Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Empirical Study on Measurement of Efficiency of Digital Transformation by Using Data Envelopment Analysis

Management Science Letters, cilt.9, ss.549-556, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Operasyonel Mükemmellik İçin İsraf Simülasyonu Üzerine Ampirik Bir Çalışma

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.10, ss.64-73, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of Sustainability Performances of Banks by TOPSIS Method and Balanced Scorecard Approach

International Journal of Business and Applied Social Science, cilt.4, ss.62-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Agreement Analysis in Job Selection Decisions With Respect to Locus of Control

Business and Economic Research, cilt.7, ss.87-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Essay on Simulation and Multi Criteria Decision Making Methods in Production Enterprise

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, cilt.31, ss.165-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Optimization of Dead Kilometer: Case of Istanbul Metrobus (BRT) System

The Internatıonal Journal Of Busıness Management, cilt.5, ss.206-214, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.129-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü İçin Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri İle Bir Model Denemesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.161-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal İnovasyon Performansının Ölçümü için Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ile Bir Model Denemesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.161-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Operasyonel Mükemmellik Üzerine İsraflar İçin Bir Model Denemesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.243-257, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data

The Internatıonal Journal Of Busıness Management, cilt.4, ss.470-475, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison Of Artificial Neural Network And Decision Tree For Profitability İn Technology Sector

International Journal of Development Research, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree for Profitability in Technology Sector

International Journal of Development Research, cilt.6, ss.8417-8421, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Girişimcilerin Profili Bağlamında Çatışma Düzeyleri Ve Yatırım Tercihleri Yalova İli Üzerine İnceleme

Marmara üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.11, ss.101-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMİ İLE GSYİH YA ETKİSİ

Sigorta Araştırmaları Dergisi, sa.10, ss.27-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimi İle GSYİH’ya Etkisi

Sigorta Araştırmaları Dergisi, ss.27-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sigorta Sektörünün Direkt Prim Üretimlerinin Tahmin Teknikleri ile İncelenmesi

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.34, ss.135-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞE ALIM SÜRECİNDE İÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA POLİTİKASININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.10, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşe Alım Sürecinde İç Kaynaklardan Yararlanma Politikasının Çalışanların Örgüte Bağlılığı Üzerindeki Etkisi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, ss.11-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMLERİNİNTAHMİN TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi İ.İ.B Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.135-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MUHASEBE DENETİMİNDE ÖRNEKLEMETEKNİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİRİNCELEME

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Denetiminde Örnekleme Tekniklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.32, ss.261-276, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Operasyonel Mükemmellik İçin İsraf Simulasyonu Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Uluslararası Kamusal Yaşamda Mükemmeliyet ve Kalite, 17 Kasım 2017

Simülasyon Ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Üzerine Üretim İşletmesinde Bir Deneme

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN DİREKT PRİM ÜRETİMİ İLE EKONOMİYE ETKİSİ

1.ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Haziran 2013, cilt.1, ss.66-74

Is there a relation between entrepreneurial perceptions and national innovation performances The position of Turkey in Europe

2nd International Congress Age of New Economy and New Jobs: Economy of Values, Sustainability, Responsibility and Health, 28 - 29 Kasım 2012

Is it enough to be entrepreneurial? Enhancing the 'value added' created by SMEs in Turkey through innovation

2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012, cilt.75, ss.397-406 identifier

The effect of locus of control orientation on perceived individual innovativeness: An empirical research in Turkey

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.879-888 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

İş Geliştirme Analitiği Uygulamaları

Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2017

Yetkinlik Analizi(Competency Analysis)

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde UygulamalıDurum Analizleri (Situation Analysis with Practice on Strategy Development Process at Universities), Refika Bakoğlu, Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.67-82, 2016 Creative Commons License

Yetkinlik Analizi

Üniversitelerde Strateji Geliştirme Sürecinde Uygulamalı Durum Analizleri, Refika Bakoğlu,Müge Leyla Yıldız, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.67-82, 2016

Karar Verme Sezgi ve Liderlik: Düşleri Gerçeğe Çevirmek

Liderlik Çalışmaları, Öğr Gör Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayın, ss.181-200, 2013

Karar Verme, Sezgi ve Liderlik: Düşleri Gerçeğe Çevirmek

Liderlik Çalışmaları, Doç. Dr. Müge Leyla YILDIZ, Editör, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.181-200, 2013