Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EBU MANSŪR EL- MÂTÜRÎDÎ’NİN TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN’ININ TAHKİKLİ NEŞİRLERİ

Yakın Doğu Ü. İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.5, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salatuselam Ayetinde Emredilen Nedir?

Yakın Doğu Üni. İslam tedkikleri Merkezi Dergisi, cilt.4, ss.7-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakara Suresinin Âmene’r-Rasûlü Olarak Bilinen Son 2 Ayetinin Dikkatlerden Kaçan Ana Özelliği

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, cilt.5, ss.23-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

60 Mümtehane Suresinin 12 Ayeti Bağlamında Kadınların Biatı Meselesi Suheyla Köksal ile birlikte

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.103-126, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanat Eserini Ayetle Bezemenin Felsefesi Mabed Örneğinde

Diyanet İlmi Dergi, cilt.2010, ss.109-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makam ı Mahmud Ayetine Farklı Bir Yaklaşım

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.13-38, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân Pasajları Arasında Hiyerarşi Meselesi ve Kur ân ın Rehberliği

Kırgızistan/Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek, cilt.2009, ss.271-281, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nefs i Mutmainne Ayetine Yeni Bir Yaklaşım

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.50, ss.1-24, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demirin İnzâlinden Kur ân ın İnzâline Bir Nüzûl Analizi

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2009, ss.155-176, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Mâtüridî ve Te vîlâtü l Kur ân Adlı Eseri Genel Bir Bakış

Kırgızistan/Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bişkek, cilt.2008, ss.59-74, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Alevi İnanç Önderlerinin Kur ân Algısı

Akademik Araştırmalar Dergisİ, cilt.2004, ss.21-42, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân daki Genel İlahi İlim Telakkisine Aykırı Ayetlerin Yorumu

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2004, ss.185-203, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vahiy Nübüvvet ve Kuran’ın Vahyediliş Aşamaları

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1997, ss.99-149, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân da Kitâb Kavramı ve Kur ân Vahiylerinin Kitaplaşması

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1997, ss.53-120, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kuran Mesajını Çağdaş insana İletirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yeni Usullerle İslami Tebliğ ve Temsil, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2018, ss.57-77

Yorumda İsabet Doğru Anlamaya Bağlıdır

İslam ve Yorum - II Uluslar arası Sempozyum, Malatya, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2018

Kur’an Mesajını Çağdaş İnsana İletirken…

Yeni Usullerle İslami Tebliğ ve Temsil Milletler Arası İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2018

Ebu Mansūr El- Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ının Tahkikli Neşirleri

Uluslar Arası İmam Maturidi ve Tevilatu’xxl-Kur’xxan Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018

Mihrap Tezyinatında Uygulanan Âyet Hatları

Uluslar arası Cami Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018

Kuran-ı Kerim’de Vahyin Kavramsal Çerçevesi

Vahiy Zincirinin Son Halkası KURAN VAHYİ, İstanbul, Türkiye, 07 Ekim 2017, ss.161-213

Kuran’da Dinin Semantik Alanı

Bütün Boyutlarıyla Din Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Nisan 2016, ss.61-106

Kuran’da Haccın Kavramsal Çerçevesi

Kuran ve Tefsir Araştırmaları Bütün Yönleriyle Hac, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2013, ss.253-281

Kuran Tefsiri ve Diğer İlimler

İslami İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi 5, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Ocak 2014, ss.171-192

Akıl Nakil Çatışmasının Çözümü Dinamik Vahiy

Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2012

Gazzali nin Kur an a Yaklaşımı Çerçevesinde İşari Tefsir

Gazzali’nin Kur’an’a Yaklaşımı Çerçevesinde İşari Tefsir, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011, ss.171-185

Osmanlı Tefsir Geleneğinde Kur’an’a İşarî Yaklaşımlar

Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri -Tebliğler ve Müzakereler- Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2011, ss.111-148

Osmanlı Mimarisinde Akidevi ve Siyasi Hat Uygulamaları

Osmanlı Toplumunda Kur’xxan Kültürü ve Tefsir Çalışmaları - I, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2010, ss.161-185

Cumhuriyet Dönemi Kuran Edebiyatı

Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulünün 1400. Yılı Münasebetiyle Türk Dilinde Kur’an Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2011

Tefsir İlim midir Nasıl Bir İlimdir

İslami İlimlerde Metodoloji - III Tefsir Nasıl Bir İlimdir?, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2010, ss.11-37

Tefsir İlmi Açısından Ehl i Beyt le İlgili Ayet i Kerimeler

Uluslar Arası Ehl-i Beyt Semp., İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Aralık 2010

