Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endülüs Emevi Devleti’nde Birinci Büyük Fitne Döneminin (el-Fitnetü’l-Kübra) Başlıca Sebepleri

Usul İslam Araştırmaları, sa.34, ss.286-311, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KUDÜS’ÜN FETHİ VE HZ. ÖMER EMANNÂMESİ

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.609-630, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Maturidi’nin Yetiştiği İlmi Ortam ve Semerkant’ta İlim Merkezleri

Diyanet İlmi Dergi, cilt.56, ss.565-599, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İBN DOKMAK’IN HAYATI VE “NAZMÜ’L-CÜMÂN FÎ TABAKÂTİ ASHABI İMÂMINA EN-NU’MÂN” İSİMLİ ESERİ

Bakı Dövlet Üniversiteti İlahiyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, ss.65-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ İSLAM DÖNEMİ TULEYTULA TOLEDO ÖRNEĞİ

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, ss.7-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zakir Kadiri Ugan ve İslam Tarihine Dair Tercümeleri

Usul İslam Araştırmaları Dergisi, ss.161-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamberin Gönderdiği Seriyyelerin Karakteristik Özellikleri ve Sifülbahr Seriyyesi

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyat Fakültesinin Elmi Mecmuasi, ss.15-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hakimiyetine (II / VIII. Asır) Kadarki Dönemde Soğd Havzasının İktisadi ve Sosyokültürel Dinamikleri

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.99-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Habat Seriyyesi

İLAM Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.141-151, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MÂVERÂÜNNEHİR’İN FETHİ VE EMEVİLER DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR

Uluslararası İlim Membaı Mâverâünnehir Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 12 Kasım 2020, ss.7-21

Ebu Mansur el-Maturidi Dönemi Semerkant’ta İlmi Ortam ve İlim Merkezleri

ULUSLARARASI İMÂM MÂTÜRÎDÎ VETE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.103-129

Hz. Ömerin Ebu Ubeyde b. el-Cerrah ile İlişkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, ss.73-92

İslam Öncesi Kültürel Unsurların Bir İslam ve Kültür Merkezi Olarak Maveraünnehir’e Etkisi

Orta Asya’da İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2012, ss.269-294

Bursalı Mehmet Tahir’in ”Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye-Azerbaycan Her İki Coğrafyada da Faaliyet Gösteren Mutasavvıflar

III. Uluslararası Hamza Nigari Türk Dünyası Kültürel Sempozyumu, Samaxi, Azerbaycan, 17 - 18 Mayıs 2017, ss.86-99

Özbekistan Coğrafyasının Önemli Şehri Semerkant ın Yükselişinde İktisadi Faktörlerin Etkisi ve Şehrin İpek Yolu Üzerinde Arzettiği Önem

1. UluslararasıTürk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni“Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan”, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.378-400

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akgün’ün Sahabe Coğrafyasının Oluşumu ve Sonuçları Tebliğinin Müzakeresi 27 28 Nisan 2013 Sakarya Ensar Neşriyat İstanbul 2013 İSBN s 55 59

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe –Sahabe Kimliği ve Algısı- Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2013, ss.55-59

V / XI. Yüzyılda Maveraünnehir de Siyasi ve Kültürel Durum

Uluslararası Serahsi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2010, ss.47-73

Kitap & Kitap Bölümleri

Kudüs’ün Müslümanlar Tarafından Fethi ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Kudüs

Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs, Osman Aydınlı, Editör, İlim Yayma Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.65-73, 2020

Abdullah, Abdullah b. Revaha, Abdullah b. Zübeyr, Abdurrahman b. Avf, Aişe vdğr.

Temel İslam Ansiklopedisi, Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, Editör, TDV Yayın Matbacılık, Ankara, ss.7-9, 2019

Maveraünnehir’in Tarihi, Siyasi, İlmi ve Kültürel Yapısı

İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maveraünnehir, Prof. Dr. İlyas Çelebi, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.69-215, 2019

EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ DÖNEMİ SEMERKANT’TAİLMÎ ORTAM VE İLİM MERKEZLERİ

İmam Maturidi ve Tevilatü’xxl-Kuran, Prof. Dr. Hatice Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Arş. Gör. Bilal Kır, Editör, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.103-129, 2019

İmam Serahsinin İçinde Yaşadığı Siyasi Ortam ve Hapis Hayatı

Şemsü’l-Eimme Serahsi, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.7-28, 2013

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar