Yedi Mertebesi

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempzoyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2011, pp.267-271

Osmanlı Mesnevî Şerhlerine Göre Ebu’xxl-Hasan Harakani: İsmail Rüsûhî Ankaravî ve Ahmed Avni Konuk Örneği

I. Uluslararası Harakani Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kars, Turkey, 11 - 12 October 2012, pp.223-235

Tasavvufun Doğuş Devrini Anlamada Anahtar Kavram Olarak Zühdün Hakikati ve Dereceleri Gazzali Yaklaşımı

900. Vefat yılında İmam Gazzali: Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2011, pp.457-471

Şeyh İbrahim tennuri Halifesi Şeyh Muhyiddin Muhammed Yavsi ve Zikir Anlayışı

İbrahim Tennuri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kayseri, Turkey, 03 June 2011, pp.131-155

Şeyhu’s-Selâtîn fi Ahdi’l-Osmâniyyîn: Aziz Mahmud Hüdayi

Tasavvuf Sekafe Musika (et-Tab’xxatü’xxl-hâmise li’xxl-mülteka’xxd-düveli”, Algerie, Algeria, 14 - 16 December 2008, pp.183-198

Osmanlı Mesnevî Şerhçiliğinde Sadreddin Konevî Tesiri

Uluslararası Sadreddin Konevi Sempoyzumu, Konya, Turkey, 20 - 21 May 2008, pp.55-60

Osmanlı’da Mimari ve Sembolizm: Süleymaniye Camii Örneği

Süleymaniye, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2007, pp.523-533

Modern Çağda Tahayyül Gücünün Yeniden Keşfi

Modern Çağ ve İbn Arabi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 May 2008, pp.249-261

İki Pîrin Şeyhi Köstendilli Ali Alâaddin Efendi 1053 54 1643 44 1143 1730

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V:, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2007, pp.239-262

Books & Book Chapters

What is Sufism?

Nefes Yayınevi, İstanbul, 2018

Osmanlı Şeyhülislamlarının Tasavvuf Literatürüne Katkısı

in: Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, Ercan Alkan-Osman Sacid Arı, Editor, İSAR, İstanbul, pp.659-685, 2018

Eski Bir Polemiğin Yeni Yorumları: : Osmanlı Sufilerinin Ebeveyn-i Resûl Literatürüne Kazandırdığı Perspektif

in: Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Fuat Aydın-Metin Aydın-Muhammed Yetim, Editor, Mahya, İstanbul, pp.731-770, 2018

Giriş: Martin Lings, Eserleri ve Tasavvuf Algısı

in: Tasavvuf Nedir?, , Editor, Nefes Yayıncılık, İstanbul, pp.17-50, 2017

Ottoman Sheikh al-Islams Initiated to Kenan Rifai

in: The Door of Mercy: Kenan Rifai and Sufism Today, , Editor, Nefes Yayıncılık, İstanbul, pp.97-110, 2017

Sufi Ufukların Kesişim Noktası: İsmail-i Ankaravi’xxye Göre İbnü’xxl-Arabi ve Mevlana

in: Osmanlı'da Felsefe Tasavvuf ve Bilim, Aydın, Fuat Aydın, Mükerrem Bedizel, Editor, Mahya, İstanbul, pp.75-92, 2016

Osmanlı Mesnevi Şerhlerine Göre Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi

in: Hz Mevlana da Peygamber Sevgisi, Muhammed Bedirhan, Editor, Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı, İstanbul, pp.137-146, 2016

Rifâiyye (ek)

in: Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İsam, İstanbul, pp.313-319, 2015

Halvetiyye

in: Türkiye de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İsam, İstanbul, pp.695-778, 2015

Tarikat ve Tekke Kavramlarına Dair

in: Türkiye de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Semih Ceyhan, Editor, İsam, İstanbul, pp.27-53, 2015

Kulluk Mânevî Hicretin Son Vatanı

in: Hicret, Muhammed Bedirhan, Editor, Türkkad, İstanbul, pp.43-52, 2015

Askese

in: Lexigon des Dialogs / Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Von Richard Heinzmann,Peter Antes,Martin Thurner,Mualla Selcuk,Halis Albayrak, Editor, Herder, Freiburg, pp.81-82, 2013

Pfad, mystischer

in: Lexigon des Dialogs / Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Von Richard Heinzmann,Peter Antes,Martin Thurner,Mualla Selcuk,Halis Albayrak, Editor, Herder, Freiburg, pp.534-535, 2013

Niyâzi Mısrî’nin Tuhfetü’l-uşşâk Adlı Eserinde Mârifet

in: Elmalı'da İlmi ve İrfani Eğitim Geleneğimiz, Ahmet Ögke, Editor, Yazar Ofset, Antalya, pp.80-136, 2012

İbn Haldun’un Sufilere ve Tasavvufa Bakışı

in: İbn Haldun: Güncel Okumalar, Recep Şentürk, Editor, İz, İstanbul, pp.81-120, 2009

Mesnevî'nin Sırrı

Hayykitap, İstanbul, 2008

1001 Sufi: Bahru'l-velaye

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Encyclopedia of Ahilik (Ahilik Ansiklopedisi)

Republic of Ministry of Customs and Trade (TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ), pp., 2017

Encyclopedia of Ahilik (Ahilik Ansiklopedisi)

Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade (TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ), pp., 2017

Encyclopedia of Ahilik (Ahilik Ansiklopedisi)

Republic of Turkey Ministry of Customs and Trade (TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ), pp., 2017

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2016

TDV İslam Ansiklopedisi (43)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (44)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (44)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (43)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (43)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2013

TDV İslam Ansiklopedisi (41)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2012

TDV İslam Ansiklopedisi (42)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2012

TDV İslam Ansiklopedisi (40)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi (40)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi (40)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi (40)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2011

TDV İslam Ansiklopedisi (38)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2010

TDV İslam Ansiklopedisi (39)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2010

T D V İslam Ansiklopedisi (38)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2010

TDV İslam Ansiklopedisi (39)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2010

TDV İslam Anisklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp., 2010

TDV İslam Ansiklopedisi (38)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2010

TDV İslam Ansiklopedisi (36)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2009

TDV İslam Ansiklopedisi (36)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2009

T D V İslam Ansiklopedisi (37)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2009

TDV İslam Ansiklopedisi (36)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2009

TDV İslam Ansiklopedisi (36)

TDV Yayın ve Matbaacılık, pp., 2009

TDV İslam Ansiklopedisi (35)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2008

TDV İslam Ansiklopedisi (35)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2008

TDV İslam Ansiklopedisi (34)

TDV Yayın ve Matbaacılık, pp., 2007

TDV İslam Ansiklopedisi (34)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2007

TDV İslam Ansiklopedisi (34)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2007

T D V İslam Ansiklopedisi (29)

TDV Yayın Matbaacılık, pp., 2004