Meâller Kuran Mesajını Türk Toplumuna İletmede Ne Kadar Başarılıdır

Kur’an Mealleri Sempozyumu. Eleştiriler ve Öneriler, (24–26 Nisan 2003, İzmir), Ankara, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2003

Sağlıklı Aile İlişkilerinin Temelleri

Kuran’da Aile Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 10 - 11 Aralık 2010, ss.130139

Sevgi ve Nefret Bağlamında Kur an a Göre Öteki Kimi Sevip Kimi Sevmeyeceğiz

İslam’da Sevgi Temelinde Beşeri İlişkiler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2009, ss.317-335

Kuran’da Salâtın Kavramsal Çerçevesi

Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2008, ss.17-46

Kuran’da Arınma Amaçlı Verişlerin Kavramsal Çerçevesi

Bir Sosyal Güvenlik Kurumu Olarak Kur’ân’da Zekât, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2007, ss.46-77

Kuran’da Mesuliyetin Kavramsal Çerçevesi

Kuran’da Mesuliyet Kaynağı, Sınırları, Sonuçları, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ocak 2006, ss.19-41

Mealler Kuran Mesajını Türk Toplumuna Yansıtmada Ne Kadar Başarılı Olmaktadır

Kuran Mealleri Sempozyumu Eleştiriler ve Öneriler, DEÜ İlahiyat Fak. – Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir, 23-24 Nisan 2003, Ankara: DİB Yayınları, 2007, 2, 405-421, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Nisan 2003, ss.405-421

Mahiyeti Sebep ve Çözümleri Çerçevesinde Müşkilü l Kur ân

Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2000, ss.329-346

Osmanlı Dönemi Bulgaristan ında Kur ân İlimleri ve Bulgaristan Menşeli Din Alimleri

Balkanlarda Türk-İslâm Medeniyeti, SOFYA, Bulgaristan, 22 - 23 Ekim 2000, ss.277-310

Kitap & Kitap Bölümleri

Kuran-ı Kerim’e Göre Ailede İyilik Kavramı

İyilik Ekseninde Aile, Sedide Akbulut, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İzmir, ss.11-34, 2019

Kuran-ı Kerim’de Vahyin Kavramsal Çerçevesi

Vahiy Zincirinin Son Halkası Kuran Vahyi, Murat Sülün, Editör, Rumuz, İstanbul, ss.161-213, 2018

Nüzul Devrinde İmanın gerçek Anlamı ve Şecere-i Tayyibe temsili

Hayatın Anlamı İman, Murat Sülün, Editör, Ensar, İstanbul, ss.29-65, 2018

Giriş / Carullah ez-Zemahşeri ve Ölümsüz eseri el-Keşşaf

Keşşaf Tefsiri, Murat SÜLÜN, Editör, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, ss.13-56, 2016

Diğer Müzakereler

Din Dilinde Gayb, Ahmet Baydar, Editör, KURAMER, İstanbul, ss.191-192, 2015

Haremeyn'deki Belli Başlı Mabedlerde Yazılı Ayetlere Dair Mülahazalar

Kuran ve Tefsir Araştırmaları Bütün Yönleriyle Hac, Murat SÜLÜN, Editör, Ensar, İstanbul, ss.297-346, 2015

Havassu'l-Kur'an Çerçevesinde Öne Çıkan Ayet ve Sureler

Türk Toplumunun Kur an Kültürü, , Editör, Ensar, İstanbul, ss.323-336, 2015

Müzakereler

Din Dilinde Mucize, , Editör, KURAMER, İstanbul, ss.135-141, 2015

Qur'anic Verses on Works of Architecture: The Ottoman Case

Calligraphy and Architecture in the Muslim World, Mohammad Gharipour - İrvin C. Schick, Editör, Edinburgh University Press, Edinburgh, ss.159-177, 2013

Tefsir İlmi Açısından Kur’ân-ı Kerim’e İşari Yaklaşımlar

Tefsire Akademik Yaklaşımlar I, İsmail Albayrak – M.Akif Koç , Editör, Otto, Ankara, ss.205-230, 2013

9. cilt; Kehf - Hac

Te vilatu l Kur an li Ebi Mansur el Maturidi es Semerkandi el Cuz u t tasi Suretu l Kehf Suratu l hacc Matüridi nin Te vîlâtu l Kur ân Adlı Eserinden Kehf Hac Surelerinin Edisyon Kritiği, Bekir TOPALOĞLU, Editör, Mizan, İstanbul, ss.1-475, 2007

Kırâat Bibliyografyası

”. Kur’ân ve Tefsîr Araştırmaları 4 (Kırâat İlmi ve Problemleri) Tartışmalı İlmi Toplantı Kitabı, Bedrettin Çetiner, Editör, Ensar, İstanbul, ss.477-540, 2002

Ansiklopedide Bölümler