Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Al-Shafi'i The Epistle on Legal Theory

JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES, vol.75, no.2, pp.410-413, 2016 (AHCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

Şâfiî Bir Âlim Olarak Kutbüddin er-Râzî ve el-Hâvi’s-sağîr ’in Mukaddimesi Üzerine Yazdığı Şerhin Neşir, Tercüme ve Tahlili

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.161-208, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Aharon Layish. Sharī‘a and the Islamic State in 19th-Century Sudan: The Mahdī’s Legal Methodology and Doctrine

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.23, no.44, pp.201-208, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye’de İslâm Hukuku Alanında Yapılan Tahkik Çalışmaları

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.12, no.24, pp.259-281, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hicrî Üçüncü Asırda İmam Şâfiî nin Eserlerinin Rivayetive er Risâle nin Okunurluğu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.23-56, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ali b. Belkasım el-Alevi, el-İmam Abdurrahman b. el-Kasım ve İctihadatuhu min Hilali’l-Müdevvene

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.202-207, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Eşvâk Ahmed Mehdî Ğuleys, Fikrü’ş-Şevkânî es-siyâsî ve eseruhû’l-muâsır fi’l-Yemen

DİVAN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.15, no.29, pp.171-177, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Tahrîcü l Furû Ale l Usûl Edebiyatı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.113-136, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mezhebe Karşı İctihad Şevkânî nin İctihad Düşüncesi ve Mezhep Eleştirisi

Divan:Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.15, no.28, pp.177-211, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kādî Beyzâvî’nin Fıkıh Tasavvuru ve Şâfiî Fürû-i Fıkıh Geleneğindeki Yeri

İslâm Düşünce ve İlim GeleneğindeBeyzâvî ve Îcî, Turkey, 6 - 07 April 2018

Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin Ana Hatları ve Fıkıh Usûlü Anlayışını Dönüştürme Yönündeki Gayretleri

MODERNLEŞME, PROTESTANLAŞMAVE SELEFİLİK Modern İslami YorumlardaMetnin/Nassın Araçsallaştırılması, 22 - 24 September 2017

Zekâtta Yerellik-Bölgesellik-Evrensellik

TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMALARI, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2016, pp.811-838

Karâfî nin el Ümniyye fî idrâki’n-niyye Adlı Eseri Bağlamında Niyet

İslam Düşüncesinde Niyet Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 2016

Books & Book Chapters

Nevevî’nin Hadis Usûlü Alanındaki Eserleri ve Literatüre Katkısı

in: İslam İlim Geleneğinde Nevevî, Nail Okuyucu, Editor, İSAM, İstanbul, pp.419-470, 2022

İmam Şâfiî ve Çağı

Klasik Yayınları, İstanbul, 2019

Şevkânî’nin Islah Düşüncesinin AnaHatları ve Fıkıh Usûlü AnlayışınıDönüştürme Yönündeki Gayretleri

in: Modernleşme, Protestanlaşma ve Selefîleşme -Modern İslam Düşüncesinde Nassın Araçsallaştırılması-, Mürteza Bedir, Necmettin Kızılkaya, Merve Özaykal, Editor, İSAR Yayınları, İstanbul, pp.241-253, 2019

Şafii Mezhebinin Doğuşu, Gelişimi ve Tarihi Süreç İçerisinde Şafiilik

in: İmam Şafii ve Şafiilik, , Editor, Plural Publications, Köln, pp.144-242, 2018

Ege’den Kâhire’ye bir Osmanlı Meml’ük Âliminin Siyaset ve Hukuk İdeali: Kâfiyeci’nin Seyfü’lMülûk ve’l-Hükkâm ve Seyfü’l-Kudât ‘ale’l-Buğât Adlı Eserleri Üzerinden Bir İnceleme

in: Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Fuat Aydın-Metin Aydın-Muhammed Yetim, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.395-434, 2018

Fiillerin Dünya ve Ahirette Karşılık Bulmasını Sağlayan Bir İrade OlarakNiyet: Karâfî’nin el-Ümniyye fî idrâki’n-niyye Adlı Eseri Bağlamında Bir İnceleme

in: Dinî ve Felsefî Düşüncede Niyet Kavramı, Ömer Türker-Hacı Bayram Başer, Editor, Nobel Yayın, İstanbul, pp.21-63, 2017

ZEKÂTTA YERELLİK-BÖLGESELLİK-EVRENSELLİK

in: TARİHTE ve GÜNÜMÜZDE ZEKÂT UYGULAMALARI, , Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.811-838, 2017

KĀDÎ BEYZÂVÎ’NİN FIKIH TASAVVURU VE ŞÂFİÎ FÜRÛ-FIKIH GELENEĞİNDEKİ YERİ

in: İslâm İlim ve Düşünce Geleneğinde Kādî el-Beyzâvî, Müstakim Arıcı, Editor, İSAM Yayınları, İstanbul, pp.463-513, 2017

Batı Gözüyle Tecdid

Klasik Yayınları, İstanbul, 2014

Episodes in the Encyclopedia