Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HZ. PEYGAMBER VE ASHÂB-I SUFFE

GÜNÜMÜZE YANSIMALARIYLA HZ. PEYGAMBER’İN MUASIRLARIYLA MÜNASEBETLERİ – I, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2018, vol.1, pp.200-212

BİR SAHÂBE MÜDÂFİİ OLARAK ÖMER NASUHİ BİLMEN

MÜFTÜ VE MÜDERRİS ÖMER NASUHİ BİLMEN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2014, vol.1, pp.237-254

XVI. ASIR OSMANLI YÖNETİMİNDE SAHÂBE VE EHL-İ BEYT HASSÂSİYETİ

SAHN-I SEMÂN’DAN DÂRULFÜNÛN’A OSMANLI’DA İLİM VE FİKİR DÜNYASI, ÂLİMLER, MÜESSESELER VE FİKRÎ ESERLER SEMPOZYUMU, XVI. YÜZYIL, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2015, vol.1, pp.83-96

BAZI SAHÂBÎLER ÜCRET KARŞILIĞI HADİS UYDURMUŞ VEYA UYDURTMUŞ OLABİLİR Mİ?

İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHÂBE (SAHÂBE VE RİVÂYET İLİMLERİ) SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 25 - 26 April 2015, vol.2, pp.121-143

”FEDÂİLÜ’S-SAHÂBE EDEBİYATININ TEŞEKKÜLÜ VE MUHTEVASINA ETKİ EDEN SEBEPLER ÜZERİNE” ADLI TEBLİĞİN MÜZAKERESİ

İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHÂBE (SAHÂBE KİMLİĞİ VE ALGISI) SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2013, vol.1, pp.153-164 Sustainable Development

EYÜP SULTAN VE GELENEK

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU XI, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2010, vol.11, pp.22-27

EYÜP’TE BULUNAN SAHÂBE KABİRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA IX. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2005, vol.9, pp.22-29

SAHÂBE DÖNEMİ İSTANBUL SEFERLERİ

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA VII. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2003, vol.7, pp.132-137

ABDULLAH EYYÛBÎ

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU VI, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2002, vol.6, pp.318-323

Books & Book Chapters

HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DEVRİ SAHÂBE ANLAYIŞI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2019

BÜTÜN ZAMANLARIN EN DEĞERLİ NESLİ : SAHÂBE

in: İSLÂM DÜŞÜNCE KILAVUZU, Prof. Dr. Ahmet Koç, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.181-193, 2019

ARAP OLMAYAN SAHÂBÎLER

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2018

SAHÂBEYE YÖNELTİLEN TENKİTLER

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017

Episodes in the Encyclopedia

DİA / ZÜBEYR b. AVVÂM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZEML b. AMR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZEYD b. SA‘NE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / VELÎD b. UKBE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZÂDÜ’l-MEÂD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZİYÂD b. LEBÎD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZEKERE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / YAHYÂ b. İBRÂHİM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZEKVÂN b. ABDÜKAYS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / YAHYÂ b. SÂLİH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / ZİYÂEDDİN el-MAKDİSÎ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2013

DİA / VEHB el-HAYR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / UMÂRE b. HAZM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / VEFEYÂT

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / ÜMMÜ’l-HAKEM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / ÜMMÜ Rİ‘LE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / UMDETÜ’l-AHKÂM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / UVEYM b. SÂİDE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2012

DİA / TEDVÎN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2011

DİA / ŞİHÂBÜ’l-AHBÂR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / TABAKÂT - HADİS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / ŞEYHAYN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / SÜVEYD b. GAFELE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / ŞERH - HADİS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / es-SÜNENÜ’l-KÜBRÂ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / TAKTΑ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / ŞÜRAHBÎL b. HASENE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2010

DİA / SUHÂR b. ABBAS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SİYERU A‘LÂMİ’N-NÜBELÂ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SİLEFÎ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SEM‘ÂNÎ, Abdürrahîm b. Abdülkerîm

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SÂLİH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SEM‘ÂNÎ, Abdülkerîm b. Muhammed

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SUHEYB b. SİNÂN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SEM‘ÂNÎ, Muhammed b. Mansûr

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SELÂM

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2009

DİA / SAÎD b. MANSÛR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / RİVAYET

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / RİFÂA b. RÂFİ‘

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SÂBİKŪN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SÂCÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SAÎD b. ZEYD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SAHÎH (Sahih Hadisleri Toplayan Kitaplar

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SAÎD b. CÜBEYR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / RUBEYYİ‘ bint NADR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SAHİH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SAHÂBE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SÂBİT

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / SA‘D b. MUÂZ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2008

DİA / NU‘MÂN b. KAVKAL

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2007

DİA / NUAYM b. ABDULLAH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2007

DİA / OSMAN b. TALHA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2007

DİA / RÂVİ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2007

DİA / OSMAN b. HUNEYF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2007

DİA / MÜNKER

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜCCÂA b. MÜRÂRE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MUHRİZ b. NADLE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MUHARREF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜFREDAT

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜNKATI‘

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / NESİH - LİTERATÜR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜEN’EN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜDREC

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MUSAHHAF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / el-MUSANNEF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / NÂCİYE b. CÜNDEB

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MUHTELEFÜN FÎH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜCEZZER b. ZİYÂD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜSELSEL

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MUHTASAR - HADİS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / NESİH - HADİS

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MÜCEMMİ‘ b. CÂRİYE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2006

DİA / MU‘DAL

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2005

DİA / MUÂZ b. AMR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2005

DİA / MUALLEL

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2005

DİA / MUHADRAMÛN

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2005

DİA / MUÂSARA

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2005

DİA / METRÛK

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2004

DİA / MERDUD

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2004

DİA / MESRÛK

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2004

DİA / MES‘ÛD b. HÜNEYDE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2004

DİA/ MAKTÛ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2003

DİA / MAHFÛZ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2003

DİA / MA‘RİFETÜ’s-SAHÂBE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2003

DİA/ MATRÛH

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2003

DİA / MA‘RÛF

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2003

DİA / KÜRZ b. ALKAME

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2002

DİA / KAYLE bint MAHREME

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2002

DİA / KUTBE b. ÂMİR

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2002

DİA / KABÎSA b. ZÜEYB

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2001

DİA / K‘B b. ADÎ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 2001

DİA / FEZÂİLÜ’s-SAHÂBE

Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, pp., 1995