Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PARA ARZININ KONUT KREDİLERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, sa.33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BRİCS Ülkeleri ile Türkiye’de Tasarruf Davranışlarını Belirleyen Faktörler

Social Sciences Research Journal, cilt.8, ss.98-112, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

International Journal of Business and Social Science, cilt.10, sa.10, ss.72-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İSTANBUL VAKIFLAR HALI MÜZESİNİN MARKALAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, cilt.3, ss.10-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halı Sanatının Gelişimi Çerçevesinde Halı Ticaretinin Türkiye Ekonomisindeki Boyutu

Social Sciences Research Journal, cilt.7, ss.206-213, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impact of Financial Crises on Corporate Financing Decisions of Turkish Manufacturing Companies

The Empirical Economics Letters, cilt.17, ss.123-136, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, ss.148-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CARİ AÇIK VE PORTFÖY YATIRIMLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, cilt.2017, ss.29-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hibrit İş özellikleri Kuramı Çerçevesinde İş Motivasyonu ve Üretim

Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.1-21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Fisher Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması

Social Sciences Research Journal, cilt.6, ss.53-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerindeki Etkileri Türkiye Örneği

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, cilt.13, ss.79-93, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizleri nin Anatomisi

MALİYE FİNANS YAZILARI, cilt.23, ss.59-83, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.26, ss.117-131, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hisse Senedi Portföylerinde Riskten Korunma

Maliye Finans Yazılar, ss.27-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşmenin Maliyeti Finansal Krizler Üzerine Bir Değerlendirme

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, cilt.8, ss.229-238, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi Üzerine Bir Değerlendirme

AVRUPA BİRLİĞİ ENST. ARAŞTIRMALARI, cilt.14, ss.247-258, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İçsel Büyüme Teorisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

VERGİ RAPORU, cilt.14, ss.141-146, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başlıca İktisadi Akımların Devlet Müdahaleciliğine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

AVRUPA BİRLİĞİ ENST. ARAŞTIRMALARI, cilt.13, ss.141-153, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Politik Konjonktür Hareketleri Teorisi Rasyonel Beklentileri İçeren Politik Konjonktür Hareketleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOS. BİL. ENST., cilt.19, ss.325-339, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Ekonominin İktisadi Etkileri

ÖNERİ, cilt.5, ss.157-162, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRK ADALET SİSTEMİNİN EKONOMİK GÖSTERGELER İLE İNCELENMESİ

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Autumn, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.289-292

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PETROL TÜKETİMİ BÜYÜME İLİŞKİSİ

ICOAEF’19, VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir/Burhaniye, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2019, ss.853-858

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Reel Ekonomiye Fon Sağlaması Bağlamında Ülkenin Ekonomik Büyümesine Olan Katkısı

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.900

Seçilmiş Ülkelerde Histeri Etkisinin Sınanması: Yeni Testlerden Yeni Bulgular

II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), Bandırma, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.511-522

Dünya Bankası Raporları Doğrultusunda Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinin Büyüme Tahminlerine Küresel Açıdan Bir Bakış

XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, ss.437-442

TÜRKİYE’ DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

International Conferenceon Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18, Bandırma, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.373

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan sermaye piyasası gelişim süreci

II International Scientific Conference of Young Researchers, Baku, Azerbaycan, 27 - 28 Nisan 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL İSTİKRAR ANLAMINDA REZERV OPSİYON MEKANİZMASININ ÖNEMİ

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, 28 - 29 Nisan 2018, ss.54

Baltık Kuru Yük Endeksi Petrol Fiyatları ve Altın Fiyatları Arasındaki İlişki

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ YABANCI KAYNAK AKTARIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018

İSLAM EKONOMİSİNDE PARA POLİTİKALARININ GERİ KALMIŞ ÜLKELERDEKİ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017

EFFECTS OF BASEL IV CRITERIA ON BANKING SECTOR: CASE OF TURKEY / BASEL IV KRİTERLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

13th International Conference onKnowledge, Economy Management Program, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Mayıs 2017

THE EFFECTS OF THE RESERVE ACCUMULATION SYSTEM ON DEVELOPING COUNTRIES / REZERV BİRİKİM SİSTEMİNİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ETKİLERİ

13th International Conference onKnowledge, Economy Management Program, Baku, Azerbaycan, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.465-466

Uluslararası Markalaşmada Katma Değerin İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi ve Uber Örneği

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 Mayıs 2017

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017

Ülke Ekonomilerinde Temiz Enerji Kullanımının Sağlayacağı Ekonomik Fırsatların İncelenmesi

International Congress of Energy, Economy and Security / ENSCON’xx17, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Mart 2017

İŞLETMELERDE KUR RİSKİ YÖNETİMİNİN İNCELENMESİ

III. IBANESS Kongreler Serisi-Edirne/Türkiye, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017

Finansal Krizler Üzerine Bir Değerlendirme

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2008, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Seçilmiş Parasal Büyüklükler İle BankacılıkSistemi Kredi Arzı Arasındaki İlişki

İktisadi Uygulamalar, Levent Çinko, Server Demirci, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.1-57, 2021

Konut Kredilerindeki Şokların Etkisi Kalıcı Mı? Türkiye Uygulaması

İktisadi Uygulamalar, Levent Çinko, Server Demirci, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.167-184, 2020

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık

Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2019

TÜRKİYE’ DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

EKONOMETRİK UYGULAMALAR, Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.39-60, 2019

Para Politikası Stratejileri ve Uygulamaları

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, Prof.Dr.Başak Tanınmış Yücememiş,Prof.Dr. Levent Çinko, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.213-252, 2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.401-411, 2019

Türkiye’de Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Sınanması

Ekonometrik Uygulamalar, Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.39-60, 2019

Ülkeler Açısından Petrol Fiyatlarındaki Şokların Petrol Fiyatlarına Etkisi Kalıcı mı?

Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Selahattin Güriş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.129-147, 2018

Sigorta Şirketleri ve Pazarlama Sistemlerinin Çeşitleri

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Pruf.Dr.Erişah Arıcan, Editör, Nobel Yayınevi, İstanbul, ss.86-102, 2016