Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KURUMSALLAŞMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELEDİYE ÖZELİNDE ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.1018-1037, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.12, no.2, pp.209-233, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSLERİNDE TEMSİL SORUNU VE MECLİS ÜYELERİNİN ÜSTLENEBİLECEKLERİ GÖREVLERDEKİ ORANTISIZLIK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, vol.29, no.1, pp.95-115, 2020 (Other Refereed National Journals)

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Performans Göstergelerinin Uygulanabilirliğinin Analizi

Strategic Public Management Journal, vol.4, pp.35-51, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Sistemi ve Bir Model Önerisi

Strategic Public Management Journal, vol.3, pp.116-123, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SCADA UYGULAMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.1599-1618, 2017 (Other Refereed National Journals)

KURUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İTİBAR RİSKİ YÖNETİMİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Niğde Üniv. İİBF Dergisi, vol.9, pp.273-283, 2016 (Other Refereed National Journals)

Belediyelerin Birleşmesinin Nüfus Gelir Kamu Harcamaları Katılım Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.151-163, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

6360 Sayılı Kanun a İlişkin Literatür Taraması

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.15, pp.155-184, 2015 (Other Refereed National Journals)

6360 Sayılı Kanun Çerçevesinde Gümüşlük Belde Belediyesi nin Kapatılmasına İlişkin Yöre Halkının Algısı

Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, vol.36, pp.215-235, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Çevre Sorunlarının Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.191-212, 2012 (Other Refereed National Journals)

Köy İdaresine Yönelik Kanun Tasarısındaki Düzenlemeler

ÖNERİ, vol.9, pp.183-197, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSLERİNDE TEMSİLİYET SORUNU VE GÖREV DAĞILIMINDAKİ ORANTISIZLIK

V. Stratejik Kamu YönetimiSempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.107-108 Sustainable Development

SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2018, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.106-110

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Performans Göstergelerinin Uygulanabilirliğinin Analizi

IV. STRATEJİK KAMU YÖNETİMİ SEMPOYUMU, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2018, pp.95

Kültür Hizmetlerinde Yetkili Aktörler Özelinde İstanbul Kültür A.Ş. Örneği

VI. Mavi Karadeniz Kongresi-Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.77

Belediyelerin Etkinliğinde İletişim Politikalarının Etkisi

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sakarya, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.253

Çevre Hakkı ve Belediyelerdeki Yansımaları

4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sakarya, Turkey, 28 - 30 June 2018, pp.254

Su Kayıplarının Önlenmesinde Teknoloji Kullanımı: Büyükşehir Belediyelerinde Scada Uygulaması

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları KAYFOR 15 Özetler Kitabı, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.167-169

SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SCADA UYGULAMASI

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları KAYFOr 15 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.167-169

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

3. Stratejik kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 April 2017, pp.91-92

Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme

III.Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 April 2017 - 14 April 2016, pp.91

Books & Book Chapters

İç Kontrol Sisteminin Kurumsal Yönetime Katkıları

in: Kamuda Denetim: Kurumlar, Yöntemler ve Uygulamalar, Rüveyda Kızılboğa Özaslan, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.381-416, 2021

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Mali Yönetimi

in: Şehirlerde Su ve Atıksu Hizmetlerinin Yönetimi, Prof. Dr. Adem ESEN, Doç.Dr. Orhan Veli ALICI, Editor, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, pp.25-55, 2020 Sustainable Development

Depremlere Dirençli Güvenlik Hakkı(mız)

in: Farklı Açılımlarla İnsan Hakları ve Güvenlik, Ömer Özkaya, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.247-277, 2020 Sustainable Development

Yerel Yönetimler ve Kadın

in: Kamu Yönetimi ve Kadın, Doç.Dr. Hatice Altunok ve Dr. Öğretim Üyesi Fatma Gül Gedikkaya, Editor, GAZİ Kitabevi, pp.190-220, 2019

7( 5,7 72 (19,5210(17 1’xx ,765()/(7,216 21 081,,3/,7,(6

in: Strategic Perspectiveson SustainableDevelopment andMigration Issues inTurkey and Abroad, İmam Bakır Kanlı, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.90-117, 2019

Metrpopoliten Alanların Kültürel Hizmetlerinde Yetkili Aktörler: İstanbul Kültür A.Ş. Örneği

in: Karmaşık Bağlamlarda Yönetim ve Siyasayı Yeniden Tahayyül Etmek, Aslıhan Özel Özer ve Buğra Özer, Editor, LAMBERT, pp.23-62, 2018

Belediyelerin Etkinliğinde İletişim Politikalarının Etkisi

in: Güncel Kent Sorunları Üzerine Seçme Yazılar, Doç.Dr. İmam Bakır KANLI, Editor, Ekin, Bursa, pp.49-72, 2018

VI. BÖLÜM – Büyükşehir Belediye Sisteminin Sorunları ve Geleceği

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, GÜLER Mahmut, TURAN A. Menaf, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.255-267, 2017

METROPOLİTEN ALANLARDA MUHTARLIK KURUMU VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Prof.Dr. Mahmut GÜLER ve Doç.Dr. A. Menaf TURAN, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.215-229, 2017

İKİ KADEMELİ BÜYÜKŞEHİR YÖNETİM SİSTEMİNİN YARGI KARARLARIKAPSAMINDA İNCELENMESİ

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, , Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.255-267, 2017

Kentsel Suçun Önlenmesinde ve Kent GÜvenliğinin Sağlanmasında Belediyelerin Rolü: Bodrum Örneği

in: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları, Selma Karatepe, Ender Akyol, Canan Emek İnan, Işıl Arpacı, Ayşe Çolpan Kavuncu, Nazlı Nalcı Arıbaş, Editor, TODAİE, Ankara, pp.297-310, 2016

Polonya’da Kamu Kurumlarında İç Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları

in: Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları, Prof. Dr. Fatih Yüksel, Editor, Todaie Yayınları, Ankara, pp.672-683, 2014

İl Özel İdaresi ile Yatırım İzleme veKoordinasyon Başkanlığı’xxnın Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

in: KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikala KAYSEM-8 Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Y. Bulut, V. Eren,S. Karakaya, A. Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.789-802, 2013